Mūžizglītības piedāvājumi

JAUNUMI

Kā iepriekš ziņots, ar 21. martu LKA Latvijas Kultūras koledžā mācības uzsāka pirmā apmācību grupa Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros.

Mācības norisinās studiju kursa “Uzņēmējdarbības pamati II (radošajām industrijām)” ietvaros.

Aktīvā mācību fāze – lekcijas – ir noslēgusies. 4 nedēļu garumā apmācību dalībnieki apguva jaunas un pilnveidoja esošās zināšanas tādās tēmās kā:

 • Uzņēmējdarbības formas un biznesa modeļi;
 • Mērķu sistēma un biznesa plāna izstrāde;
 • SVID analīze;
 • Resursu plānošana radošo industriju nozares uzņēmumā;
 • Uzņēmējdarbības uzsākšanas tiesiskais pamats;
 • Grāmatvedības organizēšana uzņēmumā;
 • Digitālo rīku izmantošana;
 • Intelektuālās tiesības, to normatīvai regulējums.

 

Līdz apmācību noslēgumam 13. maijā atlikušas 3 nedēļas, kuru laikā apmācību dalībnieki patstāvīgi izstrādā noslēguma darbu. Noslēguma darba prezentācijas plānotas no 09. līdz 12.maijam.

Vēlam veiksmi, izturību un izdošanos visiem apmācību dalībniekiem.

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros

 

PIEDĀVĀJUMS

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža aicina kultūras nozarē un radošo industriju sektorā nodarbinātos un pašnodarbinātos paaugstināt savas kompetences uzņēmējdarbībā, izmantojot ES fondu atbalstu 90% apmērā, piesakoties ESF 7. kārtas studijām!

Pieteikšanās no 2022. gada 27. janvāra līdz 2022. gada 24. februārim!

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (8.4.1.0/16/I/001) ietvaros, LKA Latvijas Kultūras koledža aicina strādājošos vecumā no 25 gadiem apgūt profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm un pieteikties projekta 7. kārtai, piedāvājot mācības studiju kursā ‘’Uzņēmējdarbības pamati II’’ (radošajām industrijām), izmantojot ES fondu finansiālu atbalstu 90% apmērā.

Pilno piedāvājumu skatīt ŠEIT

Izglītības programma ir vērsta uz darba tirgū pieprasīto aktuālo kompetenču attīstīšanu un to efektīvu izmantošanu (darbam izklaides, koncertu un pasākumu organizēšanas nozarēs).

Piedaloties projekta 7. kārtā Jūs varēsiet, praktiski (ne tikai teorētiskajā līmenī):

 • paplašināt savu pieredzi darbam izklaides un pasākumu organizēšanas nozarēs, izprotot visus procesa posmus
 • apgūt jaunas tendences tirgū pieprasītās izklaides un pasākumu organizēšanas  nozarēs
 • papildināt zināšanas izklaides un pasākumu uzņēmuma vadībā, ikdienas darba procesu organizēšanā
 • nodibināt jaunus kontaktus un paplašināt savu potenciālo sadarbības partneru loku (producentu, promoteru, menedžeru, industrijas apakšnozarēs strādājošo tehniskā aprīkojuma speciālistu un ekspertu, mūziķu, dziesmu autoru, izpildītāju pulkā)
 • pilnveidot savu izpratni tehnoloģiju un/ vai uzņēmējdarbības u.c. kompetencēs
 • paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū, diversificējot savu ieņēmumu riskus kā autoratlīdzību saņēmējs, nodarbināta/strādājoša, pašnodarbināta persona vai MUN, SIA īpašnieks.

Pieejamais studiju kurss:

 • ‘’Uzņēmējdarbības pamati II’’ (radošajām industrijām). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT

Mācību norise: nodarbības tiek plānotas – pirmdienās, otrdienās, trešdienās no 10:40 līdz 15:30 un no 15:00 līdz 19:50 (rīta un vakara grupās atkarībā no mācību dalībnieku noslogotības un lektoru un nozares profesionāļu pieejamības). Mācības norisināsies attālināti vai,  pēc mācību dalībnieku pieprasījuma, arī klātienē atbilstoši epidemioloģiskai situācijai valstī. Tehnisko pusi nodrošinās LKA Latvijas Kultūras koledža. Atsevišķas lietotnes instalēšana nebūs nepieciešama.

Pieteikties studiju kursam no 2022. gada 27. janvāra līdz 2022. gada 24. februārim varat ŠEIT

Kas var pieteikties apmācībām?

 • Strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem
 • Dalībnieki, kuri projektā mācījušies (un izglītības programmu absolvējuši) 1 vai 0 reizes

Kad sāksies mācības?

Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. gada martā, aprīlī un maijā. Mācības pamatā norisināsies pirmdienās, otrdienās, trešdienās. Nodarbības būs, pēc iespējas, pieejamas video ierakstos un prezentāciju materiālos. Iesakām izmantot iespēju pieprasīt atsevišķas klātienes nodarbības, lai Jums būtu iespēja lektoriem un it īpaši nozares profesionāļiem uzdot praktiskus, sevi interesējošus, jautājumus un saņemt tūlītējas atbildes. Jo mūsu mērķis ir zinošs, erudīts, jomu pārzinošs un darba tirgū pieprasīts mūžizglītības mācību kursa absolvents, ar vēlmi, apgūt arī tālāk zināšanas pirmās augstākās pakāpes izglītības līmenī, iegūstot kredītpunktus mūžizglītības kursu laikā.

Mācības ilgs 3 mēnešus.

Pilna projekta informācija pieejama ŠEIT

 

Studiju kurss  – UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATI II (RADOŠAJĀM INDUSTRIJĀM)

(80 akadēmiskās stundas, 2 KP)

🔶 KURSA MĒRĶIS

Pilnveidot Latvijas kultūras un radošo industriju sektora organizācijās, iestādēs un biedrību darbinieku un pašnodarbināto prasmes, lai spētu uzsākt, plānot un vadīt savu uzņēmējdarbību atbilstoši biznesa iecerei.

🔶 MĒRĶAUDITORIJA

Kultūras centru, biedrību privātu un nevalstisku kultūras organizāciju speciālisti, dažādu muzikālo un radošo apvienību un projektu dalībnieki, pašnodarbinātas personas.

🔶 DALĪBNIEKU IEGUVUMI

Zināšanas:

 • zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības formām un biznesa modeļiem, uzņēmējdarbībai saistošajiem un intelektuālā īpašuma aizsardzības normatīvajiem aktiem un uzņēmuma organizatoriskajiem dokumentiem;
 • zināšanas par pamatjautājumiem, kas saistīti ar grāmatvedības organizēšanu radošo industriju nozares uzņēmumu saimnieciskās darbības veikšanas procesā;
 • Izpratne par uzņēmuma finansēm, finanšu stāvokli, naudas plūsmu, peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilances būtību.

Prasmes:

 • prasmes formulēt uzņēmējdarbības mērķus un to sasniegšanai nepieciešamo stratēģiju un taktiku, pārbaudīt biznesa ieceres dzīvotspēju, noteikt uzņēmējdarbības izmaksas, produkta pašizmaksu un cenu, novērtēt sagaidāmos uzņēmējdarbības rezultātus.
 • prasmes pielietot e-pārvaldības rīkus uzņēmuma procesu vadīšanai.

Kompetence:

 • spēja uzsākt, plānot un vadīt savu uzņēmējdarbību atbilstoši biznesa iecerei.

🔶 KURSA TĒMAS

Studiju kursa tēmas un plānotais grafiks

LAIKS TĒMAS KONTAKTSTUNDAS PATSTĀVĪGAIS DARBS PLĀNOTAIS APMĀCĪBU PERIODS
1. nedēļa

(6 lekcijas)

Uzņēmējdarbības formas un biznesa modeļi. Pašnodarbinātā iespējas veikt inovatīvu saimniecisko darbību dažādos veidos (piem., individuālais komersants, SIA, mikrouzņēmums u.c.) 4 2 21.03-23.03
Biznesa plāna izstrādes pamatnosacījumi un mūsdienu aktuālās tendences. Izvēlētā un iecerētā radošo industriju produkta izstrādes plānošanas un produkta raksturošanas iespējas biznesa plāna kontekstā.

 

8 4
2. nedēļa

(6 lekcijas)

Mērķu sistēma. Uzņēmējdarbības mērķu sistēmas izstrāde atbilstoši izvēlētajam radošo industriju produktam.

 

4 2 28.03-30.03
SVID analīze kā uzņēmējdarbības plānošanas un novērtēšanas rīks. Uzņēmējdarbības vides analīze, izmantojot SVID analīzi. Konkurentu analīzes lietderība biznesa plāna izstrādes un turpmākās uzņēmuma saimnieciskās darbības efektīvas attīstības un pilnveides procesā.  SVID analīzes pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi. Digitālo rīku izmantošana.

