Kultūras darba speciālists

Profesionālās īsā cikla augstākās izglītības studiju programma “Kultūras un mākslas procesu organizēšana”,

Iegūstamā kvalifikācija: Kultūras darba speciālists ar specializāciju pasākumu producēšanā, pasākumu tehniskajā producēšanā, lietišķajā fotogrāfijā, videogrāfijā, digitālā satura producēšanā, mūzikas menedžmentā un pasākumu, teātra režijā un aktiera mākslā.

Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikatoru: 41 345

Studiju programmas ilgums un apjoms: 2 gadi 6 mēneši (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)

100 KP

Studiju programmas veids un forma: Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene

Uzņemšanas nosacījumi: Vispārējā vidējā izglītība

Studiju programma sniedz iespēju sagatavoties darbam gan valsts un pašvaldību, gan radošo un kultūras industriju uzņēmumos. Programma sagatavo mūsdienīgi izglītotus, profesionāli kompetentus un konkurētspējīgus kultūras darba speciālistus (kultūras metodiķus, kultūras projektu vadītājus, kultūras pasākumu organizatorus un vadītājus, pasākumu un svētku vadītājus) darbam privātās institūcijas un nevalstiskās organizācijas, sniedz priekšstatu par kultūras pārvaldības sistēmu, motivē iesaistīties inovatīvā jaunradē un pētniecībā, kas saistīta ar kultūras mantojuma saglabāšanu. Lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas praksē, tiek īstenoti mācību semināri un praktiskās nodarbības darba vidē – kultūras centros, dažādās radošo industriju institūcijās. Programma ietver četras darba prakses studējošo nākotnes darba vietās. Prakses tiek organizētas kultūras institūcijās: kultūras centros, integrētās komunikācijas aģentūrās, foto studijās, pasākumos tehniskā aprīkojuma piegādes uzņēmumos, mūzikas pasākumu aģentūrās, televīzijās, teātros un nevalstiskajās organizācijās un biedrībās, piedalīties kino uzņmšanas procesos, kā arī Erasmus+ ietvaros iespējams īstenot praksi ārvalstīs.

Studiju programmas Kultūras un mākslas procesu organizēšana akreditācijas termiņš līdz 2029. gada 12.decembrim. 


GALVENIE STUDIJU KURSI

 • Ievads studijās un pētniecībā
 • Pētījumu metodoloģija
 • Sociālā psiholoģija
 • Kritiskā domāšana
 • Profesionālā svešvaloda (angļu valoda)
 • Pasaules mākslas vēsture
 • Pasaules civilizācijas vēsture
 • Latvijas kultūras vēsture
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Vides aizsardzība
 • Civilā drošība

NOZARES OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI

 • Kultūras procesu vadības pamati
 • Kultūras pasākumu producēšana
 • Kultūras pasākumu projektu īstenošana
 • Projektu sagatavošana
 • Risku vadība pasākumu organizēšanā
 • Prezentācijas un argumentācijas māksla
 • Improvizācija
 • Profesionālā valodas kultūra un retorika
 • Kultūras mārketings
 • Digitālais mārketings un sociālie tīkli
 • Tiesību pamati un autortiesības
 • Personāla vadība
 • Profesionālā ētika

NOZARES IEROBEŽOTĀS IZVĒLES SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU KURSI

 • studiju kursi pasākumu producēšanā
 • studiju kursi pasākumu tehniskajā iestudējumā
 • studiju kursi foto un video producēšanā
 • studiju kursi digitālā satura veidošanā
 • studiju kursi mūzikas menedžmentā
 • studiju kursi notikumu, teātra režijā un skatuves mākslā

NOZARES IZVĒLES STUDIJU KURSI

 • Kultūras pasākumu tehniskā realizācija
 • Komunikācijas kampaņu veidošana

KURSA DARBS

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var strādāt par kultūras profesionāļiem valsts, vietējās un nevalstiskās kultūras organizācijās, privātos radošo industriju uzņēmumos, plānojot un organizējot ar kultūru un mākslu saistītus radošus projektus. Jau studiju laikā, atbilstoši spējām un vēlmēm, studējošie piedalās vietēju, reģionālu, valsts un starptautiski nozīmīgu kultūras projektu īstenošanā. Absolventi pēc studiju programmas apgūšanas var piedalīties kultūras projektu  nepieciešamo resursu plānošanā un izvietošanā, kontrolējot to izmantošanu, koordinējot kultūras organizācijas un kultūras projektu radošo un tehnisko personālu, lai nodrošinātu profesionālu un daudzpusīgu kultūras procesu vadību kultūras organizācijās. Studiju programmas saturs un studiju procesa praktiskā ievirze, iegūstot kultūras profesionāļu kvalifikāciju, ļauj ne tikai sekmīgi strādāt jebkurā kultūras darba organizācijas formātā, bet arī izstrādāt inovatīvus  mākslinieciskās jaunrades projektus, tehniskos un organizatoriskos risinājumus, piesaistīt līdzekļus kultūras projektu un procesu atbalstam.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

 • jāiepazīstās ar koledžas uzņemšanas noteikumiem;
 • elektroniski jāaizpilda jāaizpilda pieteikuma anketa;
 • jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • jāiesniedz 1 fotogrāfija (izmērs: 3×4, dokumentu formāts);
 • jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju un jāuzrāda oriģinālu;
 • jāiesniedz vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopija ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu;
 • pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu;
 • ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pasē/personas apliecībā, jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un jāiesniedz kopija;
 • ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu:
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
Reģ. Nr.90000039982
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

KONTAKTI
Studiju daļa
[email protected]
+371 67846238
Bruņinieku ielā 57, 18. kabinetā.
www.kulturaskoledza.lv
facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Studenti piedalās konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām. Lai nodrošinātu, ka reflektantu vērtējumi tiek izteikti pēc vienotas sistēmas, vērtējumiem valsts pārbaudes darbos un obligātajos centralizētajos eksāmenos tiek piešķirts punktu skaits saskaņā ar uzņemšanas noteikumu 1. pielikumam pievienoto dokumentu – “Pretendentu salīdzināšanas kārtība”.

Saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi pilna laika studijās tiek noteikti papildu iestājpārbaudījumi – pārrunas, kuru mērķis ir noskaidrot reflektanta iepriekš apgūto prasmju un zināšanu apjomu, atbilstību izvēlētajai studiju programmai un specializācijai. Pieredzei un darbībai kultūras jomā nav noteicoša nozīme, pieteikties var arī bez iepriekšējas pieredzes izvēlētajā specializācijā. Būtiska nozīme ir motivācijai – kādēļ reflektants izvēlas konkrēto specializāciju. Pārrunās reflektanta zināšanas un motivācija tiek vērtēta, reflektantam jāsaņem vismaz 40 punkti, pretējā gadījumā nav iespējams piedalīties konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām.

Vērtēšanas komisijā piedalās koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji un specializāciju vadītāji.

 

Iestājpārbaudījumi pilna laika studijām

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists’’ ar specializāciju – Pasākumu, teātra režija un aktiera māksla

 • pārrunas + radošais uzdevums;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta);
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio (brīvi izvēlētā formātā) vai radošo ideju prezentācija.

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Mūzikas menedžments

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta).

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Lietišķā fotogrāfija

 • pārrunas;
 • potenciālā studenta pieredzes un/vai radošā portfolio prezentācija vai ideju portfolio (elektroniskā formātā, papildus var būt drukātais portfolio, kas nav obligāti).

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Videogrāfija

 • pārrunas;
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (elektroniskā formātā, papildus var būt drukātais portfolio, kas nav obligāti). Iesūtīts līdz 30.07.2024

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Digitālā satura producēšana

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta).

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Pasākumu tehniskā producēšana

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta).

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Pasākumu producēšana

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta).

Nepilna laika klātienes studijas specialitātē “Pasākumu producēšana” ieteicamas tiem, kas jau strādā kultūras jomā. Darba pieredzes apraksts ir jāietver motivācijas vēstulē un jāizklāsta pārrunu laikā.

Nepilna laika studijas specialitātē “Pasākumu producēšana” notiek pirmdienās, katra semestra noslēgumā notiek 2 nedēļu klātienes sesijas:

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta);
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (brīvi izvēlētā formātā).

Studējot nepilna laika klātienē, interesenti var izvēlēties:

 • pilnībā apgūt visu studiju programmu un iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību;
 • apgūt vairākus studiju kursus un saņemt apliecinājumu par studiju kursu apguvi (kārtojot gala pārbaudījumus) vai saņemt apliecinājumu par studiju kursu noklausīšanos (bez gala pārbaudījumiem);
 • apgūt vienu sev interesējošu studiju kursu, saņemot apstiprinājumu par tā apguvi vai noklausīšanos.

IEPRIEKŠĒJĀS IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS PIEREDZES ATZĪŠANA

KULTŪRAS DARBA SPECIĀLISTIEM AR PIEREDZI KULTŪRAS DARBĀ IR IESPĒJAMS SAĪSINĀT STUDIJU LAIKU ĪSS CIKLA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN 3 GADU VIETĀ STUDĒT 1,5 vai 2 GADUS!

 • Ārpus formālās izglītības vai profesionālās pieredzes ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumiem Nr. 505.
 • Tikai profesionālajās studiju programmās ir iespējams kārtot eksāmenus, lai atzītu zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas pašmācības ceļā vai profesionālajā pieredzē atsevišķos studiju kursos, kā arī atzītu citu augstskolu studiju kursus vai tālākizglītības programmās iegūtās zināšanas, profesionālās attīstības izglītības programmās.

KAS  JĀDARA?

1) jāsazinās ar koledžas studiju daļu;

2) pēc sarunas uz studiju daļu jānosūta visu iespējamo formālās un neformālās izglītības dokumentu kopijas, CV, izziņas nozarei atbilstošu darba pienākumu veikšanu;

3) pēc to izskatīšanas tiks saņemta informācija, cik kredītpunktus varētu pielīdzināt, kārtojot studiju kursiem atbilstošus eksāmenus (lai studētu vēlākā studiju posmā, jāiegūst 20 kredītpunkti semestrī, piemēram, viena prakse ir 4 KP punkti, studiju kurss “Projektu sagatavošana” – 2 kredītpunkti);

4) ja augstākā izglītība iegūta citā studiju programmā vai ir nepabeigtas studijas citā augstskolā, ir iespējams vienlaikus atzīt iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus (piemēram – studiju kursā “Profesionālā angļu valoda” – 4 kredītpunkti);

5) jāiesniedz argumentēts iesniegums, kurus studiju kursus vēlaties pielīdzināt vai kādus iepriekšējās profesionālās pieredzes rezultātus atzīt; *

6) pēc pieteikuma iesniegšanas Studiju daļā jūs saņemsiet informāciju par eksāmeniem ar sagatavojamajiem uzdevumiem un pārbaudījumu norises datumu; *

7) pēc eksāmenu nokārtošanas tiks noslēgts līgums par studiju uzsākšanu vēlākā studiju posmā (atkarībā no pielīdzināmo kredītpunktu skaita) un individuāls plāns, kā nokārtot tos studiju kursus, kurus nevarēja pielīdzināt.

STUDIJU GADA LAIKĀ VAR SĀKT STUDIJU VĒLĀKĀ STUDIJU POSMS!

* maksas pakalpojums saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.