Džeza deja

SPECIALIZĀCIJAS APRAKSTS

Specializācijas “Džeza deja” ietvaros tiek piedāvāts apgūt tādus džeza deju stilus, kā klasiskais džezs, brodvejas džezs, komerciālais džezs, “swing” džezs, kā arī liriskais džezs, laikmetīgais džezs, afrikāņu džezs un šova deja.

Specializācijas mērķis

Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas deju kolektīva vadīšanas darbā, atbilstoši mūsdienu tirgus situācijas prasībām un darbam reālos mūsdienu apstākļos.

Apgūstot šo programmu – deju kolektīva vadītāja zināšanas un prasmes:

 1. dejot vismaz vienā no džeza dejas stiliem, bet pārzina vairākus džeza deju stilus;
 2. radoši izdomāt dejas un pielietot kompozīcijas paņēmienus dejas veidošanā un uzstādīšanā;
 3. komunicēt ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, ievērojot vecumposmu īpatnības, fizisko sagatavotību un uztveres īpatnības, gan klātienē, gan sociālajos tīklos;
 4. komunicēt ar dejotāju vecākiem gan klātienē, gan sociālajos tīklos un argumentēt savus darbības principus, paņēmienus un metodes;
 5. uzrakstīt deju mācību programmu, aizstāvēt un saņemt nepieciešamās licences šīs darbības legālai veikšanai no visām nepieciešamajām instancēm: pašvaldības, ieņēmumu dienesta, kvalitātes dienesta, autortiesību aģentūras, darba drošības inspekcijas, bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, u.c.;
 6. organizēt un mērķtiecīgi plānot grupas darbību: māksliniecisko, satura un finanšu darbību īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī iesniegt projektus un piesaistīt finansējumu;
 7. samontēt mūziku saviem deju priekšnesumiem;
 8. saskaitīt mūzikas materiālu, pareizi pierakstīt un korekti skaitīt, to mācot dejotājiem;
 9. pārvaldīt dažādus mūzikas atskaņošanas formātus, rīkoties ar tehniskajām ierīcēm un mūsdienu IT, lai atskaņotu mūziku, uzņemtu video un vadītu grupu sociālajos tīklos;
 10. pielietot dažādas treniņstundas vadīšanas metodes, mācīšanas metodes, vadīšanas metodes, pedagoģiskās un psiholoģiskās metodes;
 11. novadīt visas treniņstundas daļas: iesildīšanos, deju tehnikas mācīšanu, kombināciju mācīšanu, horeogrāfijas uzstādīšanu, atkārtošanu, tīrīšanu, atsildīšanos, staipīšanos, fiziskās izturības treniņu, dažādus rituālus utt.;
 12. skatuves gaismu pamatus dejas veidošanā un zina, kā komunicēt ar  gaismotāju.

STUDIJU PROCESS

Džeza deja – Cabaret “ReLOVEvution”

Džeza deja – Cabaret “La Luna”

! Šīm bildēm ir tikai ilustratīva nozīmē.

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās, strādāt reģionālās un vietējās kultūras institūcijās kā pasniedzēji, vadīt deju kolektīvus, deju studijas, veikt horeogrāfa, repetitora darbu, iestudēt kustību materiālu teātros, amatiermākslas grupās un kolektīvos, radošajos projektos, mākslas norisēs, dažādu tehniku un stilu dejas izrādēm, kā arī skatuviskām dejām, konkursiem, festivāliem. Piedalīties kā dejotāji teātra izrādēs, vietējos un ārzemju šovos, Cabaret uzvedumos, šovos starptautiskos prāmju maršrutos.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Iepriekš sagatavots horeogrāfisks priekšnesums, ko izpilda reflektants solo, duetā vai nelielas dejotāju grupas sastāvā, kas ir brīva dejas stila un mūzikas izvēle, vēlams izvēlētās specializācijas dejas tehnikās.
Priekšnesuma laiks 1,5 – 3 minūtes.
Komisija vērtē reflektanta kustēšanās prasmes (veiklību, lokanību, koordināciju, reakciju, muzikalitāti, ķermeņa plastiku).
Komisija nevērtē izpildītās dejas kompozīciju.

Reflektantam iepazīstinot komisiju ar sevi jāsagatavo:
Vārds, uzvārds, pilsēta kuru pārstāv, jānosauc deju kolektīvi, deju stili, pedagogi, pie kā ir dejojis, cik ilgi, kā arī
sagatavotā priekšnesuma nosaukums, autors, un vai tā būs brīvā deja (freestyle, improvizācija) vai iestudēta horeogrāfija.

Līdzi jābūt mūzikas ierakstam ZIB atmiņā vai telefonā, dejošanai ērtiem apaviem (arī mīkstajiem baleta apaviem vai īsajām zeķēm) un treniņa apģērbam. Pirms dejas priekšnesuma, ja nepieciešams, iespējams pārģērbties.

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

NB! Papildu informācija par iestājpārbaudījuma datumu, laiku un saturu/prasībām reflektants saņems dokumentu iesniegšanas brīdī.

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

 1. jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;
 2. jāizpilda pieteikuma veidlapa;
 3. jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 4. jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);
 5. jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
 6. jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopija, uzrādot oriģinālu;
 7. jāiesniedz medicīnas izziņa par vispārējo veselības stāvokli, kā arī par spēju izturēt pastiprinātu fizisko slodzi deju programmas apguvē: kardio slodzi, muskuļu, kaulu un locītavu veselības stāvokli;
 8. izziņa par dejas apgūšanu kādā no izglītības pakāpēm: interešu izglītības līmeņa (pulciņi, deju studijas, pašdarbības kolektīvi), profesionālas ievirzes pamata vai profesionālas ievirzes vidējās izglītības iestādēm vai augstākajām izglītības iestādēm. Izziņā obligāti jābūt norādītam apgūtās programmas deju stilam/-iem un tā apgūšanas laikam. Izziņa var būt apliecība un/vai sertifikāts vai aprakstoša rekomendācija, ko apliecinājis iestādes vai programmas vadītājs;
 9. reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim;
 10. ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija;
 11. ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 12. reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

 

KONTAKTI

Džeza dejas specializācijas vadītāja
Olga Spridzāne
[email protected]

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 13. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas (P)
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas 1. kursa pilna laika studentiem konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1600 par studiju gadu