Pasākumu producēšana

Kā izveidot izcilu pasākumu? Kādu pasākumu rīkot un kā to izdarīt? Kā sarīkot pilsētas svētkus? Kā organizēt koncertu? Kā realizēt savu māksliniecisko vīziju? No kura gala tam visam ķerties klāt? Ja šis un līdzīgi jautājumi nodarbina Tavu prātu, tad atbilde slēpjas PASĀKUMU PRODUCĒŠANAS specializācijas studijās. Tev būs iespēja iegūt akadēmiskas zināšanas, kuras pielietot un attīstīt praktiskā darbībā, veidojot savus pasākumus kā projekta vadītājam, režisoram vai varbūt pat pasākuma vadītājam. Apgūstot dažādus pasākumu organizēšānas, Tu sapratīsi, kuras ir Tavas stiprās puses, ko izmantot un izcelt, bet ko deleģēt citiem cilvēkiem un kā to koordinēt, lai Tavs pasākums būtu izcils! Un pat, ja pabeidzot koledžu uzreiz neorganizēsi Dziesmu svētkus, iegūtās zināšanas būs noderīgas jebkurā dzīves jomā!

 

Studiju programma – KULTŪRAS UN MĀKSLAS PROCESU VADĪBA

KVALIFIKĀCIJA – KuLTŪRAS darba speciālists

Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā.

specializācija – PASĀKUMU PRODUCĒŠANA

Kultūras darba speciālists ar specializāciju pasākumu producēšanā (pilna laika studijas) tiek apmācīts kā radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu gan Latvijā, gan Eiropā. Specializācijas saturs ir vērsts uz tādu pasākumu industrijai nepieciešamo prasmju apgūšanu, kas speciālistam ļautu pārzināt gan teātra izrāžu, koncertu, svinīgu sarīkojumu, konferenču, korporatīvo pasākumu, performanču u.c. pasākumu vadības jautājumus, gan pilna apjoma pasākumu realizācijai nepieciešamās prasmes – iesaistīto cilvēkresursu plānošanu, risku vadību, drošības  un vides aizsardzības normu nodrošināšanu,  tehniskā personāla un  līdzekļu izvēles un izmantošanas (skatuves konstrukcijas, skaņu iekārtas, gaismu iekārtas u.c.) jautājumus. Specializācijas ietvaros tiek apgūtas zināšanas par projektu vadību, pasākumu producēšanu, kultūras projektu un digitālo marketingu.

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, pasākumu aģentūrās, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

 • Pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta).

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

 • jāiepazīstās ar Koledžas uzņemšanas noteikumiem;
 • elektroniski jāaizpilda jāaizpilda pieteikuma anketa;
 • jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 × 4);
 • jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju un jāuzrāda oriģinālu;
 • jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopija ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu.
 • pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu. vidējās izglītības līmenis;
 • ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pasē/personas apliecībā, jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un jāiesniedz kopija;
 • ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu:
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
Reģ. Nr.90000039982
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

KONTAKTI

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 18. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

KOPSAVILKUMS PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas iestājoties konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1900 par studiju gadu