Studiju parādu kārtošana

Kā veidojas studiju kursa parāds?

 1. Students pārbaudījumā ir saņēmis nesekmīgu vērtējumu (0 – 3 balles)
 2. Students nav ieradies uz pārbaudījuma kārtošanu
 3. Students nav izpildījis pasniedzēja noteiktās prasības semestra ietvaros, lai tiktu pielaists pie gala pārbaudījuma kārtošanas

Studenti, kuriem ir radušies studiju kursu parādi, ir aicināti neatlikt to kārtošanu uz vēlāku laiku, jo:

 • Studenti ar studiju kursu parādiem nevar pretendēt uz valsts dotētajām budžeta vietām
 • Students, kurš starpieskaitē nav saņēmis vērtējumu, netiek pielaists pie nākamā pārbaudījuma kārtošanas šajā pašā studiju kursā (piem., ja students nav nokārtojis 1.semestra starpieskaiti “Latvijas Kultūras vēsturē”, tad 2.semestrī students nav pielaists “Latvijas Kultūras vēstures” eksāmena vai nākamās starpieskaites kārtošanai)
 • Students, kas nav saņēmis vērtējumu par iepriekšējo prakses atskaiti, nevar iesniegt labošanai kārtējo prakses atskaiti (vērtējumiem jābūt saņemtiem secīgi – vispirms par Praksi I, pēc tam par Praksi II u.tml.)
 • Students var netikt pārcelts uz nākamo studiju semestri / studiju gadu, ja netiek savākts noteikts kredītpunktu skaits semestrī / studiju gadā (vairāk informācijas – Studiju nolikumā)
 • 2.kursa studenti netiek pielaisti pie 4.sesijas kārtošanas, ja nav nokārtoti 1.kursa studiju kursu parādi. 3.kursa studenti netiek pielaisti pie 5.sesijas kārtošanas, ja nav nokārtoti 2.kursa studiju kursu parādi
 • Pasniedzējs var pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar LKA LKK, kas apgrūtinās parāda nokārtošanu

 

Kā nokārtot studiju kursu parādu?

Studiju kursu kārtošana notiek vai nu kolektīvi, vai arī individuāli.

KOLEKTĪVI – ja pasniedzējs ar Studiju daļu ir vienojies par parādnieku pieņemšanas dienu un kārtību, tad studenti par to tiek informēti (informācija tiek nosūtīta uz grupu e-pastiem). Ja students minētajā laikā neierodas uz parāda kārtošanu, tad pasniedzējam ir tiesības atteikt studentam iespēju kārtot parādu individuāli, citā laikā.

INDIVIDUĀLI – students ar pasniedzēju individuāli vienojas par parāda nokārtošanas veidu un datumu, kad tiek izlikts vērtējums.

Lai pasniedzējam būtu, kur izlikt vērtējumu (gan kārtojot parādu kolektīvi, gan individuāli), studentam pirms parāda kārtošanas datuma Studiju daļā jāizņem individuālais protokols, pirms tam veicot samaksu par parāda kārtošanu ar norēķinu karti LKA LKK bibliotēkā atbilstoši LKA LKK maksas pakalpojumu cenrādim.

NB! Individuālajam protokolam ir ne vēlāk kā 10 dienu laikā no tā izdošanas datuma ar vērtējumu jānonāk atpakaļ Studiju daļā, pretējā gadījumā protokols vairs nav derīgs.

N.B.! Lai students varētu kārtot kārtējo pārbaudījumu vai iesniegt labošanai kārtējo Prakses atskaiti, studiju kursa parādam par iepriekšējo starpieskaiti vai Prakses atskaiti jābūt nokārtotam ne vēlāk kā 1 dienu pirms kārtējā pārbaudījuma (nākamās studiju kursa starpieskaites vai eksāmena ) vai prakses iesniegšanas.

 

Ja students ir kavējis pārbaudījumu attaisnojošu iemeslu dēļ:

 • Studenta kavējumu attaisno direktores rīkojums par kavējuma atzīšanu – rīkojumam jābūt izdotam pirms pārbaudījuma datuma
 • Students kavēja pārbaudījumu veselības dēļ – studentam jāiesniedz Studiju daļā ārsta zīme, kurā norādīti konkrēti datumi un iemesli, kā dēļ students nevarēja apmeklēt pārbaudījumu, turklāt ārsta zīme jāiesniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no zīmē minētā pēdējā attaisnotā datuma (pretējā gadījumā ārsta zīme nav derīga). Uz vietas students raksta iesniegumu ar lūgumu attaisnot kavētos pārbaudījumus.

Par attaisnoti kavētajiem pārbaudījumiem studentam nav jāmaksā, bet Studiju daļā ir jāsaņem attaisnots individuālas protokols pirms pārbaudījuma kārtošanas.

NB! Attaisnoti kavētajam pārbaudījumam jābūt nokārtotam mēneša laikā no jaunā semestra sākuma, ja pasniedzējs nav paredzējis atsevišķu parādnieku pieņemšanas datumu un veidu, pirms tam to saskaņojot ar Studiju daļu.