Normatīvie dokumenti

IEPIRKUMI

compensaLATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS AĢENTŪRAS „LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA” DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

ic  Informatīvais paziņojums

Uzvarētājs: SE “Compensa Life Vienna Insurance Group”
Līguma summa: LVL 7077.00


LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽAS ĒKAS JUMTA SEGUMA UN JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIJU REMONTDARBI

ic  Sarunu procedūras izvēles pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta piekto daļu


LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽAS IEPIRKUMS

“Papildu būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus, un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, GOS) daudzumu veicot energoefektivitātes pasākumus” Nr. KPFI-3/23 ietvaros”

ic  Nolikums

ic Būvdarbu apjomu tabula

Uzvarētājs: Piegādātāju apvienība SIA „ECC” un SIA „Inženiertehniskās būves”

Līguma summa LVL 61030.77 t.sk. PVN (21%) LVL 10592.12


LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽAS ATKLĀTAIS IEPIRKUMA KONKURSS

“Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Kultūras koledžas ēkā Rīgā, Bruņinieku ielā 57.”, līguma Nr. KPFI-3/23 ietvaros”.

  Nolikums

ic  Būvdarbu apjomu tabula

Uzvarētājs: Piegādātāju apvienība SIA „ECC” un SIA „Inženiertehniskās būves”
Līguma summa LVL 205738.57 t.sk. PVN (22%) LVL 37100.40


ic  Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 3000,00 līdz 19999,00 Ls

BUDŽETA IZDEVUMI

BUDŽETA IZDEVUMI UN NODARBINĀTO SKAITS

Tabula jāaizpilda par katru iestādi, publicēšanai Ministrijas un iestāžu mājas lapās.

No budžeta finansētā institūcija2:

Latvijas Kultūras koledža

Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām

Īss paskaidrojumspar attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem

Nodarbināto skaits

Vidēji

2006.g.

Vidēji

2007.g.

Vidēji 2008.g.

2009.g. sākotnējā budžetā plānots

2009.g. budžeta

1.grozījumi

(12.2008.)

2009.g. budžeta

2.grozījumi

(06.2009.)

Virs 2500 Ls

Teksts

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

2000-2500 LS

0

0

0

0

0

0

1500-2000 Ls

0

0

0

0

0

0

1000-1500 Ls

0

0

0

0

0

0

500-1000 Ls

Administrācija, pārējais personāls, MK noteikumi Nr.995, 20.12.2005.g. Nr.310, 03.05.2005.g, pārējais pedagoģiskais personāls, docenti , no 2008.g. MK Nr.746 arī lektori

2

11.5

49.5

51

49

9

300-500 Ls

Pārējais personāls MK noteikumi Nr.995, MK noteikumi Nr.746 pedagogi- lektori un asistenti līdz 2007.g.

15.5

42

8

9

9.5

49

Zem 300 Ls

Pārējais personāls un vienkāršie strādnieki,

57.5

21.5

18

17

17

16.5

Kopā:

75

75

75.5

77

75.5

74.5

Pedagogu atalgojums uzrādīts par 1 pedagoģisko likmi

Budžeta programmas 20 nosaukums: Kultūrizglītība

Budžeta programmas mērķis + īss paskaidrojums par galvenajām aktivitātēm, kas tiek finansētas (maks. 180 vārdi)

1.līmeņa augstākās izglītības nodrošināšana kultūras menedžeru profesijām šādās specializācijas programmās: reklāma un sabiedriskās attiecības, mūzikas menedžments, tradicionālā kultūra, fotogrāfija, izstāžu dizains, vides dizains, kultūras tūrisms, preses un grāmatizdevējdarbība, sarīkojumu vadīšana, svētku režija, amatierteātra režija, mūsdienu deja, hip-hop kultūras deju stili, bibliotēkzinātne un informācija.

1. Netiek aizpildīta informācija par ārstniecības iestāžu darbiniekiem un pedagogiem, izņemot valsts tiešās pārvaldes institūcijās strādājošos pedagogus

2. Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” izpratnē

Izdevumu veidsi

(EKK kods)

Īss paskaidrojums(maks. 20 vārdi)

Finansējuma apjoms (tūkst. Ls)

2007.g. budžeta izpilde

tūkst. Ls

2008.g. budžeta izpilde

tūkst. Ls

2009.g. budžets

tūkst. Ls

2009.g. budžeta

1.grozījumi

(12.2008.)

tūkst. Ls

2009.g. budžeta

2.grozījumi

(06.2009.)

tūkst. Ls

Teksts

Teksts

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Obligāti aizpildāmā informācija

Atalgojums ii (EKK1100)

Atbilstoši Darba likumam, MK noteikumiem Nr. 995, Nr.746, likumam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

355.6

461.6

431.0

388.0

378.1

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas iii(EKK1200)

Atbilstoši likumam par VSAOI.

86.7

121.7

115.9

104.3

101.8

Komandējumiiv (EKK2100)

Projektu, darbu prezentāciju un prakses vietu iespēju nodrošināšana studējošiem.

5.7

7.9

3.0

2.6

2.3

Sakaru pakalpojumiv(EKK2210)

Interneta, pasta, telekomunikāciju un LU Informatīvās Sistēmas servera pakalpojumu apmaksa.

