Maksa | Stipendijas | Kredīts

STUDIJU MAKSA

Studiju maksa no 2019./2020. studiju gadā ir noteikta 1400 EUR par vienu studiju gadu visām pilna un nepilna laika studiju programmām.
Studiju maksa no 2022./2023. studiju gadā ir noteikta 1600 EUR par vienu studiju gadu visām pilna laika klātienes studiju programmām.
Studiju maksa no 2022./2023. studiju gadā ir noteikta 1500 EUR par vienu studiju gadu visām nepilna laika klātienes vai pilna laika neklātienes studiju programmām.

STUDIJU PROGRAMMA IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA STUDIJU MAKSA
2020 2022
gadā (EUR) gadā (EUR)
Mākslas institūciju pārvaldība Kultūras menedžeris ar specializāciju: 
Modes un dizaina menedžments 1400,-
Pasākumu tehniskā producēšana (gaisma un skaņa) 1400,- 1600,-
Digitālā satura producēšana 1400,- 1600,-
Skatuves mākslas (teātris un pasākumu organizēšana un vadīšana) 1400,- 1600,-
Foto un video producēšana 1400,- 1600,-
Mūzikas menedžments 1400,- 1600,-
Pasākumu producēšana (nepilns laiks) 1400,- 1500,-
Laikmetīgā deja Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju:
Laikmetīgā deja 1400,- 1600,-
Hip-Hop kultūras deja 1600,-
Džeza deja 1600,-
Mūsdienu deja 1400,-
Latviešu deja 1400,- 1500,-
Bibliotēkzinātne un informācija Bibliotēku informācijas speciālists ar specializāciju:
Bibliotēku informācijas speciālists 1400,- 1500,-

Studiju gada maksa tiek dalīta 2 maksājumos:

Pirmā kursa studentiem, uzsākot studijas, 7 dienu laikā kopš līguma parakstīšanas brīža jāveic pirmais maksājums 400,- EUR, savukārt otrais maksājums 400,– EUR līdz 15.10.

Studiju maksas rekvizīti:

Latvijas Kultūras akadēmijas

Latvijas Kultūras koledža

Reģ. Nr. 90000039982

AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128

 

Veicot maksājumu par studijām, maksājuma mērķa lauciņā (šis lauks cituviet var tikt saukts arī kā „Informācija saņēmējam”) obligāti kā pirmo norādiet: 21351 (vienkārši ierakstiet šos skaitļus; pēc tam seko atstarpe, nevis komats vai kāda cita pieturzīme) studiju maksa, studenta Vārds Uzvārds, personas kods

Piemēram: 21351 studiju maksa, Antra Liepiņa, p. k. 112233-11223


 

BUDŽETA VIETAS

Pilna laika studenti piedalās konkursā uz budžeta vietām. Precīzs budžeta vietu skaits katrā specializācijā ir zināms pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas.

LKA LKK ir divu veidu rotācijas (konkurss uz budžeta vietām):

  • ikgadējā rotācija, kas notiek reizi gadā pēc pavasara semestra beigām;
  • studiju gada ietvaros notiekošā rotācija, kas notiek gadījumos, kad studiju gada laikā atbrīvojas valsts budžeta dotētā studiju vieta.

Ikgadējās rotācijas konkursa ietvaros tiek ņemta vērā vidējā svērtā atzīme studiju kursos, kas iegūti iepriekšējā studiju gada rudens un pavasara semestrī. Ikgadējās rotācijas laikā iegūtā budžeta vieta tiek studentam piešķirta uz visu akadēmisko gadu. Tomēr, ja budžeta studentam pēc rudens sesijas noslēguma ir kāds nesekmīgs vērtējums, students budžeta vietu zaudē.

Studiju gada ietvaros notiekošā rotācija notiek vienas studiju programmas viena kursa vienas specializācijas ietvaros. Ja specializācijas ietvaros nav studentu, kam budžeta vietas piešķirt, tās tiek sadalītas attiecīgās studiju programmas attiecīgā kursa ietvaros, sarindojot studentus atbilstoši vidējai svērtajai atzīmei.

