Pasākumu, teātra režija un aktiera māksla

Jūti, ka skatuve Tevi velk un nespēj tai pretoties? Tad ļaujies! Studējot, PASĀKUMU, TEĀTRA REŽIJU UN AKTIERA MĀKSLU, Tu varēsi būt skatuves zvaigzne, režisors vai producents, izvēli izdarot pats, kurā virzienā specializēties.

Studiju programma – Mākslas INSTITŪCIJU PĀRVALDĪBA

SPECIALITĀTE – KuLTŪRAS DARBA SPECIĀLISTS

Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā.

SPECIALIZĀCIJA  – Pasākumu, teātra režija un aktiera māksla

Studējot kultūras menedžmenta programmas specializāciju “Pasākumu, teātra režija un aktiera māksla”, students kļūst par profesionālu, zinošu un pieredzes bagātu teātra izrāžu vai sarīkojumu jomas profesionāli. Pēc pirmā mācību semestra, kad gūts ieskats teātra un sarīkojumu jomu pamatos, studentam tiek dota iespēja izvēlēties vienu no virzieniem, kuru turpmāk studēt padziļināti: teātra režiju vai svētku režiju.

Studenti absolvējot pārzina teātra režijas vai svētku režijas radošos, organizatoriskos un tehniskos aspektus. Turklāt katram studentam tiek dota brīnišķīga iespēja un uzdevums studiju gados sevi pilnveidot arī radošā jomā, darbojoties kā dramatiskā teātra aktierim vai izrāžu režisoram, pasākumu vadītājam vai pasākumu režisoram. Skatuves mākslu nodaļa koledžā īsteno vērienīgus projektus, kas ne tikai ļauj izpausties radoši, bet gudrā un atjautīgā formā māca strādāt komandā.

STUDIJU PROCESS

https://www.youtube.com/watch?v=084Lt8Gsao0&ab_channel=LKALatvijasKult%C5%ABraskoled%C5%BEa

 

 

STUDENTU DARBI

STUDENTU DARBI

Zane Leimane. Petra Vīlenvēbere “Uz horizontu”. Virtuāla izrāde par to, kā mainās bērna izpratne un uzvedība, kad tam nākas saskarties ar smagu un neārstējamu slimību tuvinieku vidū. Kvalifikācijas darbs. Links uz izrādi – https://ej.uz/uzhorizontu 

 

 

Arta Briede. Labdarības pasākums “Citā spektrā”. Virtuālais labdarības koncerts. Sadarbībā ar BSF (Bērnu Slimnīcas Fonds) tika organizēts informatīvi izklaidējošs labdarības tiešsaistes pasākums “Citā spektrā”, lai palīdzētu savākt ziedojumus priekš ABA terapijas, kas ir atzīta kā visefektīvākā metode, lai palīdzētu bērniem ar AST (Autiskā spektra traucējumi).

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

iestājpārbaudījumi

Pārrunas

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopija, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija.

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

 

KONTAKTI

Skatuves mākslu specializācijas vadītājs

Juris Jonelis
[email protected]
22041939

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 18. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas (P)
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas 1. kursa pilna laika studentiem konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1600 par studiju gadu

KVALIFIKĀCIJAS DARBI 2022

AGNESE BRŪVELE, Skatuves mākslas

ANETE MIĶELSONE, Skatuves mākslas

DANA BITENIECE, Skatuves mākslas

EVELĪNA BAHA, LAILA JUŠKEVICA, TERĒZE GIBSLE, Skatuves mākslas

AMANDA ANUSĀNE, Skatuves mākslas

NIKOLA KERENA, Skatuves mākslas

LAURA BIŠOFA, Skatuves mākslas

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās;
var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs un teātros.