Starptautiskā salīdzinošā izvērtējuma process projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” ietvaros

Projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020)  noslēguma perioda vērienīgākā aktivitāte ir  SIA SAFEGE Baltija veiktais salīdzinošais izvērt jums  un projekta rezultātu  ieviešanas rekomendācijas. Procesa ietvaros tika vērtēta arī projektā veikto aktivitāšu un plānoto pārmaiņu atbilstību LKK attīstības stratēģijai 2016-2021, Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014-2020 un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai, tomēr īpaši atzinīgi no koledžas vadības un akadēmiskā personāla puses ir novērtēts starptautiskais izvērtējums, kas sniedz informāciju un ieteikumus internacionalizācijas stratēģijas tālākai īstenošanai, kā arī rekomendācijas nākamā LKK attīstības stratēģijas perioda izstrādei.