ERASMUS+ programma

Erasmus plus

 

 

Erasmus+ programma jaunajā darbības periodā no 2021. – 2027. gadam turpina sniegt starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā.

Erasmus+ programmas prioritātes:

Iekļaušana un daudzveidība

Programma visās tās aktivitātēs nodrošina vienādas iespējas un piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu. Projektu īstenotājiem, veidojot projektus un aktivitātes, jāīsteno iekļaujoša pieeja, padarot tās pieejamas dažādiem dalībniekiem, tai skaitā cilvēkiem ar ierobežotām iespējām.

Digitālā pārveide

Programma atbalsta digitālās ekosistēmas veidošanu, veicinot digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanā un mācībās visos izglītības sektoros. Atbalstāma ir gan digitālo kompetenču veidošana plašam cilvēku lokam, gan komplicētākas digitālo tehnoloģiju izmantošanas apgūšana.

Vide un klimata pārmaiņu novēršana

Erasmus+ programma atbalsta zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Programma atbalsta projektus, kuri vērsti uz uzvedības maiņu individuālā un kultūras vērtību līmenī, kuri veicina ilgtspējīgas attīstības apziņu, maina patēriņa paradumus un dzīvesveidu.

Līdzdalība demokrātiskajos procesos

Programma atbalsta cilvēku iesaistīšanos demokrātiskajos procesos un vairo zināšanas par Eiropas Savienību. Prioritāti piešķir projektiem, kas sniedz iespēju cilvēkiem iesaistīties demokrātiskajā dzīvē un kas atbalsta sociālu un pilsonisku iesaistīšanos caur formālās un neformālās izglītības aktivitātēm.

 

ERASMUS+ programmas galvenie atbalsta virzieni augstākajā izglītībā ir:

Personu mobilitāte izglītības jomā;

Sadarbība starp organizācijām un iestādēm;

Atbalsts politikas reformām.

ERASMUS+ programmā piedalās 34 valstis: ES 28 dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice (Šveice programmā piedalās kā Partnervalsts) un ES kandidātvalstis – Turcija, Serbija un Maķedonija. Kopš 2015. gada programmā ir iesaistītas arī Partnervalstis, ar to saprotot visas valstis ārpus ES un EEZ.

Latvijas Kultūras koledža īsteno personu mobilitāti mācību nolūkos studējošajiem, kā arī akadēmiskajam un administratīvajam personālam. Mobilitātes ietvaros studējošajiem ir iespēja studēt ārvalstu augstskolās ar kurām Latvijas Kultūras koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi un veikt praksi dažādās institūcijās, savukārt akadēmiskajam personālam vadīt lekcijas partneraugstskolās un piedalīties personāla apmācībā.

Erasmus+ iespējas

Galvenās priekšrocības, kas uzlabos mācību mobilitātes procesu, jaunajai Erasmus+ programmai:

Studenti var studēt ārvalstīs un/vai iet praksē (līdz 12 mēnešiem kopā) katrā no trim augstākās izglītības līmeņiem (pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība/bakalaurs, maģistrantūra un doktorantūra)

Arī absolventam ir tiesības doties Erasmus+ praksē gada laikā pēc absolvēšanas, ja pieteikums praksei ir iesniegts laikā, kamēr viņš ir bijis studentu skaitā

Augstākās izglītības iestādes darbinieki var doties apmācībā vai lasīt lekcijas uz ārzemēm – mobilitātes periods ir no 2 dienām (neieskaitot ceļojuma dienas) līdz 2 mēnešiem un minimālais lekciju apjoms vienai docēšanas mobilitātei ir 8 mācību stundas

OLS

Studentiem, kas dodas mobilitātē ilgāk par diviem mēnešiem, obligāti jāveic savu valodas prasmju izvērtējums Tiešsaistes valodas atbalsta (Online Linguistic Suport (OLS) vietnē.

Tiem, kuri vēlēsies uzlabot savas valodas prasmes, tiek piedāvāta iespēja mācīties valodas tiešsaistes apguves kursos. Kursu ietvaros pieejami dažādi vārdu krājuma papildināšanas, lasīšanas, sapratnes, gramatikas, izrunas uzdevumi, mācību stundas tiešsaistē ar pasniedzējiem, forumi, kā arī padomi no iepriekšējiem Erasmus+ dalībniekiem.

Tiešsaistes valodas atbalsts šobrīd pieejams angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu un holandiešu valodās.

Latvijas Kultūras koledžas ERASMUS+ ID kods: LV RIGA41

KONTAKTPERSONA

Daiga Bokuma

Erasmus+ koordinatore

Bruņinieku iela 57, 13.kab.

e-pasts: [email protected]