 

4 2
Resursu plānošana radošo industriju nozares uzņēmumā. Publiskā un privātā finansējuma pieejamība, publiskā un privātā partnerība.

 

4 2
3. nedēļa

(6 lekcijas)

Uzņēmējdarbības uzsākšanas tiesiskais pamats. Uzņēmuma reģistrācijas process.

 

4 4 04.04-06.04
Grāmatvedības organizēšana uzņēmumā. Grāmatvedības teorētiskais aspekts. Grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu reglamentējošie normatīvie akti Latvijas Republikā. Grāmatvedības organizācijas dokumenti. Attaisnojuma dokumenti, to rekvizīti. Uzņēmuma grāmatvedības kontu sistēma. Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins. Budžets un finanšu pratība. Biznesa projektu budžeta piesaistes veidi un iespējas. Budžeta izstrādes pamatprincipi. Izmaksu tāmē iekļaujamo pozīciju analīze.

 

8 6
4. nedēļa

(6 lekcijas)

Intelektuālo tiesību normatīvais regulējums un praktiskais pielietojums radošo industriju nozares vajadzībām. Autoratlīdzības aprēķini.

 

6 10 11.04-13.04
Digitālo rīku izmantošana uzņēmuma procesu vadīšanai. E-pārvaldības rīki: iesniegumi un reģistrācija, aprēķinu veikšana, procesu plānošana un vadība, datu bāzes, aptauju veikšana, grāmatvedības programmas. 4

 

 

 

 

5. – 7. nedēļa Patstāvīgo darbu izpilde

Individuālas konsultācijas

Gatavošanās noslēguma pārbaudījumam

19.04-06.05
8. nedēļa Noslēguma pārbaudījums – TESTS 2 09.05-11.05
Kopā: 80 akadēmiskās stundas 48 32  

 


🔶 DALĪBAS NOSACĪJUMI

Dalība kursā ir ar ESF darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 ‘’Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide’’ 7. kārtas īstenošanā. Dalībniekam ir jābūt darba tiesiskajās attiecībās vai pašnodarbinātajam. Dalībnieka līdzfinansējums 36.00 EUR apmērā.

Dalībnieku atlase tiks veikta, reģistrējoties Projekta informācijas sistēmā un veicot atbilstības pārbaudi.

Piesakoties, lūdzam izvērtēt Jūsu iespējas piedalīties visās piedāvātajās 24 lekcijās. Lai saņemtu apliecību par profesionālā pilnveides kursa apguvi, jāpiedalās ne mazāk kā 20 lekcijās!

🔶 REĢISTRĀCIJA

Reģistrācija kursam līdz 2022.gada 24. februārim

Reģistrācija šeit: ŠEIT

🔶 KURSA LEKTORI

Linda Rātfeldere-Rubeze – Mg. sc.soc., LKA Latvijas Kultūras koledžas lektore, SIA ‘’Valodu pasaule’’ vadītāja.

Ilmārs Punka – Mg. iur, LU lektors, LKA Latvijas Kultūras koledžas vieslektors, individuāli praktizējošs zvērināts advokāts.

Edgars Rakovskis – Bc.paed., LKA Latvijas Kultūras koledža vieslektors, LaIPA valdes loceklis, labdarības fonda ‘’Līdzskaņa’’ valdes loceklis, profesionāls mūziķis-ģitārists, dziesmu un instrumentālu skaņdarbu autors, skaņu ierakstu producents.

Liena Grīna – Bc. iur., Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore, Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports valdes locekle.

🔶 PIEAICINĀTIE NOZARES PROFESIONĀĻI:  

Aivars Hermanis – profesionāls mūziķis-ģitārists, dziesmu un instrumentālu skaņdarbu autors, skaņu ierakstu producents, mūzikas koncertu un festivālu producents, uzņēmējsabiedrību un sabiedrisko organizāciju līdzdibinātājs un valžu loceklis, e-grāmatas ‘’Ievads mūzikas menedžmentā’’ autors.

Arnis Grīnbergs – pasākumu producēšanas grupu vadītājs,  ar eksperta pieredzi tieši pasākumu tehniskā nodrošinājuma jautājumos, SIA ‘’JSA Europe’’ valdes loceklis.

Dita Kalniņa – praktizējoša grāmatvede, uzņēmuma Vienotais konts SIA valdes locekle.

🔶 KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālr.: 20229975
E-pasts: [email protected]