Vakances

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža izsludina konkursu uz šādām vakantajām akadēmisko amatu štata vietām (termiņš 6 gadi):

 

  • lektors studiju kursā “Kultūras mārketings” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • lektors studiju kursos “Fotogrāfijas vēsture” un ‘’Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā’’ (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • lektors studiju kursā ‘’Aktiermeistarība’’ (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • lektors studiju kursos “Bibliotēku darba likumdošana’’ un ‘’Ievads bibliogrāfijas zinātnē” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • lektors studiju kursos “Novadpētniecība bibliotēkās” un ‘’Informācijas pakalpojumi biliotēkās I un II’’ (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • lektors studiju kursos “Krājumu pārvaldība” un ‘’Digitālo resursu pārvaldība atmiņu institūcijās’’ (nepilna slodze, 1 amata vieta)

 

  • docents studiju kursā “Kultūras procesu vadības pamati” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • docents studiju kursā “Risku vadība pasākumu organizēšanā” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • docents studiju kursos ‘’Mūzikas menedžmenta pamati’’, ‘’Ierakstu mārketings un promocija’’, ‘’Ierakstu kompāniju un mūzikas izdevniecību darbība’’ (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • docents studiju kursā ’’Latviešu skatuviskās dejas vēstures pamati’’ (nepilna slodze, 1 amata vieta)

 

Lektora pienākumi:

1) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju kursā;

3) studējošo kursa un kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana;

4) ar docētajiem studiju kursiem saistītu metodisko materiālu un ieteikumu studiju procesa pilnveidei izstrādāšana;

4) līdzdalība koledžas lietiško pētījumu projektos tālākizglītības un mūžizglītības programmās.

Prasības pretendentam lektora amatā:
1)doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pasniedzamajam studiju kursam atbilstošs praktiskā darba stāžs atbilstoši prasībām profesionālo studiju programmu akadēmiskajam personālam;

2)spēja piedalīties lietišķos pētījumos un/vai vadīt mākslinieciskās jaunrades procesu;

3) veikt izglītošanas darbu atbilstoši lektora amata nosaukumam.

 

Docenta pienākumi:

1) lietišķās pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskā jaunrade, kas atbilst docēto studiju kursu studiju programmai un virzienam, iesaistoties koledžas lietiško pētījumu projektos;

2) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju kursā;

3) studējošo kursa un kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana;

4) līdzdalība koledžas tālākizglītības un mūžizglītības programmās.

Prasības pretendentam docenta amatā:

1) doktora grāds, zinātnes apakšnozarei atbilstošas publikācijas vai mākslas studiju virzienā veic regulāri (vismaz reizi gadā) mākslinieciskās jaunrades darbu atbilstoši studiju programmai vai augstākā izglītība un vismaz septiņu gadu pasniedzamajam studiju kursam atbilstošs praktiskā darba stāžs atbilstoši prasībām profesionālo studiju programmu akadēmiskajam personālam;

2) spēja vadīt zinātniskos pētījumus vai mākslinieciskās jaunrades procesu.

 

Pieteikšanās kārtība:

Atklātā konkursa pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (līdz 2023. gada . janvārim)  nosūta vai iesniedz šādus dokumentus:

1) direktorei adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā, norādot amatu, uz kuru pretendē;

2) dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, kurā norādīts amatam nepieciešamais prakstiskā darba stāžs, pētniecības, akadēmiskā, administratīvā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot dokumentu oriģinālus uzsākot darba tiesiskās attiecības.

 

Piedāvājam:

1) darbavietu Rīgas centrā radošā un inovatīvā kolektīvā;

2)atbalstu profesionālajai pilnveidei;

3) līdzdalību Erasmus + un citos projektos

4) darba samaksa akadēmiskajiem amatiem: no 10 EUR līdz 13 EUR (bruto) par akadēmisko stundu, studiju darba plāni un darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Sīkāka informācija
NOLIKUMS PAR AKADĒMISKAJIEM UN ADMINISTRATĪVAJIEM AMATIEM

 

Aicinām sūtīt dokumentus ar amata norādi personāla speciālistei uz e-pastu: [email protected] vai iesniegt personīgi LKA Latvijas Kultūras koledžas 16. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 līdz 21. janvārim (ieskaitot). Informācija par konkursa norisi pa tālr. 67271182, e-pastu: [email protected].

 

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Personāla speciālistam. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.