Vakances

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža izsludina konkursu uz šādām vakantajām akadēmisko amatu štata vietām (termiņš 6 gadi):

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža izsludina konkursu uz vakanto administratīvo amatu (uz 6 gadiem) – Kultūras menedžmenta nodaļas vadītājs (nepilna slodze, 1 amata vieta).

Galvenie darba pienākumi:

 1. Organizēt un vadīt Kultūras menedžmenta nodaļas administratīvo un analīzes darbu, t.sk. veikt studiju programmas ‘’Mākslas institūciju pārvaldība’’ direktora pienākumus.
 2. Uzraudzīt un aktualizēt vispārizglītojošo un nozares studiju kursa satura un sasniedzamo studiju rezultātu atbilstību kultūras nozares un darba tirgus prasībām.
 3. Plānot un vadīt studējošo kursa darbu un kvalifikācijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas procesu.
 4. Plānot un organizēt kvalifikācijas eksāmenu norisi.

 

Prasības pretendentiem: Uz nodaļas vadītāja amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi vai līdzdalība konferencēs vai projektos.

 

Pieteikšanās kārtība:

Konkursa pretendents nosūta vai iesniedz šādus dokumentus:

 1. direktorei adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā, norādot amatu, uz kuru pretendē;
 2. dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kas noformēts atbilstoši europass.lv standartam, kurā norādīta pētniecības, akadēmiskā, administratīvā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 3. zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot dokumentu oriģinālus;
 4. septiņu gadu praktiskā darba stāža, zinātnes apakšnozarei atbilstošas publikāciju, ievērojami mākslinieciskās jaunrades sasniegumu, dalība pētnieciskajā, projektu, kā arī organizatoriskajā darbā;
 5. Kultūras menedžmenta nodaļas attīstības vīziju.

Darba samaksa: sākot no 823 EUR (bruto) par pilnu slodzi saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Sīkāka informācija:

https://kulturaskoledza.lv/wp-content/uploads/2014/11/akad_misk_-personala-nolikums_apstiprinats-LKA-Senata.pdf

Dokumentus ar amata norādi lūdzam sūtīt vai iesniegt klātienē ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (līdz 2021. gada 15. septembrim) Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā Bruņinieku ielā 57, Rīgā, LV-1011, 13. kabinetā (2. stāvā) darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00. Informācija par konkursa norisi pa tālruni 27434603, e-pastu [email protected].

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Personāla nodaļā, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža, Bruņinieku ielā 57, Rīgā, LV-1011.

Meklējam kolēģus arī šādos amatos:

 • lektors studiju kursos “Fotogrāfijas pamati”, “Fotoreportāža” un “Dokumentālā fotogrāfija” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
 • lektors studiju kursā “Praktiskā pasākumu gaismošana un skaņošana” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
 • lektors studiju kursā “Video filmēšana un montāža” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
 • lektors studiju kursā “Datorgrafika” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
 • lektors studiju kursā “Kustību mākslas jaunrade” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
 • lektors studiju kursā “Laikmetīgā deja” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
 • lektors studiju kursā “Džeza deja” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
 • lektors studiju kursā “Hip-hop kultūras deju stili” (nepilna slodze, 1 amata vieta)

Darba samaksa akadēmiskajiem amatiem: no 10 EUR līdz 13 EUR (bruto) par akadēmisko stundu. Studiju darba plāni un darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Pieteikšanās kārtība:

Atklāta konkursa pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (līdz 2021. gada 29. augustam)  nosūta vai iesniedz šādus dokumentus:

 1. direktorei adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā, norādot amatu, uz kuru pretendē;
 2. dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kas noformēts atbilstoši europass.lv standartam, kurā norādīta pētniecības, akadēmiskā, administratīvā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 3. zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot dokumentu oriģinālus;
 4. septiņu gadu praktiskā darba stāža, zinātnes apakšnozarei atbilstošas publikāciju, ievērojami mākslinieciskās jaunrades sasniegumu, dalība pētnieciskajā, projektu, kā arī organizatoriskajā darbā;
 5. ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu.

Sīkāka informācija:

https://kulturaskoledza.lv/wp-content/uploads/2014/11/akad_misk_-personala-nolikums_apstiprinats-LKA-Senata.pdf

Dokumentus ar amata norādi lūdzam sūtīt vai iesniegt Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā Bruņinieku ielā 57, Rīgā, LV-1011, 15. kabinetā (2. stāvā) darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00. Informācija par konkursa norisi pa tālruni 20229970, e-pastu [email protected].

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Personāla nodaļā, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža, Bruņinieku ielā 57, Rīgā, LV-1011.

Uz tikšanos koledžā!

 

Sagatavoja:

LKA Latvijas Kultūras koledžas

personāla vadītāja

Maira Smilgdrīva