Vakances

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža izsludina konkursu uz šādām vakantajām akadēmisko amatu štata vietām (termiņš 6 gadi):

 

  • lektors studiju kursā “Kultūras mārketings” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • lektors studiju kursā “Uzņēmējdarbības pamati” (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • lektors studiju kursā ‘’ Ievads studijās un pētniecībā’’ (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • lektors studiju kursā “Latvijas kultūras vēsture’’ (nepilna slodze, 1 amata vieta)
  • lektors studiju kursā “Pētījumu metodoloģija” (nepilna slodze, 1 amata vieta)

 

Lektora pienākumi:

1) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju kursā;

3) studējošo kursa un kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana;

4) ar docētajiem studiju kursiem saistītu metodisko materiālu un ieteikumu studiju procesa pilnveidei izstrādāšana;

4) līdzdalība koledžas lietišķo pētījumu projektos tālākizglītības un mūžizglītības programmās.

Prasības pretendentam lektora amatā:
1) doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pasniedzamajam studiju kursam atbilstošs praktiskā darba stāžs atbilstoši prasībām profesionālo studiju programmu akadēmiskajam personālam;

2) spēja piedalīties lietišķos pētījumos un/vai vadīt mākslinieciskās jaunrades procesu;

3) veikt izglītošanas darbu atbilstoši lektora amata nosaukumam.

 

Docenta pienākumi:

1) lietišķās pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskā jaunrade, kas atbilst docēto studiju kursu studiju programmai un virzienam, iesaistoties koledžas lietišķo pētījumu projektos;

2) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju kursā;

3) studējošo kursa un kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana;

4) līdzdalība koledžas tālākizglītības un mūžizglītības programmās.

 

Pieteikšanās kārtība:

Atklātā konkursa pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nosūta vai iesniedz šādus dokumentus:

1) direktorei adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā, norādot amatu, uz kuru pretendē;

2) dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, kurā norādīts amatam nepieciešamais praktiskā darba stāžs, pētniecības, akadēmiskā, administratīvā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot dokumentu oriģinālus, uzsākot darba tiesiskās attiecības.

 

Piedāvājam:

1) darbavietu Rīgas centrā radošā un inovatīvā kolektīvā;

2) atbalstu profesionālajai pilnveidei;

3) līdzdalību Erasmus + un citos projektos

4) darba samaksa akadēmiskajiem amatiem: no 10 EUR līdz 13 EUR (bruto) par akadēmisko stundu, studiju darba plāni un darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

 

Aicinām sūtīt dokumentus personāla speciālistei uz e-pastu: mon[email protected] vai iesniegt personīgi LKA Latvijas Kultūras koledžas 16. kabinetā no plkst. 9:00 līdz 13:00.

 

 

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Personāla speciālistam. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.