Pasākumu producēšana

Kā izveidot izcilu pasākumu? Ja šis un līdzīgi jautājumi nodarbina Tavu prātu, tad atbilde slēpjas PASĀKUMU PRODUCĒŠANAS specializācijas studijās. Tev būs iespēja iegūt akadēmiskas zināšanas, kuras pielietot un attīstīt praktiskā darbībā, veidojot savus pasākumus, kā projekta vadītājam, režisoram vai varbūt pat pasākuma vadītājam. Apgūstot dažādus aspektus no pasākumu producēšanas procesa, Tu apzināsies kuras ir Tavas stiprās puses, ko izmantot un izcelt, bet vājās puses deleģēt citiem cilvēkiem, kuriem tās ir stiprās puses, lai Tavs pasākums būtu izcils!

Studiju programma – Mākslas INSTITŪCIJU PĀRVALDĪBA

SPECIALITĀTE – KuLTŪRAS darba speciālists

Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā.

specializācija – PASĀKUMU PRODUCĒŠANA

Kultūras darba speciālists ar specializāciju pasākumu producēšanā (nepilna laika studijas) – tiek sagatavots radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā. Specializācijas saturs ir vērsts uz tādu industrijai nepieciešamo prasmju apgūšanu, kas speciālistam ļautu pārzināt gan teātra izrāžu, koncertu, svinīgo sarīkojumu, konferenču u.c. pasākumu vadības jautājumus, gan iesaistīto cilvēkresursu plānošanu, vadību un darba un vides aizsardzības normu nodrošināšanu, gan tehniskā personāla un  līdzekļu izvēles un izmantošanas (skatuves konstrukcijas, skaņu iekārtas, gaismu iekārtas u.c.) jautājumus. Šajā specializācijā integrēti studiju moduļi specializācijām ‘’Skatuves mākslas’’, ‘’Pasākumu tehniskā producēšana’’ un ‘’Multimediju producēšana’’. Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, pasākumu aģentūrās, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu.

Studiju līmenis: īsa cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: nepilna laika studijas
Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri)
Studiju maksa: EUR 1500 par studiju gadu

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, pasākumu aģentūrās, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

iestājpārbaudījumi

Nepilna laika studiju programmai netiek organizēti iestājpārbaudījumi!

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopija, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija.

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

 

 

KONTAKTI

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 18. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: nepilna laika studijas
Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri)
Studiju maksa: EUR 1500 par studiju gadu