Vidējā svērtā atzīme. To iegūst, 1) studenta vērtējumu katra attiecīgā semestra studiju kursā sareizinot ar attiecīgā studiju kredītpunktu skaitu; 2) saskaitot visus iegūtos rezultātus; 3) izdalot iegūto summu ar kopējo kredītpunktu skaitu.

 

Pirmā kursa pirmā semestra studenti rotācijas konkursā piedalās ar vērtējumiem, kas iegūti uzņemšanas laikā (iestāšanās rezultāti).

 

Informēšana par rotācijas rezultātiem:

  • ikgadējā rotācija – uz grupu e-pastiem tiek nosūtīti rotācijas rezultāti, kā arī individuālās īsziņas tiek sūtītas tiem studentiem, kam mainās finansējuma avots
  • studiju gada ietvaros notiekošā rotācija – studentiem, kam mainās finansējuma avots, tiek nosūtītas īsziņas

 

Ja studentam mainās finansējuma avots, 30 dienu laikā no rīkojuma izdošanas studentam Studiju daļā jāparaksta vienošanās par grozījumiem studiju līgumā. Ja norādītajā termiņā tas netiek izdarīts, students var tikt eksmatrikulēts no LKA LKK studējošo skaita kā līguma grozījumus nenoslēdzis.

 

Vairāk informācijas: LKA LKK Valsts budžeta dotēto studiju vietu piešķiršanas kārtībā


 

STIPENDIJAS

Stipendijām var pieteikties visi studenti, kas studē valsts finansētajās studiju vietās.

LKA LKK piešķir divu veida stipendijas:

  • minimālo stipendiju – tiek piešķirta uz semestri (5 mēnešiem)
  • vienreizējo stipendiju – tiek piešķirta studentam ne biežāk kā vienu reizi semestra laikā

Studenti, kas saņem minimālo stipendiju, nevar pretendēt uz vienreizējo stipendiju. Studentam, kuram divus semestrus pēc kārtas ir bijusi augstākā vidējā atzīme koledžā un kurš Studiju daļā ir iesniedzis iesniegumu, var piešķirt paaugstināto stipendiju.

Minimālās stipendijas apjoms ir 140 EUR, savukārt par vienreizējās un paaugstinātās stipendijas apjomu lemj Stipendiju piešķiršanas komisija.

Kā pieteikties stipendijai?

MINIMĀLĀ stipendija – students semestra sākumā (septembrī un februārī) līdz 15.datumam aizpilda un iesniedz Studiju daļā iesniegumu stipendijas saņemšanai kopā ar dokumentiem, kas apliecina iesniegumā minētos datus, ja attiecas (piem., bāreņa apliecību, izziņu, kas apliecina trūcīgās ģimenes statusu u.c.).

VIENREIZĒJĀ stipendija – students līdz katra mēneša 15.datumam aizpilda un iesniedz Studiju daļā iesniegumu stipendijas saņemšanai kopā ar dokumentiem, kas apliecina iesniegumā minētos datus, ja attiecas (piem., bāreņa apliecību, izziņu, kas apliecina trūcīgās ģimenes statusu u.c.).

Pretendenti uz stipendijām tiek vērtēti pēc sekmju rādītājiem – studentiem tiek ranžēti pēc vidējās atzīmes, kas iegūta no iepriekšējā studiju semestrī apgūto studiju kursu atzīmēm (pirmā kursa pirmā semestra studentu vērtējums tiek iegūts no uzņemšanas rezultātiem, kas izteikti 10 ballu skalā un punktos).

Stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu par piešķirtajām stipendijām paziņo Studiju daļa, rezultātus publiskojot drukātā formātā pie koledžas Studiju daļas informācijas stenda. 


