Aktuālie projekti

 

 

 

 

Projekta TEAM_STAR -Enhancing Entrepreneurial  STEM Skills for New Digital Careers  pirmā pusgada aktivitātes

Kopš 2020.gada 1.novembra, kad LKK uzsāka TEAM_STAR projekta īstenošanu, pamataktivitātes ir veltītas salīdzinošās analīzes veikšanai par jauniešu uzņēmējdarbības prasmēm.  Pētījuma, kurā piedalījās izglītības iestādes no Latvijas, Grieķijas, Bulgārijas un Itālijas, rezultāti tiks izmantoti STEM prasmju ietvara radīšanai, lai izveidotu apmācības scenārijus, kas atvieglotu jauniešu pāreju no vidējās uz augstākās izglītības vidi, kā arī izveidot vispārēju kompetenču kopumu, kas piemērojams visās dzīves jomās.

Nākamajā projekta periodā tiks likts pamats virtuālajai uzņēmējdarbības prasmju treniņu platformai.

Vairāk informācijas https://www.teamstarproject.eu

29/04/2021

 

Latvijas Kultūras koledža uzsāk ERASMUS+ Stratēģisko partnerību projekta “Enhancing Entrepreneurial STEM Skills for New Digital Careers” īstenošanu.

LKK kopš 2020.gada 1.novembra īsteno projektu  ”Enhancing Entrepreneurial STEM Skills for New Digital Careers’’ (‘’Uzņēmējdarbības  un STEM prasmju uzlabošana digitālo karjeru veicināšanai’’)  Nr. 2020-1-LV01-KA201-077448, ko finansē  EK ERASMUS+ programma.

Projekta virsmērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un STEM prasmju attīstību, pielietojot dizaina domāšanas pieeju,

Janvāra sākumā notika projekta atklāšanas pasākums, kurā partneri no Latvijas, Grieķijas, Itālijas un Bulgārijas vienojās par aktivitāšu sadalījumu šādu projekta rezultātu sasniegšanai:

 • Salīdzinošās analīzes veikšana par labās prakses piemēriem un attīstības tendencēm tādu apmācības materiālu pielietošanā, kas izmanto dizaina domāšanu.
 • Ietvara izveide uzņēmējdarbības, STEM prasmju un dizaina domāšanas pieejas integrēšanai apmācības programmās
 • Apmācības programmas izstrāde uz EntreComp Framework un Eiropas digitālo kompetenču ietvara bāzes, iekļaujot 3D apmācības iespējas

Tālākais projekta plāns paredz apmācības programmas testēšanu un rezultātu izplatīšanas pasākumus iesaistītajās partnervalstīs.

Projekta norises laiks: 1/11/2020-31/10/2022

Projekta vadošais partneris: Latvijas Kultūras koledža

Projekta dalībnieku institūcijas:

ISMA vidusskola Premjers ( LV)

CERI institūts ( BG)

Targovska Gymnazia Burgas ( BG)

EU-Track ( IT)

I.T.S A.Bianchini ( IT)

Panepistimio Thessalias University ( GR)

22/01/2021

 

 

Turpinās ERAF projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana” Nr. 8.1.1.0/17/I/014 īstenošana

Latvijas Kultūras koledža sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju turpina veiksmīgi īstenot projektu, kurā tiks izveidotas mācību laboratorijas prioritārajās studiju programmu specializācijās.

Projekta īstenošanas periodā līdz š.g. 1. martam ir veiktas sekojošas aktivitātes:

 1. Veikta vides izpēte un nepieciešamo infrastruktūras uzlabojumu konkretizēšana LKK Baltās zāles un datorklases remontdarbiem;
 2. Veikta piegāžu plānošana un cenu aptauja multifunkcionālā tehniskā aprīkojuma un datoru iegādei.

Projekta īstenošanas vieta – Bruņinieku iela 57, Rīga. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 29. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums LKA un LKK programmu modernizēšanai ir 670 808,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 570 186,80 EUR un valsts budžeta finansējums – 100 621,20 EUR.

26/03/2018

 

Uzsākta projekta ”Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana” Nr. 8.1.1.0/17/I/014 īstenošana.

2017. gadā ir uzsākts koledžas materiālās bāzes uzlabošanas sadarbības projekts ”Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana” (Nr. 8.1.1.0/17/I/014), kā rezultātā tiks izveidota apjomīga radošā laboratorija ar mūsdienīgu tehnoloģiju LKK STEM programmu attīstībai.

Projekta mērķis ir Latvijas Kultūras akadēmijā un Latvijas Kultūras koledžā palielināt modernizēto studiju programmu skaitu STEM saistītajā jomā – radošo industriju nozarē.

Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas sekojošās aktivitātes:

 1. Iegādātas iekārtas un aparatūra, kas nepieciešama STEM studiju programmu īstenošanai
 • modernizēta LKK video/foto laboratorija;
 • aprīkota LKK zāle ar mūsdienīgām tehnoloģijām.
 1. Attīstīta infrastruktūra, lai modernizētu STEM studiju programmas
 • modernizēta LKK datorklase;
 • piemērota LKK zāle radošo industriju laboratorijas profilam.

Ieguldot finansējumu LKK infrastruktūras attīstībā un aprīkojuma iegādē, projekta īstenošana rezultēsies LKK studiju programmas “Laikmetīgā deja” studiju programmas modernizēšanā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 29. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums LKA un LKK programmu modernizēšanai ir 670 808,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 570 186,80 EUR un valsts budžeta finansējums – 100 621,20 EUR.

01/12/2017

 

Projekts ISTRA – International Standards training in VET for promotion of market relevant education

№ 2016-1-BG01-KA202-023738

Projekta ISTRA mērķis ir inovatīvas apmācības sistēmas un profesionālo izglītības programmu satura izstrāde un testēšanas aktivitātes divu plašāk pielietojamo standartu (ISO/IEC 27000 un ISO 31000) iekļaušanai profesionālajā apmācībā, Izglītības materiālu izstrādē piedalās eksperti no projektā iekļauto valstu nacionālajiem standartizācijas birojiem. Izstrādātie materiāli tiks integrēti e-apmācības ekspertu izstrādātos e-apmācības kursos,kas, līdztekus profesionālās izglītības līmeņa pasniedzēju apmācības saturam, tiks testēts Virtuālājā Studiju Vidē /VLE/ . VLE- Virtual Learning Environment tiks izstrādāts, balstoties uz jaunākajām IKT izglītības tehnoloģijām un inovatīvu pieeju teorētisko un praktisko zināšanu apvienošanā dažādu jomu standartu satura labākai apguvei profesionālās izglītības vidē.

Galvenie rezultāti:

– izveidota virtuālā mācību vide – mūsdienīga apmācību vide, kurā lektori / profesionālās izglītības pasniedzēji un studenti, pielietojot elastīgas mācīšanās metodes, varēs uzlabot savas kompetences atbilstoši mūsdienu digitālās izglītības prasībām;

– studiju programma par informācijas drošības pārvaldības sistēmu standartiem – ISO/IEC 27000 sērija;

– studiju programma par risku pārvaldības sistēmu standartiem -ISO 31000 sērija;

– studiju programma par mācīšanos un mācīšanu virtuālajā mācību vidē;

– ieinteresēto pušu kontaktu datu bāze – visu projektā iesaistīto valstu ieinteresēto pušu kontaktinformācija.

Projekta līdzfinansētājs:  EU ERASMUS+ programma

Plašāka informācija: istraproject.eu