PASĀKUMU TEHNISKĀ PRODUCĒŠANA

Iedomājies, ka Tu esi atnācis uz pasākumu, koncertu vai teātri. Esi apzinīgi ieņēmis savu vietu, kas norādīta biļetē, pacietīgi gaidi notikuma sākšanos. Ir pilnībā tumšs, fonā neskan mūzika, tālumā uz skatuves cilvēks ar mikrofonu rokā kaut ko klusi saka, jo mikrofons nav ieslēgts. Lūk, kāds izskatītos pasākums bez tehniskā producenta – absolūta tumsa, nesadzirdama skaņa, 0 projekciju vai LED paneļu animāciju. Nekā. Ja Tu jūti, ka esi gaismas, skaņas, projekciju fans, tad nāc studēt, apgūsti iemaņas visos pasākumu tehniskajos jautājumos un jau studiju laikā iegūsti praktisku pieredzi daudzu un vērienīgu pasākumu tehniskajā producēšanā.

Studiju programma – KULTŪRAS UN MĀKSLAS PROCESU ORGANIZĒŠANA

KVALIFIKĀCIJA – KuLTŪRAS darba speciālists

Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā.

Specializācija – Pasākumu Tehniskā producēšana

Studiju specializācija “Pasākumu tehniskā producēšana” piedāvā apgūt būtisku profesionālo prasmju jomu, bez kuras nav iedomājama kvalitatīva un droša pasākuma norise. Koledža ir vienīgā augstakās izglītības iestāde Latvijā, kur šo specializāciju var apgūt. Pasākumu tehniskā producenta profesionalitāte, rīkojot pasākumus,  bieži vien ir noteicošais pasākumu kvalitātes faktors, jo skar gan tehniskās vadības  un profesionālās komunikācijas, gan finanšu, darba drošības un likumdošanas aspektus.

Studiju programmas saturs ir vērsts uz tādu industrijai nepieciešamo prasmju apgūšanu, kas speciālistam ļautu orientēties gan teātra izrāžu, koncertu, svinīgo sarīkojumu, konferenču u.c. pasākumu vadības jautājumos, gan tehnisko līdzekļu izvēles un izmantošanas (skatuves konstrukcijas, skaņu iekārtas, gaismu iekārtas u.c.) principos, gan iesaistīto cilvēkresursu plānošanā, vadībā un darba drošības nodrošināšanā.

Šis studiju programmas saturs ir izstrādāts, piesaistot pasākumu tehniskās producēšanas nozares profesionāļus ar pieredzi vietēja un starptautiska mēroga pasākumu producēšanā un vadībā, kas nodrošina ne vien atbilstošu programmas stratēģisko saturu, bet arī aktuālajai industrijas situācijai atbilstošu praktisko prasmju attīstīšanu studiju procesa laikā. Pasniedzēji ir pieredzējuši jomas profesionāļi, kas joprojām aktīvi strādā pasākumu industrijā.

Studējot šo specializāciju, iegūsi zināšanas un prasmes ne tikai gaismu tehnikā, gaismu vadības sistēmās, to programmēšanā un apkalpošanā, bet arī apskaņošanas jomas pamatus – akustiku, elektro akustiku un pareizu teātra izrādes apskaņošanu – zināšanas, kas nepieciešamas koncerta apskaņošanai. Zināsi arī to, kādas ir jaunākās tendences un tehnoloģijas.

Šī profesija reizē ir gan izaicinājums, gan atbildība, gan, savā ziņā, arī vaļasprieks, jo darba vide pārsvarā ir dažāda mēroga, bet lielākoties, tie ir radoši pasākumi.

Nozares līderi teic – labs skaņotājs, vai labs gaismotājs vienmēr ir vajadzīgs, jo viņu vienmēr pietrūkst, bet tehniskais producents – cilvēks, kurš spēj visu šo procesu kopumu uzraudzīt, vadīt, plānot un koordinēt – lūk, tādus vajag vēl vairāk!

NB! Papildu informācija par iestājpārbaudījuma datumu, laiku un saturu/prasībām reflektants saņems dokumentu iesniegšanas brīdī.

PĒC ABSOLVĒŠANAS

 • absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās;
 • strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, tehniskā nodrošinājuma uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

 • jāiepazīstās ar Koledžas uzņemšanas noteikumiem;
 • elektroniski jāaizpilda jāaizpilda pieteikuma anketa;
 • jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 × 4);
 • jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju un jāuzrāda oriģinālu;
 • jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopija ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu.
 • pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu. vidējās izglītības līmenis;
 • ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pasē/personas apliecībā, jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un jāiesniedz kopija;
 • ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu:
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
Reģ. Nr.90000039982
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

KONTAKTI

Studiju daļa
Bruņinieku iela 57, 18. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

KOPSAVILKUMS PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas iestājoties konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1900 par studiju gadu

KVALIFIKĀCIJAS DARBI 2022

NIKOLA SUHAREVA “Ko nedrīkst gaismā darīt, to nedari tumsā

MĀRTIŅŠ JĒKABS RONIS, LKA “Patriarha rudens”

PAULS GRĪNFOGELS, Projekta “Reiz Koknesē” vadība un tehniskā producēšana