Maksa | Stipendijas | Kredīts

STUDIJU MAKSA

Studiju maksa no 2019./2020. studiju gada ir noteikta 1400 EUR par vienu studiju gadu visām pilna un nepilna laika studiju programmām. Pirmā kursa studentiem, uzsākot studijas, septiņu dienu laikā kopš līguma parakstīšanas brīža jāveic pirmais maksājums 400,- EUR.

 

STUDIJU PROGRAMMA IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA

STUDIJU MAKSA

gadā (EUR)

Mākslas institūciju pārvaldība

Kultūras menedžeris ar specializāciju:
Dizaina un modes menedžments 1400,-
Tehniskā producēšana (gaisma un skaņa) 1400,-
Multimediju producēšana 1400,-
Skatuves mākslas (teātris un pasākumu organizēšana un vadīšana) 1400,-
Foto un video producents 1400,-
Mūzikas menedžments 1400,-
Laikmetīgā deja Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju:
Laikmetīgā deja 1400,-
Mūsdienu deja 1400,-
Latviešu deja 1400,-
Bibliotēkzinātne un informācija Bibliotēku informācijas speciālists ar specializāciju:
Bibliotēku informācijas speciālists 1400,-
Izglītības iestādes bibliotekārs 1400,-

 

Studiju laikā studiju maksa netiek mainīta.

Studiju gada maksa tiek dalīta 2 maksājumos:

 • Pirmā kursa studentiem, uzsākot studijas, 7
  dienu laikā kopš līguma parakstīšanas brīža jāveic pirmais
  maksājums 400,- EUR, savukārt otrais maksājums 300,- EUR līdz 15.10.);
 • Nākamais maksājums pirmā kursa studentiem jāveic saskaņā ar studiju līguma grafiku;
 • Citu kursu studentiem maksājumi jāveic saskaņā ar studiju līguma grafiku.

Studiju maksas rekvizīti:

Latvijas Kultūras akadēmijas

Latvijas Kultūras koledža

Reģ. Nr. 90000039982

VALSTS KASE

Kods TRELLV22

Konts LV04TREL9220516014000

 

Veicot maksājumu par studijām, maksājuma mērķa lauciņā (šis lauks cituviet var tikt saukts arī kā „Informācija saņēmējam”) obligāti kā pirmo norādiet: 21351 (vienkārši ierakstiet šos skaitļus; pēc tam seko atstarpe, nevis komats vai kāda cita pieturzīme) studiju maksa, studenta Vārds Uzvārds, personas kods

Piemēram: 21351 studiju maksa, Antra Liepiņa, p. k. 112233-11223


 

BUDŽETA VIETAS

Pilna laika studenti piedalās konkursā uz budžeta vietām. Precīzs budžeta vietu skaits katrā specializācijā ir zināms pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas.

LKA LKK ir divu veidu rotācijas (konkurss uz budžeta vietām):

 • ikgadējā rotācija, kas notiek reizi gadā pēc pavasara semestra beigām;
 • studiju gada ietvaros notiekošā rotācija, kas notiek gadījumos, kad studiju gada laikā atbrīvojas valsts budžeta dotētā studiju vieta.

Ikgadējās rotācijas konkursa ietvaros tiek ņemta vērā vidējā svērtā atzīme studiju kursos, kas iegūti iepriekšējā studiju gada rudens un pavasara semestrī. Ikgadējās rotācijas laikā iegūtā budžeta vieta tiek studentam piešķirta uz visu akadēmisko gadu. Tomēr, ja budžeta studentam pēc rudens sesijas noslēguma ir kāds nesekmīgs vērtējums, students budžeta vietu zaudē.

Studiju gada ietvaros notiekošā rotācija notiek vienas studiju programmas viena kursa vienas specializācijas ietvaros. Ja specializācijas ietvaros nav studentu, kam budžeta vietas piešķirt, tās tiek sadalītas attiecīgās studiju programmas attiecīgā kursa ietvaros, sarindojot studentus atbilstoši vidējai svērtajai atzīmei.

Vidējā svērtā atzīme. To iegūst, 1) studenta vērtējumu katra attiecīgā semestra studiju kursā sareizinot ar attiecīgā studiju kredītpunktu skaitu; 2) saskaitot visus iegūtos rezultātus; 3) izdalot iegūto summu ar kopējo kredītpunktu skaitu.