7.2

6.7

7.4

6.8

6.8

Remontdarbi un uzturēšanavi (EKK2240)

Līgumdarbi par ēku, telpu, elekroinstalācijas ,sanitāri higiēnisko prasību, inventāra un tehnisko līdzekļu mācību procesa nodrošināšanai, uzturēšanu un kārtējo remontu.

53.9

9.4

20.3

15.5

18.8

Telpu īre / nomavii(EKK2261)

Ārzemju sadarbības augstskolu – projektu dalībnieku uzņemšana.

0.8

0.4

0.0

0.0

0.0

Maksa Ls par 1 m2, ja telpas tiek nomātas

Auto noma / iegādeviii(EKK2262+EKK5231)

Kursu un diplomdarbu pieņemšanas komisijas darba nodrošināšana.

1.5

0.4

0.2

0.1

0.1

Degviela

(EKK2322)

Kursu un diplomdarbu pieņemšanas komisijas darba nodrošināšana.

0.7

1.0

0.7

0.5

0.5

Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanaiix (EKK2231)

Ārzemju sadarbības augstskolu – projektu dalībnieku uzņemšana un viņu darbu prezentācijas.

1.2

0.5

0.6

0.5

0.5

Brīvprātīgi aizpildāmā informācija

Izdevumu veids sabiedrībai uztveramā veidā

(atbilstošais EKK kods un tabulas beigās, vai citā, sabiedrībai uztveramā veidā sniegts tā skaidrojums)

Īss paskaidrojums, kādā veidā šis izdevums saistās ar budžeta programmas mērķa sasniegšanu

Skaitliska informācija tūkst. Ls.

Skaitliska informācija tūkst. Ls.

Skaitliska informācija tūkst. Ls.

Skaitliska informācija tūkst. Ls.

Skaitliska informācija tūkst. Ls.

Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām

Marka, modelis

Izlaides gads

Norādīt nomā vai īpašumā

Nav

Nav

Nav

1 Netiek aizpildīta informācija par ārstniecības iestāžu darbiniekiem un pedagogiem, izņemot valsts tiešās pārvaldes institūcijās strādājošos pedagogus

2 Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” izpratnē

i EKK koda skaidrojumu, kas atbilst Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, norāda zem tabulas, vai citā sabiedrībā uztveramā veidā

ii EKK1100 – norāda darbinieka mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas. Mēneša amatalgu uzskaita visiem iestādes personāla sarakstos esošajiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskajām personām (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji (pašnodarbinātas personas))

iii EKK1200 – Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

iv EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni

v EKK2210 – Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

vi EKK2240 – uzskaita visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš

vii EKK2261 – Ēku, telpu īre un noma

viii EKK2262+EKK5231 – uzskaita izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai, kā arī izmaksas un izdevumus tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi

ix EKK2231 – uzskaita iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai). Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)

Datus par nodarbināto skaitu un atalgojumu sagatavoja personāla vadītāja S. Zaķe

T.67276575.

Datus par finansējuma izlietojumu sagatavoja galv. grāmatvede S. Burkāne

T 67271182

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI

LKA Latvijas Kultūras koledža

it  2012./2013. studiju gads

xt  2013./2014. studiju gads


Bibliotēkzinātne un informācija

ico2003./2004. studiju gads

ic 2004./2005. studiju gads

2005./2006. studiju gads

ic 2006./2007. studiju gads

ic2007./2008. studiju gads

it  2010./2011. studiju gads

ic 2011./2012. studiju gads

ic 2012./2013. studiju gads


Studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes”

ic2013./2014. studiju gads

ic  2014./2015. studiju gads

ic  2015./2016. studiju gads

  2016./2017. studiju gads


Laikmetīgā deja

ic  2003./2004. studiju gads

ic  2004./2005. studiju gads

ic 2005./2006. studiju gads

ic  2006./2007. studiju gads

ic  2007./2008. studiju gads

ic2008./2009. studiju gads

ic2009./2010. studiju gads

ic2010./2011. studiju gads

ic 2011./2012. studiju gads

ic 2012./2013. studiju gads


Studiju virziens “Māksla”

ic2013./2014. studiju gads

ic  2014./2015. studiju gads

ic 2015./2016. studiju gads

ic 2016./2017. studiju gads


Mākslas institūciju pārvaldība

ic  2003./2004. studiju gads

ic 2004./2005. studiju gads

ic2005./2006. studiju gads

ic 2006./2007. studiju gads

ic2007./2008. studiju gads

ic  2008./2009. studiju gads

ic2009./2010. studiju gads

ic 2010./2011. studiju gads

ic2011./2012. studiju gads

ic 2012./2013. studiju gads


Tūrisma un atpūtas organizācija

ic  2003./2004. studiju gads

ic 2004./2005. studiju gads

ic 2005./2006. studiju gads

ic2006./2007. studiju gads

ic2007./2008. studiju gads

ic 2008./2009. studiju gads

ic2009./2010. studiju gads

ic  2010./2011. studiju gads

ic2011./2012. studiju gads


Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

ic2013./2014. studiju gads


  2014./2015. studiju gads


  2015./2016. studiju gads

ic 2016./2017. studiju gads


Profesionālo kompetenču attīstības nodaļa

ic  2010./2011. studiju gads

ic 2011./2012. studiju gads

ic 2012./2013. studiju gads

STUDENTU PAŠPĀRVĀLDE

icStudentu pašpārvaldes nolikums