 

KREDĪTS

Ar 24.04.2020. stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.231 „Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”. Jaunie MK noteikumi paredz jaunu studentu kreditēšanas sistēmu Latvijā.

Vairāk informācijas:

Sagaidāms, ka studiju un studējošo kredīti būs pieejami sākot ar augustu studijām šā gada rudens semestrī.

Swedbank gatavojas izsniegt valsts garantēto studiju un studējošo kredītu 2020./2021.studiju gadam un ir iesniegusi pieteikumu finanšu institūcijā Altum. Plānots, ka studiju un studējošo kredītus Swedbank sāks izsniegt no augusta vidus. Līdz tam jebkuram interesentam Swedbank mājaslapā ir iespēja pieteikties informācijai par valsts garantēto kredītu saņemšanu, un tiklīdz tiks uzsākta kredītu izsniegšana, banka par to informēs katru interesentu.

Pieteikties valsts garantētajam studiju vai studējošā kredītam varēs uzreiz pēc līguma noslēgšanas ar koledžu. Turklāt no šī gada pieteikšanās un līguma noslēgšana būs iespējama attālināti Swedbank internetbankā. Došanās uz filiāli nebūs nepieciešama. Savukārt valsts garantiju banka piemēros pati pēc pieteikuma izvērtēšanas un līguma parakstīšanas – topošajiem studentiem nekas papildus nebūs jādara.

Jāatzīmē, ka pirms pieteikšanās valsts garantētajam kredītam, studentam jābūt attiecīgās bankas klientam. Tos, kuri interesējās par šiem kredītiem, bet vēl nav Swedbank klienti, aicinām savlaicīgi atvērt kontu, ko ir iespējams izdarīt arī attālināti.

PIETEIKŠANĀS KREDĪTAM

Studiju un studējošā kredīta saņemšanai studējošais varēs vērsties jebkurā no kredītiestādēm (bankām), kas būs noslēgušas līgumu ar sabiedrību “Altum”. To kredītiestāžu saraksts, kuras izsniedz studiju un studējošo kredītus, tiks publicēts Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.

Plānots, ka 2020./2021.studiju gadā valsts galvoto studiju un studējošo kredītu izsniegs Swedbanka.

Otrais galvotājs nav nepieciešams – Kredītu garantiju pieejamību nodrošina akciju sabiedrība ” Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Ir 2 veidu kredīti:

  1. Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai (kredīta summa nepārsniedz LKK noteikto studiju maksu)
  2. Studējošā kredīts – paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai (kredīta apmērs mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru kredītlīguma noslēgšanas brīdī, reizinātu ar koeficientu 0,8 (noapaļota summa līdz veselam skaitlim)). Kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

Studējošais vienlaicīgi var saņemt gan studiju, gan studējošā kredītu.

Studiju kredītu banka pārskaitīs uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņems savā kontā.

Studentam ir jāinformē kredītiestādi (banku), ja viņam ir I vai II invaliditātes grupa, ko apliecina invaliditātes apliecība.

KREDĪTA ATMAKSA

Gan studiju, gan studējošā kredītu (kredītu pamatsummu) sāk atmaksāt:

  • ar divpadsmito mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas ar diploma iegūšanu;
  • ar trešo mēnesi pēc studenta izslēgšanas no studējošo saraksta (atskaitīšanas) bez diploma.

Ja kredīta kopējā summa ir mazāka par 20 000 EUR, kredīti jāatmaksā 10 gadu laikā.

Ja kredīta kopējā summa ir lielāka par 20000 EUR, kredīti jāatmaksā 15 gadu laikā.

Ja studentam studiju laikā vai pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas piedzimst bērns (arī ja adoptē bērnu), kredītņēmējam pēc absolvēšanas (eksmatrikulēts ar diplomu) dzēš studējošā kredītu 30 procentu apmērā no neatmaksātās summas uz kredītņēmēja kredīta dzēšanas pieteikuma iesniegšanas dienu par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredītņēmēji, minētais nosacījums attiecas uz abiem vecākiem.