 

Pirmā kursa pirmā semestra studenti rotācijas konkursā piedalās ar vērtējumiem, kas iegūti uzņemšanas laikā (iestāšanās rezultāti).

 

Informēšana par rotācijas rezultātiem:

 • ikgadējā rotācija – uz grupu e-pastiem tiek nosūtīti rotācijas rezultāti, kā arī individuālās īsziņas tiek sūtītas tiem studentiem, kam mainās finansējuma avots
 • studiju gada ietvaros notiekošā rotācija – studentiem, kam mainās finansējuma avots, tiek nosūtītas īsziņas

 

Ja studentam mainās finansējuma avots, 30 dienu laikā no rīkojuma izdošanas studentam Studiju daļā jāparaksta vienošanās par grozījumiem studiju līgumā. Ja norādītajā termiņā tas netiek izdarīts, students var tikt eksmatrikulēts no LKA LKK studējošo skaita kā līguma grozījumus nenoslēdzis.

 

Vairāk informācijas: LKA LKK Valsts budžeta dotēto studiju vietu piešķiršanas kārtībā


 

STIPENDIJAS

Stipendijām var pieteikties visi studenti, kas studē valsts finansētajās studiju vietās.

LKA LKK piešķir divu veida stipendijas:

 • minimālo stipendiju – tiek piešķirta uz semestri (5 mēnešiem)
 • vienreizējo stipendiju – tiek piešķirta studentam ne biežāk kā vienu reizi semestra laikā

Studenti, kas saņem minimālo stipendiju, nevar pretendēt uz vienreizējo stipendiju. Studentam, kuram divus semestrus pēc kārtas ir bijusi augstākā vidējā atzīme koledžā un kurš Studiju daļā ir iesniedzis iesniegumu, var piešķirt paaugstināto stipendiju.

Minimālās stipendijas apjoms ir 99.60 EUR, savukārt par vienreizējās un paaugstinātās stipendijas apjomu lemj Stipendiju piešķiršanas komisija.

Kā pieteikties stipendijai?

MINIMĀLĀ stipendija – students semestra sākumā (septembrī un februārī) līdz 15.datumam aizpilda un iesniedz Studiju daļā iesniegumu stipendijas saņemšanai kopā ar dokumentiem, kas apliecina iesniegumā minētos datus, ja attiecas (piem., bāreņa apliecību, izziņu, kas apliecina trūcīgās ģimenes statusu u.c.).

VIENREIZĒJĀ stipendija – students līdz katra mēneša 15.datumam aizpilda un iesniedz Studiju daļā iesniegumu stipendijas saņemšanai kopā ar dokumentiem, kas apliecina iesniegumā minētos datus, ja attiecas (piem., bāreņa apliecību, izziņu, kas apliecina trūcīgās ģimenes statusu u.c.).

Pretendenti uz stipendijām tiek vērtēti pēc sekmju rādītājiem – studentiem tiek ranžēti pēc vidējās atzīmes, kas iegūta no iepriekšējā studiju semestrī apgūto studiju kursu atzīmēm (pirmā kursa pirmā semestra studentu vērtējums tiek iegūts no uzņemšanas rezultātiem, kas izteikti 10 ballu skalā un punktos).

Stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu par piešķirtajām stipendijām paziņo Studiju daļa, rezultātus publiskojot drukātā formātā pie koledžas Studiju daļas informācijas stenda. 


 

KREDĪTS

Studējošais var pieteikties kredītam patstāvīgi jebkurā kredītiestādē (bankā), kas šādu pakalpojumu sniedz, vai arī pieteikties kredītam ar valsts galvojumu Koledžā.

KREDĪTS ar Valsts galvojumu

Pateicoties valsts galvojumam, studentu kredīts ir īpaši izdevīgs (likme ne vairāk kā 5%), un paredz atvieglotu kredīta saņemšanu dažādām studentu grupām – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem studentiem, invalīdiem.

Ir 2 veidu kredīti:

 1. Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai (kredīta summa nepārsniedz LKK noteikto studiju maksu)
 2. Studējošā kredīts – paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai (kredīta apmērs mēnesī nepārsniedz 170,74 EUR). Kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu). Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi, tāpēc banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta. Procentu likmes var aplūkot SEB bankas mājaslapā.

Studējošais vienlaicīgi var saņemt gan studiju, gan studējošā kredītu (izņemot nepilnā laikā studējošos).

Tiesības 2018.gadā izsniegt studiju kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņēma AS “SEB banka”.

