Studiju programmas

MĀKSLAS INSTITŪCIJU PĀRVALDĪBA / KULTŪRAS UN MĀKSLAS PROCESU ORGANIZĒŠANA

Profesionālās īsā cikla augstākās izglītības studiju programma “Mākslas institūciju pārvaldība”,

Iegūstamā kvalifikācija: Kultūras darba speciālists ar specializāciju pasākumu producēšanā, pasākumu tehniskajā producēšanā, foto un video producēšanā, digitālā satura producēšanā, mūzikas menedžmentā un pasākumu, teātra režijā un aktiera mākslā.

Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikatoru: 41 345

Studiju programmas ilgums un apjoms: 2 gadi 6 mēneši (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)

100 KP

Studiju programmas veids un forma: Pilna laika klātienes, Nepilna laika klātienes,

Uzņemšanas nosacījumi: Vispārējā vidējā izglītība

Studiju programma sniedz iespēju darbam valsts un pašvaldību iestādēs sagatavot mūsdienīgi izglītotus, profesionāli kompetentus un konkurētspējīgus kultūras darba speciālistus (kultūras metodiķus, kultūras projektu vadītājus, kultūras pasākumu organizatorus un vadītājus, svētku direktorus un interešu grupu vadītājus), privātās institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kuras ir motivētas iesaistīties inovatīvā jaunradē un pētniecībā, kas saistīta ar kultūras mantojuma saglabāšanu. Lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas praksē, tiek īstenoti mācību semināri un praktiskās nodarbības kultūras centros, dažādās radošo industriju institūcijās, kā arī četras darba prakses. Prakses tiek organizētas kultūras institūcijās: kultūras centros, integrētās komunikācijas aģentūrās, foto studijās, pasākumos tehniskā aprīkojuma piegādes uzņēmumos, mūzikas pasākumu aģentūrās, teātros un nevalstiskajās organizācijās un biedrībās, kā arī Erasmus+ ietvaros iespējams īstenot praksi ārvalstīs.

Studiju programmas “Mākslas institūciju pārvaldība” akreditācijas termiņš līdz 2023. gada 28.oktobrim. Šobrīd notiek studiju virziena novērtēšanas process studiju programmas akreditācijai ar jauno nosaukumu ”Kultūras un mākslas procesu organizēšana”. 


GALVENIE STUDIJU KURSI

 • Ievads studijās un pētniecībā
 • Pētījumu metodoloģija
 • Sociālā psiholoģija
 • Kritiskā domāšana
 • Profesionālā svešvaloda (angļu valoda)
 • Pasaules mākslas vēsture
 • Pasaules civilizācijas vēsture
 • Latvijas kultūras vēsture
 • Uzņemējdarbības pamati
 • Vides aizsardzība
 • Civilā drošība

NOZARES OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI

 • Kultūras procesu vadības pamati
 • Kultūras pasākumu producēšana
 • Kultūras pasākumu projektu īstenošana
 • Projektu sagatavošana
 • Risku vadība pasākumu organizēšanā
 • Prezentācijas un argumentācijas māksla
 • Improvizācija
 • Profesionālā valodas kultūra un retorika
 • Kultūras mārketings
 • Digitālais mārketings un sociālie tīkli
 • Tiesību pamati un autortiesības
 • Personāla vadība
 • Profesionālā ētika

NOZARES IZVĒLES STUDIJU KURSI

 • Kultūras pasākumu tehniskā realizācija
 • Komunikācijas kampaņu veidošana

SPECIALIZĀCIJAS IEROBEŽOTĀS IZVĒLES NOZARES STUDIJU KURSI

 • studiju kursi pasākumu producēšanā
 • studiju kursi pasākumu tehniskajā iestudējumā
 • studiju kursi foto un video producēšanā
 • studiju kursi digitālā satura veidošanā
 • studiju kursi mūzikas menedžmentā
 • studiju kursi notikumu, teātra režijā un skatuves mākslā

KURSA DARBS

PRAKSE

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var strādāt par kultūras profesionāļiem valsts, vietējās un nevalstiskās kultūras organizācijās, plānojot un organizējot ar kultūru saistītus radošus projektus un reaģējot uz sava mākslinieciskā līmeņa kvalitāti, piedaloties vietējo, reģionālo, valsts un starptautiski nozīmīgu kultūras projektu īstenošanā. , piedaloties nepieciešamo resursu plānošanā un izvietošanā un kontrolējot to, izmantošanu, koordinējot kultūras organizācijas un kultūras projektu radošo un tehnisko personālu, lai nodrošinātu profesionālu un daudzpusīgu kultūras procesu vadību kultūras organizācijās. Studiju programmas saturs, praktiskā ievirze ̄, viņi zina ̄ ̌, studentu apgūtās prasmes un kompetences, iegūstot kultūras profesionāļu kvalifikāciju, ļauj ne tikai sekmīgi strādāt jebkurā kultūras darba organizācijas formātā, bet arī izstrādāt inovatīvus organizatoriskos risinājumus. kultūras projektu un procesu atbalstam.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Studenti piedalās konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām. Lai nodrošinātu, ka reflektantu vērtējumi tiek izteikti pēc vienotas sistēmas, vērtējumiem valsts pārbaudes darbos un obligātajos centralizētajos eksāmenos tiek piešķirts punktu skaits saskaņā ar Uzņemšanas noteikumu 1.pielikumam pievienoto dokumentu – “Pretendentu salīdzināšanas kārtība”. ‘ mācību satura vērtējumi” un atbilstošus koeficientus.

Saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi pilna laika studijās tiek noteikti papildu iestājpārbaudījumi, kuru mērķis ir noskaidrot reflektanta iepriekš apgūto prasmju un zināšanu atbilstību viņa izvēlētajai studiju programmai un specializācijai. Papildu iestājeksāmenā reflektantam jāsaņem vismaz 40 punkti, pretējā gadījumā nav iespējams piedalīties konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām.

 

Iestājpārbaudījumi pilna laika studijām

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists’’ ar specializāciju – Pasākumu, teātra režija un aktiera māksla

 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (brīvi izvēlētā formātā)

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Mūzikas menedžments

 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Foto un video producēšana

 • pārrunas
 • potenciālā studenta prezentācija
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (elektroniskā formātā, papildus var būt drukātais portfolio, kas nav obligāti)

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Digitālā satura producēšana

 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Pasākumu tehniskā producēšana

 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Pasākumu producēšana

 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (brīvi izvēlētā formātā)

Nepilna laika klātienes studijās iestājeksāmenu specialitātē “Pasākumu producēšana” nav, reflektantu iegūtajai izglītībai jāatbilst Latvijas Republikā noteiktajam vispārējās vidējās izglītības līmenim.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

Lai pretendenti tiktu apsvērti uzņemšanai, tiem jāatbilst šādām prasībām:

 • iepazīties ar Koledžas uzņemšanas nolikumu;
 • aizpildīt pieteikuma anketu;
 • iesniedz pases vai personas apliecības kopiju un uzrāda oriģinālu;
 • jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 × 4);
 • iesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju un uzrāda oriģinālu;
 • iesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopiju ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu.
 • pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu. vidējās izglītības līmenis;
 • ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pase, tad jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un kopija iesniegta;
 • ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras vidējo vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa tikai ar maksājumu karti.

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

KONTAKTI

Studiju daļa

[email protected]

+371 67846238

Bruņinieku ielā 57, 18. kabinetā.

www.kulturaskoledza.lv

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

SĪKĀK PAR SPECIALIZĀCIJU

Studējot nepilna laika, interesenti var izvēlēties:

 • pilnībā apgūt visu studiju programmu un iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību;
 • apgūt vairākus studiju kursus un saņemt apliecinājumu par studiju kursu apguvi (kārtojot gala pārbaudījumus) vai saņemt apliecinājumu par studiju kursu noklausīšanos (bez gala pārbaudījumiem);
 • apgūt vienu sev interesējošu studiju kursu, saņemot apstiprinājumu par tā apguvi vai noklausīšanos.

Nepilna laika studijas specialitātē “Pasākumu producēšana” notiek pirmdienās.

PROFESIONĀLĀS PIEREDZES ATZĪŠANA

KULTŪRAS DARBA SPECIĀLISTIEM IR IESPĒJAMS SAĪSINĀT STUDIJU LAIKU ĪSS CIKLA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN 3 GADU VIETĀ STUDĒT 1,5 – 2 GADU!

Ārpus formālās izglītības vai profesionālās pieredzes ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumiem Nr.505.

Tikai profesionālajās studiju programmās ir iespējams kārtot eksāmenus, lai atzītu zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas pašmācības ceļā vai profesionālajā pieredzē atsevišķos studiju kursos, kā arī atzītu citu augstskolu studiju kursus vai tālākizglītības programmās iegūtās zināšanas, profesionālās. attīstības izglītības programmas.

KO DARĪT?

