Latviešu deja

Tautas dziesmu vēstījums un mūzika, deju soļi un patriotiskā sajūta, kas aptver katru no mums, redzot šādu priekšnesumu ir maģisks moments. Tev šādi momenti būs katru dienu, 2 gadu garumā. Studijas LATVIEŠU DEJĀ ne tikai vēl vairāk attīstīs Tavu dejotprasmi, bet arī sniegs profesionālas zināšanas horeogrāfijā, kolektīva vadīšanā un pasākumu veidošanā. Piebiedrojies un dodies pa deju ceļu!

SPECIALIZĀCIJAS APRAKSTS

Specializācijas “Latviešu deja” ietvaros tiek piedāvāts apgūt teorētiskās zināšanas seno latviešu godu un gadskārtu svētku tradīcijās. Iepazīstas ar latviešu tautas tērpa vēsturisko izcelsmi un tērpa kultūru.
Studējošie apgūst praktiskās un metodiskās iemaņas latviešu tautas dejas soļu izpildījumā, dejas treniņstundas  izveidē un dejas kompozīcijas veidošanā, kas nepieciešamas topošā deju kolektīva vadītāja – horeogrāfa pienākumu veikšanai latviešu tautas dejas iestudējuma veidošanai.

Prasmes tiks pilnveidotas radošajos projektos sadarbībā ar tādiem nozares profesionāļiem, kā Rita Spalva, Guna Trukšāne, Katrīne Martinsone-Škapare, Aija Jansone, Inga Raudinga, Edmunds Veizāns.

Nozarē jau strādājošo speciālistu – deju kolektīva vadītāju, repetitoru, asistentu, izglītības iegūšanai nepārtraucot darba attiecības – apvienojot darbu un studijas, tiek piedāvātā iespēja studēt neklātienē.

SPECIALIZĀCIJAS MĒRĶIS ir pilnveidot zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas deju kolektīva vadīšanas darbā, atbilstoši mūsdienu tirgus situācijas prasībām un darbam reālos mūsdienu apstākļos.

Apgūstot šo programmu – deju kolektīva vadītāja zināšanas un prasmes:

 1. dejot latviešu tautas dejas pamatsoļus un metodiski tos paskaidrot;
 2. izkopt seno latviešu gadskārtu un godu tradīcijas;
 3. zināt latviešu tautas tērpa vēsturi un  tērpa nēsāšanas kultūru;
 4. veidot jaunrades dejas un pielietot kompozīcijas paņēmienus dejas veidošanā un uzstādīšanā;
 5. komunicēt ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, ievērojot vecumposmu īpatnības, fizisko sagatavotību un uztveres īpatnības, gan klātienē, gan sociālajos tīklos;
 6. komunicēt ar dejotāju vecākiem gan klātienē, gan sociālajos tīklos un argumentēt savus darbības principus, paņēmienus un metodes;
 7. uzrakstīt deju mācību programmu, aizstāvēt un saņemt nepieciešamās licences šīs darbības legālai veikšanai no visām nepieciešamajām instancēm: pašvaldības, ieņēmumu dienesta, kvalitātes dienesta, autortiesību aģentūras, darba drošības inspekcijas, bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, u.c.;
 8. organizēt un mērķtiecīgi plānot grupas darbību: māksliniecisko, satura un finanšu darbību īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī iesniegt projektus un piesaistīt finansējumu;
 9. samontēt mūziku saviem deju priekšnesumiem;
 10. saskaitīt mūzikas materiālu, pareizi pierakstīt un korekti skaitīt, to mācot dejotājiem;
 11. pārvaldīt dažādus mūzikas atskaņošanas formātus, rīkoties ar tehniskajām ierīcēm un mūsdienu IT, lai atskaņotu mūziku, uzņemtu video un vadītu grupu sociālajos tīklos;
 12. pielietot dažādas treniņstundas vadīšanas metodes, mācīšanas metodes, vadīšanas metodes, pedagoģiskās un psiholoģiskās metodes;
 13. novadīt visas treniņstundas daļas: iesildīšanos, deju tehnikas mācīšanu, kombināciju mācīšanu, horeogrāfijas uzstādīšanu, atkārtošanu, tīrīšanu, atsildīšanos, staipīšanos, fiziskās izturības treniņu, dažādus rituālus utt.;
 14. skatuves gaismu pamatus dejas veidošanā un zina, kā komunicēt ar  gaismotāju.