Katra kalendārā gada sākumā Izglītības un zinātnes ministrija informē augstskolas, tajā skaitā – Koledžu, par studiju un studējošā kredītu līdzekļu sadalījumu augstākās izglītības iestādēm, kuru ietvaros augstskolām jāplāno un jāīsteno kredītu piešķiršana.

 

Kredīta piešķiršana

Kredīta pretendenti:

 1. Studiju kredīts – pilna un nepilna laika maksas studenti
 2. Studējošā kredīts – pilna laika maksas un budžeta studenti

Studējošais ne vēlāk kā katra semestra pirmo divu nedēļu laikā Studiju daļā aizpilda Kredītu pieprasījuma veidlapu, pievienojot dokumentus, kas apliecina sociālo statusu, ja attiecas:

 • bārenis;
 • bez abu vecāku apgādības palikušais (līdz 24 gadu vecumam);
 • I vai II grupas invalīds;
 • ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
 • ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss.

Pieteikumus kredītam izskata Kredītu piešķiršanas komisija, kā arī apstiprina kredītu piešķiršanu piešķirtā finansējuma ietvaros.

Pēc studiju kredītu piešķiršanas apstiprināšanās Kredītu piešķiršanas komisija sagatavo un apstiprinātos studiju kredītu pieprasītāju sarakstus iesniedz Studiju un zinātnes administrācijā.

Studiju un zinātnes administrācija izskata iesniegtos studiju kredītu pieprasītāju sarakstus un pārbauda pieprasītāju un viņiem piešķirto kredītu apmēra atbilstību, kā arī reģistrē apstiprinātos kredītu pieprasītāju sarakstus datu bāzē un iesniedz bankai apstiprinātus kredītu pieprasītāju sarakstus

Studiju un zinātnes administrācija informē Koledžu par datumu, no kura studējošie, kuru kredītu pieprasījumi ir apstiprināti un reģistrēti, var doties uz Banku noslēgt studiju kredīta līgumu.

Koledža informē studējošos par minēto datumu un prasībām līguma slēgšanai.

 

Kredīta līguma noslēgšana

 • studējošais dodas uz banku slēgt līgumu pēc tam, kad no Koledžas ir saņemts apstiprinājums par informācijas nosūtīšanu bankai
 • studējošais un galvotājs var doties uz jebkuru SEB bankas filiāli, turklāt tas nav jādara vienlaicīgi un var doties uz atšķirīgām filiālēm (galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods).
 • san studējošajam, gan galvotājam līdzi jāņem pase vai ID karte
 • galvotājam jāņem līdzi konta izraksts par ienākumu regularitāti, ja viņš nav SEB bankas klients
 • studējošais atver kontu SEB bankā (ja vēl nav) un noslēdz aizdevuma līgumu
 • par kredīta pieprasījuma sākotnējo izskatīšanu un izvērtēšanu banka ir tiesīga noteikt komisijas maksu, kas nedrīkst pārsniegt 4,27 EUR

Studiju kredītu banka pārskaitīs uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņems savā kontā.

 

Galvotājs

 • Lai saņemtu kredītu, studējošajam ir nepieciešams vienas personas galvojums.
 • Galvotājam jābūt vecumā līdz 64 gadiem, viņa ienākumiem jābūt regulāriem, vismaz vienas minimālās algas apmērā.
 • Galvotājam būs jāattver SEB bankā konts (ja vēl nav), uz kuru katru mēnesi tiek pārskaitīti ienākumi vismaz vienas minimālās algas apmērā.
 • Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem.
 • Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem.
 • Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam) un personām ar I vai II invaliditātes grupu kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji – šie studējošie saņem 100% valsts galvojumu
 • Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi).
 • Par kredītu var galvot arī pašvaldība.

 

Kredīta atmaksa

Gan studiju, gan studējošā kredītu sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo mēneši pēc izslēgšanas no studējošo saraksta.

 • Ja kredīta kopējā summa ir mazāka par 1423 EUR, kredīti jāatmaksā 5 gadu laikā. Katru gadu atmaksājot 1/5 daļu no kopējās summas
 • Ja kredīta kopējā summa  ir lielāka par 1423 EUR, kredīti jāatmaksā 10 gadu laikā. Katru gadu jāatmaksā 1/10 daļa no kopējās kredīta summas

 

Vairāk info: http://www.sza.gov.lv/index.php/sza-kredita-pieskirsana