Deju kolektīva vadītājs

Profesionālās īsā cikla augstākās izglītības studiju programma “Deja”.

Iegūstamā kvalifikācija: Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju laikmetīgajā dejā, latviešu dejā, hip-hop kultūras dejā un džeza dejā.

Studiju programmas ilgums un apjoms: 2 gadi (pilna laika klātienē un pilna laika neklātienē)

Studiju programmas veids un forma:

Pilna laika klātiene (latviešu, džeza, laikmetīgās, hip-hop kultūras dejās).

Nepilna laika klātiene (latviešu dejā).

Uzņemšanas nosacījumi: Vispārējā vidējā izglītība.

Studiju programma sniedz iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiski nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai strādātu dejas nozarē, kā deju kolektīva, deju grupas, deju studijas vadītājam, deju pasniedzējam, deju horeogrāfam, kā arī dejotājam.
Lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas praksē, tiek īstenotos 3 pedagoģiskās prakses deju kolektīvos, kā arī kvalifikācijas iegūšanas prakse, kur tiek gatavots jau horeogrāfisks priekšnesums un tiek parādītas arī deju kolektīva vadītāja pienākumu izpildes prasmes.
Prakses tiek organizētas privātajos un pašvaldības deju kolektīvos, deju studijās,
kā arī Erasmus+ ietvaros ir iespējams īstenot praksi ārvalstīs, kā arī apgūt daļu no studiju kursiem ārvalstīs.

Studiju programmas “Deja” akreditācijas termiņš līdz  09.05.2030

GALVENIE STUDIJU KURSI

 • Pedagoģiskā psiholoģija, audzināšanas metodika, projektu vadība, projektu īstenošana skatuves mākslā, dejas vēsture, improvizācijas māksla, mūzikas teorija un digitālās prasmes.

NOZARES OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI

 • Kolektīva vadīšanas metodika, dejas kompozīcija, dejas improvizācija, ķermeņa nostādīšana, klasiskā deja, aktiermeistarība, gaismošana, vizuālā komunikācija, kustību mākslas jaunrade.

 

 • NOZARES IEROBEŽOTĀS IZVĒLES SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU KURSI
 • Hip-hop kultūras dejas, laikmetīgā deja, džeza deja, latviešu deja, mūsdienu šova dejas, mūsdienu modes dejas, skatuviskā tautas deja, jaunākās tendences dejas specializācijā.

NOZARES IZVĒLES STUDIJU KURSI

Hip-hop kultūras dejas, laikmetīgā deja, džeza deja, latviešu deja.

PRAKSE
Privātajos un pašvaldības deju kolektīvos, deju studijās, kā arī Erasmus+ ietvaros ir iespējams īstenot praksi ārvalstīs.

KVALIFIKĀCIJAS DARBS
Patstāvīgi izstrādās horeogrāfiskās jaunrades darbs, kas paredz demonstrēt arī kolektīva vadītāja darba pienākumus.

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās, strādāt reģionālās un vietējās kultūras institūcijās kā pasniedzēji, vadīt deju kolektīvus, deju studijas, veikt horeogrāfa, repetitora darbu, iestudēt kustību materiālu teātros, amatiermākslas grupās un kolektīvos, radošajos projektos, mākslas norisēs, dažādu tehniku un stilu dejas izrādēm, citiem mūsdienās populāriem, moderniem un aktuāliem deju stiliem, kā arī skatuviskām dejām, konkursiem, sacensībām, batliem, festivāliem.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Studenti piedalās konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām. Lai nodrošinātu, ka reflektantu vērtējumi tiek izteikti pēc vienotas sistēmas, vērtējumiem valsts pārbaudes darbos un obligātajos centralizētajos eksāmenos tiek piešķirts punktu skaits saskaņā ar Uzņemšanas noteikumu 1.pielikumam pievienoto dokumentu – “Pretendentu salīdzināšanas kārtība”.

Iestājpārbaudījumu – pārrunu mērķis ir noskaidrot reflektanta iepriekš apgūto prasmju un zināšanu atbilstību viņa izvēlētajai studiju programmai un specializācijai. Reflektantam jāsaņem vismaz 40 punkti,  ja punktu skaits ir zemāks nav iespējams piedalīties konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām.

