ERASMUS STUDIJU MOBILITĀTE

Erasmus plus

 

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas studijās kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm.

Kas var pieteikties Erasmus+ studijām ārzemēs?

 • Erasmus+ programmai var pieteikties visi pirmo kursu pabeigušie studenti (gan pilna, gan nepilna laika, gan maksas, gan budžeta grupas studenti)
 • bez studiju vai maksas parādiem,
 • ar labām svešvalodas zināšanām,
 • kas nebaidās no izaicinājumiem, ir apņēmīgi un vēlas būt radoši arī ārpus Latvijas robežām
 • un kas ir Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji (citu valstu pilsoņiem jābūt pastāvīgai uzturēšanās atļaujai Latvijā)

Erasmus+ konkurss

Divreiz gadā (rudenī un pavasarī) LKA LKK tiek izsludināts konkurss uz Erasmus+ studiju vietām un stipendijām.

Minimālais apmaiņas studiju ilgums – 3 mēneši, maksimālais – 12 mēneši.

Studentam jāizvēlas studiju vieta ārzemēs un programma atbilstoši savam studiju virzienam no piedāvātā Augstskolu saraksts studijam 2022. gada rudenī

NB! Ja students vēlas doties studēt uz kādu no augstskolām, kurās mobilitāte viņa specialitātē nav paredzēta, vai arī uz kādu no augstskolām, kuras nav partneraugstskolu sarakstā, par to ir jānāk konsultēties ar ERASMUS koordinatoru vismaz 2 mēnešus iepriekš pirms izsludinātā augstskolas iebraucošo studentu konkursa termiņu beigām.

Atbilstoši LKA LKK mājaslapā sniegtajai konkursa informācijai students sagatavo un nosūta ERASMUS koordinatoram visu prasīto informāciju un dokumentāciju.

Pretendentu pieteikumus atbilstoši konkursā norādītajiem kritērijiem izvērtē Erasmus+ konkursa komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā (ERASMUS koordinators, kā arī pārstāvji no Studiju daļas, Nodaļu vadītāji, administrācijas). Erasmus+ komisija nominē studentus, kas tiek izvirzīti Erasmus+ studiju mobilitātei un stipendijai.

Pēc LKA LKK apstiprinājuma students izpilda visas uzņemošās augstskolas pieteikuma prasības. Tikai pēc tam, kad saņemts apstiprinājums no uzņemošās augstskolas, students iegūst Erasmus+ studenta statusu.

 


Erasmus+ stipendijas

Erasmus+ programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās. Stipendijas maksimālo apmēru katrā Erasmus+ programmas dalībvalstī nosaka Eiropas Komisija.

Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas. Erasmus+ programmas vadlīnijās tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu. Stipendijas apjoms ir atkarīgs no augstskolai piešķirtā Erasmus+ finansējuma apjoma, Eiropas Komisijas noteiktā stipendijas aprēķināšanas principiem un izbraucošo studentu skaita.

NB! Ja students LKA LKK studē par maksu, Erasmus+ studiju perioda laikā ārvalstī viņš netiek atbrīvots no maksas par studijām. Ja students saņem LKA LKK stipendiju, stipendijas izmaksa netiek pārtraukta arī Erasmus+ studiju periodā.

LKA LKK 2021./2022. studiju gadam ir apstiprināta šādas Erasmus+ studentu mobilitātēm piemērojamās likmes:

Studentu mobilitāte (studijas)
Valstu grupa Valstis Piemērojamā stipendijas likme 1 mēnesim, EUR * Valsts budžeta līdzfinansējums 1 mēnesim, EUR
1.valstu grupa Dānija, Somija, Islande, Īrija, Luksemburga, Zviedrija, Lielbritānija, Lihtenšteina, Norvēģija 600 200
2.valstu grupa Austrija, Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Grieķija, Spānija, Kipra, Nīderlande, Malta, Portugāle 600 200
3.valstu grupa Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Latvijas, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija 540 150
Partnervalstis (izņemot Fēru salas, Sveice, Lielbritānja, Andora, Monako, Sanmarīno, Vatikāns) 700

 

* Papildu EK atbalsts personām ar ierobežotām iespējām – 250 EUR par katru mobilitātes mēnesi.