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās, strādāt reģionālās un vietējās kultūras institūcijās kā pasniedzēji, vadīt deju kolektīvus, deju studijas, veikt horeogrāfa, repetitora darbu, iestudēt kustību materiālu teātros, amatiermākslas grupās un kolektīvos, radošajos projektos, mākslas norisēs, dažādu tehniku un stilu dejas izrādēm, kā arī skatuviskām dejām, konkursiem, festivāliem.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Pilna laika neklātienes studijām studiju programmā students tiek uzņemts konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu latviešu valodā, angļu valodā (vai vācu, vai krievu, vai franču valodā) un matemātikā vērtējuma.

Reflektantam ir nepieciešams sagatavot  rakstisku ieskatu par ne mazāk kā 2 gadu personīgo pieredzi latviešu tautas deju kolektīva radošajā koncertdarbībā.  (pielikumā ir iespēja pievienojot latviešu tautas dejas kolektīva vadītāja vai darba devēja rekomendācijas  vēstuli.)

Iepriekš sagatavots horeogrāfisks priekšnesums, ko izpilda reflektants solo, duetā vai nelielas dejotāju grupas sastāvā, kas ir brīva dejas stila un mūzikas izvēle, izvēlētās specializācijas dejas tehnikā.
Priekšnesuma laiks 1,5 – 3 minūtes.
Komisija vērtē reflektanta kustēšanās prasmes (veiklību, lokanību, koordināciju, reakciju, muzikalitāti, ķermeņa plastiku).
Komisija nevērtē izpildītās dejas kompozīciju.

Reflektantam iepazīstinot komisiju ar sevi jāsagatavo motivācijas vēstule, kurā jāietver:

 • vārds, uzvārds, pilsēta kuru pārstāv
 • jānosauc deju kolektīvi, deju stili, pedagogi, pie kā ir dejojis, cik ilgi
 • sagatavotā priekšnesuma nosaukums, autors, un vai tā būs brīvā deja (freestyle, improvizācija) vai iestudēta horeogrāfija.

Līdzi jābūt mūzikas ierakstam ZIB atmiņā vai telefonā, dejošanai ērtiem apaviem (arī mīkstajiem baleta apaviem vai īsajām zeķēm) un treniņa apģērbam. Pirms dejas priekšnesuma, ja nepieciešams, iespējams pārģērbties.

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

NB! Papildu informācija par iestājpārbaudījuma datumu, laiku un saturu/prasībām reflektants saņems dokumentu iesniegšanas brīdī.

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM
Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

 1. jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;
 2. jāizpilda pieteikuma veidlapa;
 3. jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 4. jāiesniedz 1 fotogrāfija (3×4);
 5. jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
 6. jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopija, uzrādot oriģinālu;
 7. jāiesniedz medicīnas izziņa par vispārējo veselības stāvokli, kā arī par spēju izturēt pastiprinātu fizisko slodzi deju programmas apguvē: kardio slodzi, muskuļu, kaulu un locītavu veselības stāvokli;
 8. izziņa par dejas apgūšanu kādā no izglītības pakāpēm: interešu izglītības līmeņa (pulciņi, deju studijas, pašdarbības kolektīvi), profesionālas ievirzes pamata vai profesionālas ievirzes vidējās izglītības iestādēm vai augstākajām izglītības iestādēm. Izziņā obligāti jābūt norādītam apgūtās programmas deju stilam/-iem un tā apgūšanas laikam. Izziņa var būt apliecība un/vai sertifikāts vai aprakstoša rekomendācija, ko apliecinājis iestādes vai programmas vadītājs;
 9. reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim;
 10. ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija;
 11. ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 12. reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu:
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
Reģ. Nr.90000039982
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

KONTAKTI

Latviešu dejas specializācijas vadītāja
Mg. art. Docente Katrīne Martinsone-Škapare
[email protected]

Studiju daļa
Bruņinieku iela 57, 13. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

KOPSAVILKUMS PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika neklātienes studijas
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Budžeta vietas: netiek piešķirtas neklātienē studējošiem
Studiju maksa: EUR 1700 par studiju gadu