Bibliotēkzinātne un informācija

Profesionālās pirmā līmeņa augstākās izglītības īsā cikla studiju programma “Bibliotēkzinātne un informācija”

Iegūstamā kvalifikācija: Bibliotēku informācijas speciālists

Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikatoru: 41 322

Studiju programmas ilgums un apjoms: 2 gadi 6 mēneši

80 KP

Studiju programmas veids un forma: Nepilna laika klātiene

Uzņemšanas nosacījumi: Vispārējā vidējā izglītība

Studiju programma sniedz iespēju apgūt bibliotēkzinātnei un informācijas zinātnei atbilstošas zināšanas un prasmes nozarē strādājošu profesionālu pasniedzēju vadībā: informācijas resursu pārvaldības principi, bibliotēku pakalpojumu sniegšana, informācijpratība un citi profesionālie studiju kursi apguvis. Tiek nodrošinātas arī bibliotēkas darba organizēšanai un vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, piemēram, projektu vadība, personāla vadība, pasākumu organizēšana, digitālā komunikācija, mākslīgā intelekta rīku apgūšana. Tādējādi studenti apgūst kompetences veikt bibliotēkas informācijas speciālista pienākumiem atbilstošu darbu, kā arī patstāvīgi organizēt bibliotēkas vai tās struktūrvienības darbu mainīgos sociālekonomiskos apstākļos.

Lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas praksē, bibliotēkās un informācijas centros tiek īstenoti mācību semināri un praktiskās nodarbības, kā arī četras darba prakses. Prakses tiek organizētas gan publiskajās, gan augstskolu, skolu un speciālajās bibliotēkās, kā arī Erasmus+ ietvaros iespējams īstenot praksi ārvalstu bibliotēkās.

Studijas notiek nepilna laika klātienē, kas ļauj apvienot studijas ar pilna laika darbu.
Nepilna laika studijas specialitātē “Bibliotēkas informācijas speciālists” notiek sestdienās.

Studiju programma tiek īstenota kā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, pēc kuras absolvēšanas absolvents iegūst bibliotēku nozares darba tirgum atbilstošu kvalifikāciju “Bibliotēku informācijas speciālists”.

Studiju programmu “Bibliotēkzinātne un informācija” akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2029. gada 12.decembrim.

GALVENIE STUDIJU KURSI

 • Kultūras mantojums
 • Ieskats mūsdienu literatūrā
 • Profesionālā svešvaloda (angļu)
 • Profesionālā svešvaloda (franču)
 • Pētījumu metodoloģija
 • Sociālā psiholoģija
 • Digitālā komunikācija un sociālie tīkli
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Tiesību pamati un autortiesības
 • Vides aizsardzība
 • Civilā aizsardzība

NOZARES OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI

 • Bibliotēku vēsture un grāmatniecība
 • Informācijas avoti un meklēšana
 • Informācijas sistēmas
 • Ievads informācijpratībā
 • Digitālo resursu pārvaldība atmiņu institūcijās
 • Digitālie izglītības un pētniecības informācijas resursi
 • Ievads bibliogrāfijas zinātnē
 • Nacionālā bibliogrāfija
 • Kultūras pasākumu vadība
 • Bibliotēku darba vadība un likumdošana
 • Personāla vadība
 • Projektu vadība

NOZARES IEROBEŽOTĀS IZVĒLES SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU KURSI

 • Informācijas pakalpojumi bibliotēkās 1
 • Informācijas pakalpojumi bibliotēkās 2. Bērni un pusaudži.
 • Krājumu pārvaldība
 • Klasificēšana
 • Bibliogrāfiskā aprakstīšana
 • Novadpētniecība bibliotēkās

NOZARES IZVĒLES STUDIJU KURSI

 • Informācijas centru un dienestu pārvaldība
 • Komunikācijas stratēģija un komunikācijas kampaņu veidošana
 • Satura veidošana digitālajos medijos

KURSA DARBS

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

PĒC ABSOLVĒŠANAS

 • absolventi var strādāt valsts un pašvaldību bibliotēkās, privātās ar informācijas darbu saistītās iestādēs un nevalstiskajās organizācijās;
 • turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā “Informācijas vadība”.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi nepilna laika studijās tiek noteikts papildu iestājpārbaudījums – pārrunas, kuru mērķis ir noskaidrot reflektanta iepriekš apgūto prasmju un zināšanu apjomu, atbilstību izvēlētajai studiju programmai.