Erasmus+ dokumentācija

Pēc LKA LKK apstiprinājuma ERASMUS+ studiju mobilitātei saņemšanas:

 • students un ERASMUS koordinators gatavo nepieciešamo pieteikuma dokumentāciju uzņemošajai augstskolai
 • students, LKA LKK un uzņemošā augstskola noslēdz Trīspusējs studiju līgums (angļu valodā)
 • pēc apstiprinājuma saņemšanas no uzņemošās augstskolas students un LKA LKK noslēdz finansējuma līgumu
 • students saņem informāciju par Erasmus Studentu Hartu
 • students piesakās un izņem EVAK karti

Pēc atgriešanās no Erasmus+ studiju perioda:

 • students iesniedz LKA LKK uzņemošās augstskolas sagatavotu un parakstītu apstiprinājumu par ārvalstīs pavadīto studiju periodu un sekmju izrakstu ar norādītiem studiju kursiem un saņemtajiem ECTS
 • students aizpilda Erasmus+ studiju mobilitātes atskaiti norādītajā termiņā (atskaite tiek nosūtīta studentam elekrtoniski on-line aizpildāmā pdf dokumenta formātā) un sagatavo Erasmus+ studiju perioda aprakstu – stāstu

 


Erasmus+ tiešsaistes valodas atbalsts (Online Linguistic Support – OLS)

Visiem studentiem, kas dodas Erasmus+ mobilitātē, kas ir ilgāka par 2 mēnešiem, ir jāsaņem svešvalodas prasmes novērtējums (ja studiju vai prakses darba valoda ir: angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu vai holandiešu). Valodas prasmes novērtējums notiek OLS sistēmā elektroniski / tiešsaistē. Pirms Erasmus+mobilitātes beigām students atkārtoti kārto svešvalodas prasmes novērtējumu, tādejādi ir iespēja salīdzināt rezultātus pirms un pēc mobilitātes un novērtēt progresu.

Studentiem, kas nominēti Erasmus+ aktivitātei, ir iespēja pieteikties svešvalodas apguves kursiem tiešsaistē galvenajai mobilitātes studiju vai prakses darba valodai (angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu vai holandiešu valoda).

Studiju kursu akadēmiska atzīšana

Erasmus+ semestra laikā iegūtie vērtējumi par studiju kursiem tiek pielīdzināti un ieskaitīti LKA LKK studiju procesā, līdz ar to, atgriežoties no studiju semestra, students turpina studijas nākamajā semestrī (iespējams, gan, ka kādi no kursiem ir saskaņā ar individuālu studiju plānu papildus jānokārto).

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA:

Daiga Bokuma

Erasmus+ koordinatore

Bruņinieku iela 57, 13.kab.

e-pasts: [email protected]

Papildus informācija: ECTS – Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma (European Credit Transfer System) – ir izstrādāta, lai objektīvi varētu novērtēt studenta veikumu un sekmes, studējot dažādās augstskolās, kurās ir atšķirīgas vērtēšanas sistēmas. ECTS veicina akadēmisko atzīšanu, un tas nozīmē, ka ārzemēs apgūtie priekšmeti aizstāj tādus vai līdzīgus priekšmetus Latvijas augstskolas studiju programmā. Par visiem sekmīgi pabeigtajiem kursiem ārzemēs studenti saņem oficiālu atzīmju izrakstu no augstskolas, kura studentu uzņēmusi, norādot kursu nosaukumus un kredītpunktu skaitu katrā no tiem.

i  Sīkāka informācija par ECTS