Erasmus konkurss

STUDENTU MOBILITĀTES

Erasmus+ programma jaunajā darbības periodā no 2021. – 2027. gadam turpina sniegt starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā.

Erasmus+ programmas prioritātes

Iekļaušana un daudzveidība

Programma visās tās aktivitātēs nodrošina vienādas iespējas un piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu. Projektu īstenotājiem, veidojot projektus un aktivitātes, jāīsteno iekļaujoša pieeja, padarot tās pieejamas dažādiem dalībniekiem, tai skaitā cilvēkiem ar ierobežotām iespējām.

Digitālā pārveide

Programma atbalsta digitālās ekosistēmas veidošanu, veicinot digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanā un mācībās visos izglītības sektoros. Atbalstāma ir gan digitālo kompetenču veidošana plašam cilvēku lokam, gan komplicētākas digitālo tehnoloģiju izmantošanas apgūšana.

Vide un klimata pārmaiņu novēršana

Erasmus+ programma atbalsta zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Programma atbalsta projektus, kuri vērsti uz uzvedības maiņu individuālā un kultūras vērtību līmenī, kuri veicina ilgtspējīgas attīstības apziņu, maina patēriņa paradumus un dzīvesveidu.

Līdzdalība demokrātiskajos procesos

Programma atbalsta cilvēku iesaistīšanos demokrātiskajos procesos un vairo zināšanas par Eiropas Savienību. Prioritāti piešķir projektiem, kas sniedz iespēju cilvēkiem iesaistīties demokrātiskajā dzīvē un kas atbalsta sociālu un pilsonisku iesaistīšanos caur formālās un neformālās izglītības aktivitātēm.

ERASMUS+ programmas galvenie atbalsta virzieni augstākajā izglītībā ir:

Personu mobilitāte izglītības jomā;

Sadarbība starp organizācijām un iestādēm;

Atbalsts politikas reformām.

ERASMUS+ programmā piedalās 34 valstis: ES 28 dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice (Šveice programmā piedalās kā Partnervalsts) un ES kandidātvalstis – Turcija, Serbija un Maķedonija. Kopš 2015. gada programmā ir iesaistītas arī Partnervalstis, ar to saprotot visas valstis ārpus ES un EEZ.

Latvijas Kultūras koledža īsteno personu mobilitāti mācību nolūkos studējošajiem, kā arī akadēmiskajam un administratīvajam personālam. Mobilitātes ietvaros studējošajiem ir iespēja studēt ārvalstu augstskolās ar kurām Latvijas Kultūras koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi un veikt praksi dažādās institūcijās, savukārt akadēmiskajam personālam vadīt lekcijas partneraugstskolās un piedalīties personāla apmācībā.

Erasmus+ iespējas

Galvenās priekšrocības, kas uzlabos mācību mobilitātes procesu, jaunajai Erasmus+ programmai:

Studenti var studēt ārvalstīs un/vai iet praksē (līdz 12 mēnešiem kopā) katrā no trim augstākās izglītības līmeņiem (pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība/bakalaurs, maģistrantūra un doktorantūra)

Arī absolventam ir tiesības doties Erasmus+ praksē gada laikā pēc absolvēšanas, ja pieteikums praksei ir iesniegts laikā, kamēr viņš ir bijis studentu skaitā

Augstākās izglītības iestādes darbinieki var doties apmācībā vai lasīt lekcijas uz ārzemēm – mobilitātes periods ir no 2 dienām (neieskaitot ceļojuma dienas) līdz 2 mēnešiem un minimālais lekciju apjoms vienai docēšanas mobilitātei ir 8 mācību stundas

 

OLS

Studentiem, kas dodas mobilitātē ilgāk par diviem mēnešiem, obligāti jāveic savu valodas prasmju izvērtējums Tiešsaistes valodas atbalsta (Online Linguistic Suport (OLS) vietnē.

Tiem, kuri vēlēsies uzlabot savas valodas prasmes, tiek piedāvāta iespēja mācīties valodas tiešsaistes apguves kursos. Kursu ietvaros pieejami dažādi vārdu krājuma papildināšanas, lasīšanas, sapratnes, gramatikas, izrunas uzdevumi, mācību stundas tiešsaistē ar pasniedzējiem, forumi, kā arī padomi no iepriekšējiem Erasmus+ dalībniekiem.

Tiešsaistes valodas atbalsts šobrīd pieejams angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu un holandiešu valodās.

Latvijas Kultūras koledžas ERASMUS+ ID kods: LV RIGA41

LKA LKK divas reizes gadā (rudenī un pavasarī) izsludina Erasmus+ studiju un prakses mobilitātes konkursu studentiem uz studiju un prakses vietām. Ja līdz studiju gada beigām pieejams papildu finansējums Erasmus+ studiju vai prakses stipendijām un papildu studiju vietas sadarbības augstskolās, LKA LKK izsludina papildu konkursu studentu mobilitātei.

Studentu mobilitātes konkursa pieteikumus izskata un izvērtē LKA LKK direktores apstiprinātā Erasmus+ mobilitātes konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija.

Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kritēriji studijām un praksēm ārvalstīs:

  • pieteikuma kvalitāte un atbilstība;
  • pretendenta atbilstība Erasmus+ mobilitātes programmai;
  • studenta līdzšinējās sekmes, motivācija, radošā aktivitāte;
  • svešvalodu zināšanas.

Komisijas locekļi katrs vērtē mobilitātes pretendenta iesniegtos dokumentus, liekot vērtējumu 10 ballu sistēmā. Kopvērtējumu veido: 50% – CV, pieteikuma anketa, rekomendācijas vēstule; 15% – motivācijas vēstule; 20% – svešvalodu zināšanas; 15% – sekmju rādītāji.

 

PERSONĀLA MOBILITĀTES

LKA LKK divas reizes gadā (rudenī un pavasarī) izsludina Erasmus+ personāla mobilitātes konkursu. Ja līdz studiju gada beigām pieejams papildu finansējums Erasmus+ personāla mobilitāšu stipendijām, tiek izsludināts papildu konkurss docētāju mobilitātei.

Personāla mobilitātes konkursa pieteikumus izskata un izvērtē LKA LKK direktores apstiprinātā Erasmus+ mobilitātes konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija.

Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kritēriji personāla mobilitātēm:

  • pieteikuma kvalitāte un atbilstība;
  • pretendenta atbilstība Erasmus+ mobilitātes programmai;
  • docētāja motivācija, radošā aktivitāte, mobilitātes nozīmīgums LKA LKK mērķu un īstenošanai.

Komisijas locekļi katrs vērtē mobilitātes pretendenta iesniegtos dokumentus, liekot vērtējumu 10 ballu sistēmā. Kopvērtējumu veido: 50% – CV, 50% – motivācijas vēstule un mācību plāns.