1) sazināties ar koledžas Studiju daļu un izteikt savas vēlmes;

2) pēc sarunas uz Studiju daļu jānosūta visu iespējamo formālās un neformālās izglītības dokumentu kopijas, CV, izziņas par bibliotēku nozarei atbilstošu darba pienākumu veikšanu;

3) pēc to izskatīšanas saņemsi informāciju, cik kredītpunktus varētu pielīdzināt, kārtojot studiju kursiem atbilstošus eksāmenus (lai studētu vēlāk, jāiegūst 20 kredītpunkti semestrī, piemēram, viena prakse ir 4 KP punkti, studiju kurss “Projektu sagatavošana” – 2 kredītpunkti);

4) ja augstākā izglītība iegūta citā studiju programmā vai nepabeigtas studijas augstskolā, ir iespējams vienlaikus atzīt iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus (piemēram – studiju kursā “Profesionālā angļu valoda” – 4). kredītpunkti);

5) tad jāpieņem lēmums un intereses gadījumā jāraksta argumentēts iesniegums, kurus studiju kursus vēlaties pielīdzināt vai atzīt; *

6) pēc pieteikuma iesniegšanas Studiju daļā saņemsiet informāciju par eksāmeniem ar sagatavojamajiem uzdevumiem un pārbaudījumu norises datumu; *

7) pēc eksāmenu nokārtošanas tiks noslēgts līgums par studiju uzsākšanu vēlākā studiju posmā (atkarībā no pielīdzināmo kredītpunktu skaita) un individuāls plāns, kā nokārtot tos studiju kursus, kurus nevarēja pielīdzināt.

STUDIJU GADA LAIKĀ VAR SĀKT STUDIJU VĒLĀKĀ STUDIJU POSMS!

* maksas pakalpojums saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

BIBLIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA

Profesionālās pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programma “Bibliotēkzinātne un informācija”

Iegūstamā kvalifikācija: Bibliotēku informācijas speciālists

Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikatoru: 41 322

Studiju programmas ilgums un apjoms: 2 gadi 6 mēneši

80 KP

Studiju programmas veids un forma: Nepilna laika klātiene

Uzņemšanas nosacījumi: Vispārējā vidējā izglītība

Studiju programma sniedz iespēju apgūt bibliotēkzinātnei un informācijas zinātnei atbilstošas zināšanas un prasmes nozarē strādājošu profesionālu pasniedzēju vadībā: informācijas resursu pārvaldības principi, bibliotēku pakalpojumu sniegšana, informācijpratība un citi profesionālie studiju kursi apguvis. Tiek nodrošinātas arī bibliotēkas darba organizēšanai un vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, piemēram, projektu vadība, personāla vadība, pasākumu organizēšana, digitālā komunikācija. Tādējādi studenti apgūst kompetences veikt bibliotēkas informācijas speciālista pienākumiem atbilstošu darbu, kā arī patstāvīgi organizēt bibliotēkas vai tās struktūrvienības darbu mainīgos sociālekonomiskos apstākļos.

Lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas praksē, bibliotēkās un informācijas centros tiek īstenoti mācību semināri un praktiskās nodarbības, kā arī četras darba prakses. Prakses tiek organizētas gan publiskajās, gan augstskolu, skolu un speciālajās bibliotēkās, kā arī Erasmus+ ietvaros iespējams īstenot praksi ārvalstu bibliotēkās.

Studijas notiek nepilna laika klātienē, kas ļauj apvienot studijas ar pilna laika darbu.

Studiju programma tiek īstenota kā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, pēc kuras absolvēšanas absolvents iegūst bibliotēku nozares darba tirgum atbilstošu kvalifikāciju “Bibliotēku informācijas speciālists”.

Studiju programmu “Bibliotēkzinātne un informācija” akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2023. gada 11.novembrim. Šobrīd notiek studiju virziena novērtēšanas process studiju programmas akreditācijai.

GALVENIE STUDIJU KURSI

 • Kultūras mantojums
 • Ieskats mūsdienu literatūrā
 • Profesionālā svešvaloda (angļu)
 • Profesionālā svešvaloda (franču)
 • Pētījumu metodoloģija
 • Sociālā psiholoģija
 • Digitālā komunikācija un sociālie tīkli
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Tiesību pamati un autortiesības
 • Vides aizsardzība
 • Civilā aizsardzība

NOZARES OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI

 • Bibliotēku vēsture un grāmatniecība
 • Informācijas avoti un meklēšana
 • Informācijas sistēmas
 • Ievads informācijpratībā
 • Digitālo resursu pārvaldība atmiņu institūcijās
 • Digitālie izglītības un pētniecības informācijas resursi
 • Ievads bibliogrāfijas zinātnē
 • Nacionālā bibliogrāfija
 • Kultūras pasākumu vadība
 • Bibliotēku darba vadība un likumdošana
 • Personāla vadība
 • Projektu vadība

NOZARES IZVĒLES STUDIJU KURSI

 • Informācijas centru un dienestu pārvaldība
 • Komunikācijas stratēģija un komunikācijas kampaņu veidošana
 • Satura veidošana digitālajos medijos

SPECIALIZĀCIJAS IEROBEŽOTĀS IZVĒLES NOZARES STUDIJU KURSI

 • Informācijas pakalpojumi bibliotēkās 1
 • Informācijas pakalpojumi bibliotēkās 2. Bērni un pusaudži.
 • Krājumu pārvaldība
 • Klasificēšana
 • Bibliogrāfiskā aprakstīšana
 • Novadpētniecība bibliotēkās

KURSA DARBS

PRAKSE

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var strādāt valsts un pašvaldību bibliotēkās, privātās ar informācijas darbu saistītās iestādēs un nevalstiskajās organizācijās;

turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā “Informācijas vadība”.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Nepilna laika studiju programmās iestājpārbaudījumi netiek organizēti!

