DEJU KOLEKTĪVA VADĪTĀJS AR SPECIALIZĀCIJU LAIKMETĪGAJĀ DEJĀ

Tavs ķermenis brīvi plūst, tas alkst izdejot stāsta koncepciju, nepasakot ne vārda. Priekšnesums, kas pārsteidz, šokē, iepriecina, bet noteikti neatstāj vienaldzīgu. Ja šis ir Tavs dejas un dzīves stils, tad Tavs dejas novirziens noteikti ir laikmetīgs, moderns un aktuāls, kā šī specializācija. Nāc un attīsti savas prasmes, kļūstot par deju kolektīva vadītāju vien 2 gadu laikā.

SPECIALIZĀCIJAS APRAKSTS

Kurss iepazīstina ar pamatprincipiem atbrīvošanās (release) tehnikā, izceļot tādas tēmas, kā liekā sasprindzinājuma atbrīvošana locītavās un muskuļos, attiecības ar grīdu,  kritiens – celšanās (swings), kritiens – atsitiens, virzība telpā. Kurss ir cieši saistīts ar Ķermeņa nostādīšanu, kas ļauj  apzināties atsevišķu ķermeņa daļu svaru un apjomu, to mobilitāti, jutību un izturību, tādējādi sagatavojot ķermeni lielākas slodzes un sarežģītāku elementu apguvei laikmetīgās dejas tehnikā.

Specializācijas mērķis

Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas deju kolektīva vadīšanas darbā, atbilstoši mūsdienu tirgus situācijas prasībām un darbam reālos mūsdienu apstākļos. Iepazīstināt studentu ar pamatprincipiem atbrīvošanās (release) tehnikā, pilnveidot viņa kā dejotāja prasmes un iemaņas laikmetīgās dejas mākslā. Apgūstot šo programmu – deju kolektīva vadītāja zināšanas un prasmes:

 1. pielietot atbrīvošanās (release) tehnikas pamatprincipus un pilnveidot savas dejotāja prasmes un iemaņas;
 2. izmantot konkrētās tehnikas principus, veidojot treniņstundu;
 3. dejot vismaz vienā laikmetīgās dejas tehnikā, bet pārzina vairākas laikmetīgās dejas tehnikas;
 4. radoši izdomāt dejas un pielietot kompozīcijas paņēmienus dejas veidošanā un uzstādīšanā;
 5. komunicēt ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, ievērojot vecumposmu īpatnības, fizisko sagatavotību un uztveres īpatnības, gan klātienē, gan sociālajos tīklos;
 6. komunicēt ar dejotāju vecākiem gan klātienē, gan sociālajos tīklos un argumentēt savus darbības principus, paņēmienus un metodes;
 7. uzrakstīt deju mācību programmu, aizstāvēt un saņemt nepieciešamās licences šīs darbības legālai veikšanai no visām nepieciešamajām instancēm: pašvaldības, ieņēmumu dienesta, kvalitātes dienesta, autortiesību aģentūras, darba drošības inspekcijas, bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, u.c.;
 8. organizēt un mērķtiecīgi plānot grupas darbību: māksliniecisko, satura un finanšu darbību īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī iesniegt projektus un piesaistīt finansējumu;
 9. samontēt mūziku saviem deju priekšnesumiem;
 10. saskaitīt mūzikas materiālu, pareizi pierakstīt un korekti skaitīt, to mācot dejotājiem;
 11. pārvaldīt dažādus mūzikas atskaņošanas formātus, rīkoties ar tehniskajām ierīcēm un mūsdienu IT, lai atskaņotu mūziku, uzņemtu video un vadītu grupu sociālajos tīklos;
 12. pielietot dažādas treniņstundas vadīšanas metodes, mācīšanas metodes, vadīšanas metodes, pedagoģiskās un psiholoģiskās metodes;
 13. novadīt visas treniņstundas daļas: iesildīšanos, deju tehnikas mācīšanu, kombināciju mācīšanu, horeogrāfijas uzstādīšanu, atkārtošanu, tīrīšanu, atsildīšanos, staipīšanos, fiziskās izturības treniņu, dažādus rituālus utt.;
 14. skatuves gaismu pamatus dejas veidošanā un zina, kā komunicēt ar  gaismotāju.

STUDIJU PROCESS

Šis ir Latvijas Kultūras koledžas deju programmas ar specializācijām – laikmetīgā deja, latviešu deja un hip-hop kultūras deja – studentu kvalifikācijas darba koncerta “Tavas kājas vai manas kājas?” atskata video.

Laikmetīgā deja
Laikmetīgā deja
PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās;
var strādāt reģionālās un vietējās kultūras institūcijās, vadīt deju kolektīvus, deju studijas, veikt horeogrāfa, repetitora darbu, iestudēt kustību materiālu teātros, amatiermākslas grupās un kolektīvos, radošajos projektos, mākslas norisēs.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Iepriekš sagatavots horeogrāfisks priekšnesums, ko izpilda reflektants solo, duetā vai nelielas dejotāju grupas sastāvā, kas ir brīva dejas stila un mūzikas izvēle, vēlams izvēlētās specializācijas dejas tehnikās.
Priekšnesuma laiks 1,5 – 3 minūtes.
Komisija vērtē reflektanta kustēšanās prasmes (veiklību, lokanību, koordināciju, reakciju, muzikalitāti, ķermeņa plastiku).
Komisija nevērtē izpildītās dejas kompozīciju.

Reflektantam iepazīstinot komisiju ar sevi jāsagatavo:
Vārds, uzvārds, pilsēta kuru pārstāv, jānosauc deju kolektīvi, deju stili, pedagogi, pie kā ir dejojis, cik ilgi, kā arī
sagatavotā priekšnesuma nosaukums, autors, un vai tā būs brīvā deja (freestyle, improvizācija) vai iestudēta horeogrāfija.

Līdzi jābūt mūzikas ierakstam ZIB atmiņā vai telefonā, dejošanai ērtiem apaviem (arī mīkstajiem baleta apaviem vai īsajām zeķēm) un treniņa apģērbam. Pirms dejas priekšnesuma, ja nepieciešams, iespējams pārģērbties.

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

NB! Papildu informācija par iestājpārbaudījuma datumu, laiku un saturu/prasībām reflektants saņems dokumentu iesniegšanas brīdī.

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

 1. jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;
 2. jāizpilda pieteikuma veidlapa;
 3. jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 4. jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);
 5. jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
 6. jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopija, uzrādot oriģinālu;
 7. jāiesniedz medicīnas izziņa par vispārējo veselības stāvokli, kā arī par spēju izturēt pastiprinātu fizisko slodzi deju programmas apguvē: kardio slodzi, muskuļu, kaulu un locītavu veselības stāvokli;
 8. izziņa par dejas apgūšanu kādā no izglītības pakāpēm: interešu izglītības līmeņa (pulciņi, deju studijas, pašdarbības kolektīvi), profesionālas ievirzes pamata vai profesionālas ievirzes vidējās izglītības iestādēm vai augstākajām izglītības iestādēm. Izziņā obligāti jābūt norādītam apgūtās programmas deju stilam/-iem un tā apgūšanas laikam. Izziņa var būt apliecība un/vai sertifikāts vai aprakstoša rekomendācija, ko apliecinājis iestādes vai programmas vadītājs;
 9. reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim;
 10. ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija;
 11. ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 12. reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

 

KONTAKTI

Laikmetīgās dejas specializācijas vadītāja

Ksenija Simanova

[email protected]

26703533

 

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 13. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas (P)
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas 1. kursa pilna laika studentiem konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1600 par studiju gadu