Kultūras darba speciālists ar specializāciju “Pasākumu tehniskā producēšana”

Iedomājies, ka Tu esi atnācis uz pasākumu, koncertu vai teātri. Esi apzinīgi ieņēmis savu vietu, kas norādīta biļetē, pacietīgi gaidi notikuma sākšanos. Ir pilnībā tumšs, fonā neskan mūzika, tālumā uz skatuves cilvēks ar mikrofonu rokā kaut ko klusi saka, jo mikrofons nav ieslēgts. Lūk, kāds izskatītos pasākums bez tehniskā producenta – absolūta tumsa, nesadzirdama skaņa, 0 projekciju vai LED paneļu animāciju. Nekā. Ja Tu jūti, ka esi gaismas, skaņas, projekciju fans, tad nāc studēt, apgūsti šīs iemaņas un jau studiju laikā iegūsti praktisku pieredzi daudz un vērienīgu pasākumu tehniskajā producēšanā.

Studiju programma – Mākslas INSTITŪCIJU PĀRVALDĪBA

SPECIALITĀTE – KuLTŪRAS darba speciālists

Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā.

Specializācija – Pasākumu Tehniskā producēšana

Studiju specializācija “Pasākumu tehniskā producēšana” piedāvā apgūt būtisku profesionālo prasmju jomu, bez kuras nav iedomājama kvalitatīva un droša pasākuma norise.

Pasākumu tehniskā producenta profesionalitāte, rīkojot pasākumus,  bieži vien ir noteicošais kvalitātes faktors, jo skar gan tehniskās vadības  un profesionālās komunikācijas, gan finanšu, darba drošības un likumdošanas aspektus.

Studiju programmas saturs ir vērsts uz tādu industrijai nepieciešamo prasmju apgūšanu, kas speciālistam ļautu orientēties gan teātra izrāžu, koncertu, svinīgo sarīkojumu, konferenču u.c. pasākumu vadības jautājumos, gan tehnisko līdzekļu izvēles un izmantošanas (skatuves konstrukcijas, skaņu iekārtas, gaismu iekārtas u.c.) principos, gan iesaistīto cilvēkresursu plānošanā, vadībā un darba drošības nodrošināšanā.

LKK studiju programmas saturs ir izstrādāts, piesaistot pasākumu tehniskās producēšanas nozares profesionāļus ar pieredzi vietēja un starptautiska mēroga pasākumu producēšanā un vadībā, kas nodrošina ne vien atbilstošu programmas stratēģisko saturu, bet arī aktuālajai industrijas situācijai atbilstošu praktisko prasmju attīstīšanu studiju procesa laikā.

Studējot šo specializāciju, iegūsi zināšanas un prasmes ne tikai gaismu tehnikā, gaismu vadības sistēmās, to programmēšanā un apkalpošanā, bet arī apskaņošanas jomas pamatus – akustiku, elektro akustiku un pareizu teātra izrādes apskaņošanu – zināšanas, kas nepieciešamas koncerta apskaņošanai. Zināsi arī to, kādas ir jaunākās tendences nozares profesionāļu vidē.

Šī profesija reizē ir gan izaicinājums, gan atbildība, gan, savā ziņā, arī vaļasprieks, jo darba vide pārsvarā ir dažāda mēroga, bet lielākoties, tie ir radoši pasākumi.

Nozares līderi teic – labs skaņotājs, vai labs gaismotājs vienmēr ir vajadzīgs, jo viņi vienmēr pietrūkst, bet tehniskais producents – cilvēks, kurš spēj visu šo procesu kopumu uzraudzīt, vadīt, plānot un koordinēt – lūk, tādus vajag vēl vairāk!

NB! Papildu informācija par iestājpārbaudījuma datumu, laiku un saturu/prasībām reflektants saņems dokumentu iesniegšanas brīdī.

STUDIJU PROCESS

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

iestājpārbaudījumi

Pārrunas

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopija, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija.

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

 

KONTAKTI

KONTAKTI

Pasākumu tehniskās producēšanas specializācijas vadītājs
Jānis Jansons
[email protected]
26330259

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 18. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas 1. kursa pilna laika studentiem konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1600 par studiju gadu

KVALIFIKĀCIJAS DARBI 2022

NIKOLA SUHAREVA “Ko nedrīkst gaismā darīt, to nedari tumsā

MĀRTIŅŠ JĒKABS RONIS, LKA “Patriarha rudens”

PAULS GRĪNFOGELS, Projekta “Reiz Koknesē” vadība un tehniskā producēšana