DEJU KOLEKTĪVA VADĪTĀJS AR SPECIALIZĀCIJU MŪSDIENU DEJĀ

Specializācijas mērķis

Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par dejas mākslu, dejas nozarē pielietojamās praktiskās darbības prasmes, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm.

Students prot vadīt, pasniegt, iestudēt, trenēt, dejas nozarē, kas saistīta ar:

ielu dejām: hip-hop, house, waacking, voguing, u.tml.,klubu dejām: electro (tecktonik), shuffle (hard style), techno, disco, u.tml.,šova dejām: dažādu tehniku un stilu dejas izrādēm; citiem mūsdienās populāriem, moderniem un aktuāliem deju stiliem; kā arī skatuviskām dejām, konkursiem, sacensībām, batliem, festivāliem.

PROGRAMMAS SATURS

A daļa – vispārizglītojošie studiju kursi
Projektu vadība (2 KP)
Autortiesības (1 KP)
Vizuālā komunikācija (1 KP)
Dejas vēsture (1 KP)
Tērpu vēsture (1 KP)
Profesionālā svešvaloda (4 KP)
Improvizācija (1 KP)
Mūzikas sistemātiskā zinātne (1 KP)
Kreativitātes psiholoģija (2 KP)
Audzināšanas teorija un metodika (2 KP)
Pedagoģiskā psiholoģija (4 KP)

B daļa – nozares studiju kursi
Ķermeņa nostādīšana (1 KP)
Dejas kompozīcija (3 KP)
Klasiskā deja (11 KP)
Latviešu deja ( 1 KP)
Skatuviskā tautu deja (1 KP)
Mūzikas programmēšana (1 KP)
Kolektīva vadīšanas metodika (1 KP)

C daļa – specializācijas studiju kursi
Mūsdienu šova deja (2 KP)
Laikmetīgā deja (2 KP)
Mūsdienu modes deja (2 KP)
Džeza deja (2 KP)
Hip-hop kultūras deju stili (8 KP)
Vēsturiskā deja (1 KP)
Kvalifikācijas eksāmeni (8 KP)

Prakses (1.-4. semestris) (16 KP)

 

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās;
var strādāt reģionālās un vietējās kultūras institūcijās, vadīt deju kolektīvus, deju studijas, veikt horeogrāfa, repetitora darbu, iestudēt kustību materiālu teātros, amatiermākslas grupās un kolektīvos, radošajos projektos, mākslas norisēs.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Pilna laika studiju programmā students tiek uzņemts konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā vērtējuma, kā arī papildus pārbaudījuma specialitātē  – sagatavota dejas kompozīcija brīvi izvēlētā stilā. Klasiskās un hip-hop deju soļu izpildījums.

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

 

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 4 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– Valsts Latviešu valodas un literatūras vai Latviešu valodas

un svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valodas)

centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā – CE) rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– reflektantiem studijām programmā LAIKMETĪGĀ DEJA jāiesniedz medicīnas izziņa par vispārējo veselību;

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija;

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

 

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

 

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

 

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

 

ic  Uzņemšanas noteikumi 2017/2018

 

KONTAKTI

Mūsdienu dejas specializācijas vadītāja
Inga Gaile
[email protected]
29262099

Studiju daļa
facebook.com/LatvijasKulturasKoledza
Bruņinieku iela 57, 14. kabinets.
twitter.com/kulturaskoledza
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846237

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas (P)
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas 1. kursa pilna laika studentiem konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1200 par studiju gadu

  Studiju virziena akreditācijas lapa

  Akreditācija līdz 2019. gada 28. maijam