Lietišķā fotogrāfija

Tev labāk patīk uz pasauli lūkoties caur kameras objektīvu, radoši izpausties Adobe Photoshop un Premiere Pro? Mēs Tevi ļoti labi saprotam, tāpēc studiju laikā Tu varēsi apgūt jaunas zināšanas par foto mākslas tehnikām, vēsturisko attīstību un pats galvenais – iet, darīt un radīt savus mākslas darbus. Varam arī pačukstēt, ka Tev būs iespēja izmēģināt izstādes kuratora lomu, veidojot kādu foto izstādi – varbūt laiks Tavai pirmajai personālizstādei?

 

STUDIJU PROGRAMMA – KULTŪRAS UN MĀKSLAS PROCESU VADĪBA

KVALIFIKĀCIJA – KuLTŪRAS DARBA SPECIĀLISTS

Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā.

 Specializācija – LIETIŠĶĀ FOTOGRĀFIJA

Paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem humanitārajās zinātnēs un profesionālajām studijām kultūras menedžmentā, studenti iegūst praktiskas iemaņas gan fotogrāfiskā attēla un video materiālu veidošanā, gan arī radošā satura un konceptu izstrādē. Nozīmīgākā prasība šajā specializācijā ir jēgpilnas un mērķtiecīgi veidotas jaunrades vizuālo konstrukciju prasmju apgūšana, kas pieļauj patstāvīgu darbu foto producenta amatā, fotosesiju veidošanā, attīsta kompetences darbam ar citu autoru veidoto materiālu, kas atbilst foto redaktora un kuratora kompetences līmeņiem.

Studiju laikā tiek apgūta digitāla attēla veidošana, iemaņas darbam dabiskajā un mākslīgajā apgaismojumā, kā arī plašas digitālās apstrādes iemaņas. Prasmju slīpēšanai ārpuslekciju laikā pieejama foto studija un foto aprīkojums. Izglītības procesā studenti iegūst priekšstatu par fotogrāfijas veidošanas tehnisko pusi, kā arī apgūst producēšanas procesa nianses vizuālo mediju jomā. Programmas saturs paredz jēgpilna un konkurētspējīga vizuāla vēstījuma sagatavošanas prasmes attīstību gan foto, gan video nozarēs. Tiek apskatītas gan pagātnes aktualitātes, gan arī laikmeta tendences un to atšķirības. Liekot uzsvaru uz vizuālo pratību (visual literacy), tiek veicinātas tās prasmes un iemaņas, kas ir pieprasītas darba tirgū, kā arī attīsta kompetences, kas nodrošina iespēju patstāvīgi radoši attīstīties turpmākajās dzīves gaitās.

 

PĒC ABSOLVĒŠANAS

 • absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās;
 • var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

 • Pārrunas;
 • potenciālā studenta pieredzes un/ vai radošā portfolio prezentācija vai ideju portfolio (elektroniskā formātā, papildus var būt drukātais portfolio, kas nav obligāti).

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

 • jāiepazīstās ar Koledžas uzņemšanas noteikumiem;
 • elektroniski jāaizpilda jāaizpilda pieteikuma anketa;
 • jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 × 4);
 • jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju un jāuzrāda oriģinālu;
 • jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopija ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu.
 • pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu. vidējās izglītības līmenis;
 • ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pasē/personas apliecībā, jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un jāiesniedz kopija;
 • ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu:
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
Reģ. Nr.90000039982
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

KONTAKTI

Studiju daļa
Bruņinieku iela 57, 18. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

KOPSAVILKUMS PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas iestājoties konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1900 par studiju gadu

STUDENTU DARBI

Zahars Subotins, “Ceļojums caur distanci” (2020). Foto projekts. RadioNabas fotokonkursa 8. dzimšanas dienai rīkotā fotokonkursa “Distance” finālists. Darbs uzvarēja arī skatītāju simpātiju balsojumā portālā LSM.lv.