Iestājpārbaudījumu – pārrunu laikā ir jādemonstrē iepriekš sagatavots horeogrāfisks priekšnesums, ko izpilda reflektants solo, duetā vai nelielas dejotāju grupas sastāvā. Brīva dejas stila un mūzikas izvēle, vēlams izvēlētās specializācijas dejas tehnikās. Priekšnesuma laiks 1,5 – 3 minūtes. (neattiecas uz latviešu deju). Komisija vērtē reflektanta kustēšanās prasmes (veiklību, lokanību, koordināciju, reakciju, muzikalitāti, ķermeņa plastiku). Komisija nevērtē izpildītās dejas kompozīciju.

Reflektantam iepazīstinot komisiju ar sevi motivācijas vēstulē (izdrukātā) jāmin:
Vārds, uzvārds, pilsēta, kuru pārstāv, jānosauc deju kolektīvi, deju stili, pedagogi, pie kā ir dejojis, cik ilgi, kā arī sagatavotā priekšnesuma nosaukums, autors, un jāmin, vai tā būs brīvā deja (freestyle, improvizācija) vai iestudēta horeogrāfija.

Līdzi jābūt mūzikas ierakstam ZIB atmiņā vai telefonā, dejošanai ērtiem apaviem (arī mīkstajiem baleta apaviem vai īsajām zeķēm) un treniņa apģērbam. Pirms dejas priekšnesuma, ja nepieciešams, iespējams pārģērbties.

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

NB! Papildu informācija par iestājpārbaudījuma datumu, laiku un saturu/prasībām reflektants saņems dokumentu iesniegšanas brīdī.

 

Iestājpārbaudījumi studijām:

Kvalifikācija “Deju kolektīva vadītājs” ar specializāciju – Laikmetīgā deja

 • horeogrāfisks priekšnesums (1,5-3 minūtes)
 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (brīvi izvēlētā formātā)

Kvalifikācija “Deju kolektīva vadītājs” ar specializāciju – Latviešu deja

 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (brīvi izvēlētā formātā)

Kvalifikācija “Deju kolektīva vadītājs” ar specializāciju – Hip-Hop kultūras deja

 • horeogrāfisks priekšnesums (1,5-3 minūtes)
 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (brīvi izvēlētā formātā)

Kvalifikācija “Deju kolektīva vadītājs” ar specializāciju – Džeza deja

 • horeogrāfisks priekšnesums (1,5-3 minūtes)
 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (brīvi izvēlētā formātā)

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

Pretendentiem ir jāatbilst šādām prasībām un jāveic šādas darbības:

 • jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas nolikumu;
 • elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa;
 • jāiesniedz pases vai personas apliecības kopiju un jāuzrāda oriģināls;
 • jāiesniedz 1 fotogrāfija (izmērs: 3×4, dokumentu formāts);
 • jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • izziņa par dejas apgūšanu kādā no izglītības pakāpēm: interešu izglītības līmeņa (pulciņi, deju studijas, pašdarbības kolektīvi), profesionālas ievirzes pamata vai profesionālas ievirzes vidējās izglītības iestādēm vai augstākajām izglītības iestādēm. Izziņā obligāti jābūt norādītam apgūtās programmas deju stilam/-iem un tā apgūšanas laikam. Izziņa var būt apliecība un/vai sertifikāts vai aprakstoša rekomendācija, ko apliecinājis iestādes vai programmas vadītājs;
 • jāiesniedz medicīnas izziņa par vispārējo veselības stāvokli, kā arī par spēju izturēt pastiprinātu fizisko slodzi deju programmas apguvē: kardio slodzi, muskuļu, kaulu un locītavu veselības stāvokli;
 • jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopija ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu.
 • pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu;
 • ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pasē, tad jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un jāiesniedz kopija;
 • ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam.

 

Apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras vidējo vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa veicama pārskaitot uz:
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
Reģ. Nr.90000039982
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128
Bruņinieku iela 57 Rīga, LV-1011

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

KONTAKTI

Studiju daļa
[email protected]
+371 67846238
Bruņinieku ielā 57, 18. kabinetā.
www.kulturaskoledza.lv
Facbook https://www.facebook.com/LatvijasKulturasKoledza