Laikmetīgajā deja, hip-hop kultūras deja, džeza deja

LAIKMETĪGĀ DEJA / DEJA

Profesionālās īsā cikla augstākās izglītības studiju programma “Laikmetīgā deja”,

Iegūstamā kvalifikācija: Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju laikmetīgajā dejā, hip-hop kultūras dejā, džeza dejā un latviešu dejā.

Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikatoru: 41 212

Studiju programmas ilgums un apjoms: 2 gadi (pilna laika klātiene), 2 gadi (pilna laika neklātiene)

80 KP/120 ECTS

Studiju programmas veids un forma: Pilna laika klātienes, Pilna laika neklātienes,

Uzņemšanas nosacījumi: Vispārējā vidējā izglītība un papildu iestājpārbaudījums

Īsā cikla augstāko profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušais deju kolektīva vadītājs:

 1. Pārvalda dejas nozarei un kustību mākslai atbilstošas vispusīgas un specializētas zināšanas par faktiem, teorijām, metodikām un tehnoloģijām, pārzina nozari regulējošos normatīvos aktus un attīstības tendences.
 2. Izprot deju grupas un jaunrades projektu vadības, repertuāra izvēles, mūsdienīga pedagoģiskā darba un drošas darba vides principus.
 3. Spēj patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas, veicot dejas nozares aktivitāšu un jaunrades projektu, deju grupu un interešu pulciņu darba plānošanu un vadību atbilstoši profesijas pienākumiem.
 4. Spēj argumentēti rast skaidrojumus un diskutēt ar deju grupu dalībniekiem, sadarbības partneriem un sabiedrību par dejas nozares un mākslinieciskās jaunrades dažādiem aspektiem, ievērojot organizācijas intereses.
 5. Spēj organizēt savu, deju grupas, interešu pulciņa vai jaunrades projekta darba grupas darbu mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un lietot informācijas tehnoloģijas darba pienākumu veikšanai un digitālā satura radīšanai.
 6. Spēj patstāvīgi formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas saistībā deju kolektīva vadītāja pienākumiem un jaunrades projektiem un pieņemt lēmumus to risināšanai.
 7. Motivēts plānot profesionālo izaugsmi un iesaistīties mūžizglītībā saistībā ar dejas nozares attīstības tendencēm, sadarbojoties ar citām kultūras un izglītības institūcijām

Studiju programmas “Laikmetīgā deja” akreditācijas termiņš līdz 2023. gada 31. decembrim. Šobrīd notiek studiju virziena novērtēšanas process studiju programmas akreditācijai ar jauno nosaukumu ”Deja”. 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI

 • Improvizācijas māksla (teorija un metodika)
 • Dejas vēsture
 • Profesionālā svešvaloda (angļu valoda)
 • Vides aizsardzība
 • Civilā aizsardzība

Uzņēmējdarbības pamati radošajās industrijās:

 • Projektu vadība
 • Projektu īstenošana skatuves mākslās (‘’radošās darbnīcas’’)
 • Vizuālā komunikācija
 • Digitālās prasmes
 • Mūzikas teorijas pamati
 • Pedagoģiskā psiholoģija
 • Audzināšanas metodika

NOZARES OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI (LAIKMETĪGĀS DEJAS, HIP-HOP KULTŪRAS DEJAS UN DŽEZA DEJAS SPECIALIZĀCIJĀM)

 • Ķermeņa nostādīšana
 • Klasiskā deja
 • Ķermeņa fiziologiskās iespējas un attīstīšana
 • Kustību mākslas jaunrade
 • Kompozīcija
 • Aktiermeistarība
 • Kolektīva vadīšanas  metodika
 • Latviešu skatuviskā tautas deja II

NOZARES OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI (LATVIEŠU DEJAS SPECIALIZĀCIJAI)

 • Klasiskā deja
 • Ķermeņa fiziologiskās iespējas un attīstīšana
 • Kompozīcija
 • Kompozīcijas principi latviešu skatuviskajā tautas dejā
 • Skatuviskā cittautu deja
 • Deju treniņstundas vadīšanas  metodika

NOZARES IEROBEŽOTAS IZVĒLES STUDIJU KURSI

 • Laikmetīgā deja I
 • Jaunākās tendences laikmetīgās dejas specializācijā
 • Hip-hop kultūras deju stili I
 • Mūsdienu šova deja
 • Mūsdienu modes deja
 • Jaunākās tendences hip-hop kultūras dejas specializācijā
 • Džeza deja I

 

 • Jaunākās tendences džeza dejas specializācijā
 • Latviešu skatuviskā tautas deja I
 • Ritmika un ķermeņa nostādīšana
 • Latviešu tautas tērpa vēsture
 • Jaunākās tendences latviesu skatuviskās tautas dejas specializācijā II

NOZARES BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

 • Laikmetīgā deja II
 • Hip-hop kultūras deju stili II
 • Džeza deja II
 • Mūsdienu modes deja
 • Latviešu gadskārtu un godu tradīcijas

PRAKSE

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var strādāt par deju kolektīvu  vadītājiem un repetitoriem privātās deju skolās un studijās, pašvaldību kultūras centros un dažāda vecuma dalībnieku tautas deju kolektīvos. plānojot un organizējot ar dejas nozari saistītus radošus projektus un reaģējot uz sava mākslinieciskā līmeņa kvalitāti, piedaloties vietējo, reģionālo, valsts un starptautiski nozīmīgu mākslas projektu īstenošanā.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Studenti piedalās konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām. Lai nodrošinātu, ka reflektantu vērtējumi tiek izteikti pēc vienotas sistēmas, vērtējumiem valsts pārbaudes darbos un obligātajos centralizētajos eksāmenos tiek piešķirts punktu skaits saskaņā ar Uzņemšanas noteikumu 1.pielikumam pievienoto dokumentu – “Pretendentu salīdzināšanas kārtība”. ‘ mācību satura vērtējumi” un atbilstošus koeficientus.

Saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi pilna laika studijās tiek noteikti papildu iestājpārbaudījumi, kuru mērķis ir noskaidrot reflektanta iepriekš apgūto prasmju un zināšanu atbilstību viņa izvēlētajai studiju programmai un specializācijai. Papildu iestājeksāmenā reflektantam jāsaņem vismaz 40 punkti, pretējā gadījumā nav iespējams piedalīties konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS PRETENDENTIEM

Lai pretendenti tiktu apsvērti uzņemšanai, tiem jāatbilst šādām prasībām:

 • iepazīties ar Koledžas uzņemšanas nolikumu;
 • aizpildīt pieteikuma anketu;
 • iesniedz pases vai personas apliecības kopiju un uzrāda oriģinālu;
 • jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 × 4);
 • iesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju un uzrāda oriģinālu;
 • iesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopiju ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu.
 • pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu. vidējās izglītības līmenis;
 • ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pase, tad jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un kopija iesniegta;
 • ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras vidējo vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa tikai ar maksājumu karti.

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

KONTAKTI

Studiju daļa
[email protected]
+371 67846238
Bruņinieku ielā 57, 18. kabinetā.
facebook.com/LatvijasKulturasKoledza