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

 • jāiepazīstās ar koledžas uzņemšanas noteikumiem;
 • elektroniski jāaizpilda jāaizpilda pieteikuma anketa;
 • jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • jāiesniedz 1 fotogrāfija (izmērs: 3×4, dokumentu formāts);
 • jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju un jāuzrāda oriģinālu;
 • jāiesniedz vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopija ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu;
 • pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu;
 • ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pasē/personas apliecībā, jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un jāiesniedz kopija;
 • ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu:
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
Reģ. Nr.90000039982
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

KONTAKTI

Studiju programmas direktore
Gita Mikuda
[email protected]

Studiju daļa
Bruņinieku ielā 57, 18. kabinetā.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
+371 67846238
facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

 

KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Studiju maksa: EUR 1700 par studiju gadu

 

STUDIJU IESPĒJAS

Studējot nepilna laika klātienē, interesenti var izvēlēties:

 • pilnībā apgūt visu studiju programmu un iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību;
 • apgūt vairākus studiju kursus un saņemt apliecinājumu par studiju kursu apguvi (kārtojot gala pārbaudījumus) vai saņemt apliecinājumu par studiju kursu noklausīšanos (bez gala pārbaudījumiem);
 • apgūt vienu sev interesējošu studiju kursu, saņemot apstiprinājumu par tā apguvi vai noklausīšanos.

 

PROFESIONĀLĀS PIEREDZES ATZĪŠANA

BIBLIOTĒKU DARBINIEKIEM ar pieredzi ir IESPĒJAS SAĪSINĀT STUDIJU LAIKU PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN 2,5 GADU VIETĀ MĀCĪTIES 1,5 VAI 2 GADUS!

Ārpus formālās izglītības vai profesionālās pieredzes ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumiem Nr.505.

Tikai profesionālajās studiju programmās ir iespējams kārtot eksāmenus, lai atzītu zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas pašmācības ceļā vai profesionālajā pieredzē atsevišķos studiju kursos, kā arī atzītu citu augstskolu studiju kursus vai tālākizglītības programmās iegūtās zināšanas, profesionālās attīstības izglītības programmas.

KAS JĀDARA?

1) jāzinās ar koledžas studiju daļu;

2) pēc sarunas uz studiju daļu jānosūta visu iespējamo formālās un neformālās izglītības dokumentu kopijas, CV, izziņas par bibliotēku nozarei atbilstošu darba pienākumu veikšanu;

3) pēc to izskatīšanas jūs saņemsiet informāciju, cik kredītpunktus varētu pielīdzināt, kārtojot studiju kursiem atbilstošus eksāmenus (lai studētu vēlāk, jāiegūst 20 kredītpunkti semestrī, piemēram, viena prakse ir 4 KP punkti, studiju kurss “Novadpētniecība bibliotēkā” – 2 kredītpunkti);

4) ja augstākā izglītība iegūta citā studiju programmā vai ir nepabeigtas studijas augstskolā,  iespējams atzīt iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus (piemēram – studiju kursā “Profesionālā angļu valoda” – 4 kredītpunkti);

5) jāraksta argumentēts iesniegums, kurus studiju kursus vēlaties pielīdzināt vai atzīt;*

6) pēc pieteikuma iesniegšanas studiju daļā saņemsiet informāciju par eksāmeniem ar sagatavojamajiem uzdevumiem un pārbaudījumu norises datumu; *

7) pēc eksāmenu nokārtošanas tiks noslēgts līgums par studiju uzsākšanu vēlākā studiju posmā (atkarībā no pielīdzināmo kredītpunktu skaita) un individuāls plāns, kā nokārtot tos studiju kursus, kurus nevarēja pielīdzināt.

STUDIJU GADA LAIKĀ VAR SĀKT STUDIJAS VĒLĀKĀ STUDIJU POSMĀ!

* maksas pakalpojums saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.