BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS AR SPECIALIZĀCIJU BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS

Meklēt, analizēt, apkopot, digitalizēt, lasīt, pētīt…vārdi, kuri Tev liek domās teikt “jā, tas ir par mani”, tad Tu esi uz īstā ceļa, kura nākamais posms ir kļūt par profesionālu un mūsdienīgu bibliotēku zinātnes speciālistu. Studenti mums nereti saka, ka iepriekš domājuši, ka bibliotēku zinātnes nozare nav tik aizraujoša, dinamiska, digitāla un laikmetīga. Patiesībā studiju procesā iemīlot grāmatas vēl vairāk un interese par nozari kļuvusi spēcīgāka un intriģējošāka. Mēs apsolām, ka studijās garlaicīgi Tev nebūs, bet būs daudz grāmatu, informācijas, jaunu, aktuālu zināšanu un praktisku iemaņu.

STUDIJU PROGRAMMA – BIBLIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA

SPECIALIZĀCIJA – BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS

Studiju programma sniedz iespēju apgūt bibliotēkzinātnei un informācijas zinātnei atbilstošas zināšanas un prasmes profesionālu, nozarē strādājošu docētāju vadībā: tiek apgūti informācijas resursu pārvaldības principi, bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana, informācijpratība un citi profesionālie studiju kursi. Tiek sniegtas arī bibliotēku darba organizācijai un vadībai nepieciešamās zināšanas un prasmes, piemēram, projektu vadība, personāla vadība, pasākumu organizēšana, digitālā komunikācija. Tādējādi studenti gūst kompetences veikt bibliotēku informācijas speciālista pienākumiem atbilstošu darbu, kā arī patstāvīgi organizēt bibliotēkas vai tās struktūrvienības darbu mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

Teorētisko zināšanu nostiprināšanai praksē tiek īstenoti mācību semināri un praktiskās nodarbības bibliotēkās un informācijas centros, kā arī četras darba prakses. Prakses tiek organizētas gan publiskajās, gan augstskolu, skolu un speciālajās bibliotēkās, kā arī Erasmus+ ietvaros iespējams īstenot praksi ārvalstu bibliotēkās.

Studijas tiek realizētas nepilna laika klātienē, kas ļauj studijas apvienot ar pilna laika darbu. Studiju programma tiek īstenota kā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, pēc kuras beigšanas absolvents iegūst bibliotēku nozares darba tirgum atbilstošu kvalifikāciju “Bibliotēku informācijas speciālists”.

STUDIJU PROCESS

Praktiskās nodarbības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Erasmus+ studentes no Lietuvas.

Bibliotēku programmas studiju process. 

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Nepilna laika studiju programmām netiek organizēti iestājpārbaudījumi!

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopija, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija.

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

KONTAKTI

Studiju programmas direktore

Gita Mikuda
[email protected]

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 13. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: nepilna laika studijas (N)
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: nav.
Studiju maksa: EUR 1500 par studiju gadu

Studējot nepilna laika studijās, interesentiem ir iespējams izvēlēties:

  • apgūt visu studiju programmu pilnībā un iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību;
  • studēt vairākus studiju kursus un saņemt apliecinājumu par studiju kursu pabeigšanu (kārtojot noslēguma pārbaudījumus) vai arī saņemt apliecinājumu par studiju kursu noklausīšanos (bez noslēguma pārbaudījumiem);
  • studēt vienu sev interesējošo studiju kursu, saņemot apliecinājumu par tā pabeigšanu vai noklausīšanos.

Mācības nepilna laika studijās specializācijā “Bibliotēku informācijas speciālists” notiek sestdienās.

PROFESIONĀLĀS PIEREDZES PIELĪDZINĀŠANA

BIBLIOTĒKU NOZARĒ STRĀDĀJOŠIEM IR IESPĒJAMS SAĪSINĀT STUDIJU LAIKU PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN STUDĒT 1,5 – 2 GADUS 2,5 GADU VIETĀ!

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšana notiek saskaņā ar 2018. gada 14. augusta MK noteikumiem Nr.505.

Tikai profesionālajās studiju programmās ir iespējams nokārtot pārbaudījumus, lai atzītu pašmācības ceļā vai profesionālajā pieredzē iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences noteiktos studiju kursos, kā arī atzīt citu augstskolu studiju kursus vai arī tālākizglītības programmās, profesionālās pilnveides izglītības programmās iegūtas zināšanas.

KAS JĀDARA?

1) jāsazinās ar koledžas Studiju daļu un jāizstāsta savas vēlmes;

2) pēc sarunas jānosūta Studiju daļai visu iespējamo formālās un neformālās izglītības dokumentu, CV, izziņu par atbilstošu bibliotēku nozarei darba pienākumu veikšanu kopijas;

3) pēc to izskatīšanas saņemsiet informāciju, cik kredītpunktus būtu iespējams pielīdzināt, kārtojot studiju kursiem atbilstošus pārbaudījumus (lai varētu studēt vēlāk, jāiegūst 20 kredītpunkti par semestri, piemēram viena prakse ir 4 kredītpunkti, studiju kurss ‘’Novadpētniecība bibliotēkā’’ – 2 kredītpunkti);

4) ja ir iegūta augstākā izglītība citā studiju programmā vai nepabeigtas studijas kādā augstskolā, iespējams vienlaicīgi veikt iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu (piemēram – studiju kursā ‘’Profesionālā angļu valoda’’ – 4 kredītpunkti);

5) tad jāpieņem lēmums un intereses gadījumā jāraksta argumentēts iesniegums, kurus studiju kursus vēlaties pielīdzināt vai atzīt;*

6) pēc iesnieguma iesniegšanas Studiju daļā saņemsiet informāciju par pārbaudījumiem ar sagatavojamiem uzdevumiem un pārbaudījumu datumu; *

7) pēc nokārtotiem pārbaudījumiem tiks noslēgts līgums par studiju uzsākšanu vēlākā studiju posmā (atkarībā no pielīdzināto kredītpunktu skaita) un individuālo plānu, kā nokārtot tos studiju kursus, ko nebija iespējams pielīdzināt.

UZSĀKT STUDIJAS VĒLĀKĀ STUDIJU POSMĀ VAR STUDIJU GADA LAIKĀ!

*maksas pakalpojums saskaņā ar LKA Latvijas Kultūras koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.