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

Lai pretendenti tiktu uzskatīti par uzņemšanu, tiem jāatbilst šādām prasībām:

 • iepazīties ar Koledžas uzņemšanas nolikumu;
 • aizpildīt pieteikuma anketu;
 • iesniedz pases vai personas apliecības kopiju un uzrāda oriģinālu;
 • jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3 × 4);
 • iesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju un uzrāda oriģinālu;
 • iesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopiju ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu.
 • Pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu. vidējās izglītības līmenis.
 • Ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pase, tad jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un kopija iesniegta.
 • Ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam.
 • Apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras vidējo vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa tikai ar maksājumu karti.

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

KONTAKTI

Studiju programmas direktore

Gita Mikuda

[email protected]

Studiju daļa

Bruņinieku ielā 57, 18. kabinetā.

www.kulturaskoledza.lv

[email protected]

+371 67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

 

SĪKĀK PAR SPECIALIZĀCIJU

Studējot nepilna laika, interesenti var izvēlēties:

 • pilnībā apgūt visu studiju programmu un iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību;
 • apgūt vairākus studiju kursus un saņemt apliecinājumu par studiju kursu apguvi (kārtojot gala pārbaudījumus) vai saņemt apliecinājumu par studiju kursu noklausīšanos (bez gala pārbaudījumiem);
 • apgūt vienu sev interesējošu studiju kursu, saņemot apstiprinājumu par tā apguvi vai noklausīšanos.

Nepilna laika studijas specialitātē “Bibliotēkas informācijas speciālists” notiek sestdienās.

 

PROFESIONĀLĀS PIEREDZES ATZĪŠANA

BIBLIOTĒKU DARBINIEKIEM IESPĒJAS SAĪSINĀT STUDIJU LAIKU PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN 2,5 GADU NEVIEŠĀ MĀCĪTIES 1,5 – 2 GADUS!

Ārpus formālās izglītības vai profesionālās pieredzes ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumiem Nr.505.

Tikai profesionālajās studiju programmās ir iespējams kārtot eksāmenus, lai atzītu zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas pašmācības ceļā vai profesionālajā pieredzē atsevišķos studiju kursos, kā arī atzītu citu augstskolu studiju kursus vai tālākizglītības programmās iegūtās zināšanas, profesionālās. attīstības izglītības programmas.

KO DARĪT?

1) sazināties ar koledžas Studiju daļu un izteikt savas vēlmes;

2) pēc sarunas uz Studiju daļu jānosūta visu iespējamo formālās un neformālās izglītības dokumentu kopijas, CV, izziņas par bibliotēku nozarei atbilstošu darba pienākumu veikšanu;

3) pēc to izskatīšanas saņemsi informāciju, cik kredītpunktus varētu pielīdzināt, kārtojot studiju kursiem atbilstošus eksāmenus (lai studētu vēlāk, jāiegūst 20 kredītpunkti semestrī, piemēram, viena prakse ir 4 KP punkti, studiju kurss “Vietējās bibliotēkas bibliotēkā” – 2 kredītpunkti);

4) ja augstākā izglītība iegūta citā studiju programmā vai nepabeigtas studijas augstskolā, ir iespējams vienlaikus atzīt iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus (piemēram – studiju kursā “Profesionālā angļu valoda” – 4). kredītpunkti);

5) tad jāpieņem lēmums un intereses gadījumā jāraksta argumentēts iesniegums, kurus studiju kursus vēlaties pielīdzināt vai atzīt; *

6) pēc pieteikuma iesniegšanas Studiju daļā saņemsiet informāciju par eksāmeniem ar sagatavojamajiem uzdevumiem un pārbaudījumu norises datumu; *

7) pēc eksāmenu nokārtošanas tiks noslēgts līgums par studiju uzsākšanu vēlākā studiju posmā (atkarībā no pielīdzināmo kredītpunktu skaita) un individuāls plāns, kā nokārtot tos studiju kursus, kurus nevarēja pielīdzināt.

STUDIJU GADA LAIKĀ VAR SĀKT STUDIJAS VĒLĀKĀ STUDIJU POSMĀ!

* maksas pakalpojums saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

DEJU KOLEKTĪVU VADĪTĀJS