Jaunākā informācija par studiju darba organizēšanu un norisi pēc 1. marta PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM! Full view

Jaunākā informācija par studiju darba organizēšanu un norisi pēc 1. marta

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī ņemot vērā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas (turpmāk – Koledža) iekšējos noteikumus, no 2022. gada 1. marta noteikt sekojošus studiju procesu un darbu organizēšanas pamatprincipus:

 1. lai piedalītos Koledžas izglītības procesā un tā nodrošināšanā, nodarbinātajiem un studentiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 2. katram apmeklētājam, ienākot Koledžā, pie dežuranta jāverificē savs sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta QR kods un jāuzrāda personas apliecinošs dokuments;
 3. Koledža, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās;
 4. studējošie, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta, tai skaitā studējošie ar medicīniskām kontrindikācijām pret Covid-19 vakcinēšanos, studiju procesu veic attālinātā režīmā līdz 2021./2022. akadēmiskā gada pavasara semestra beigām, saskaņojot uzdevumus un darba formu ar katra studiju kursa docētāju;
 5. Koledžai, lai nodrošinātu darbības ilgtspēju vai publisko pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no studējošā, docētāja vai darbinieka informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas statusam;
 6. Koledžas Studiju daļa atbild par studējošo atbilstības vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam uzskaiti;
 7. Koledžas personāla vadītāja atbild par personāla atbilstības vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam uzskaiti;
 8. dati par šā rīkojuma un 7. punkta informācijas apstrādi tiek saglabāti, līdz tie zaudē savu aktualitāti, un pēc pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt nodoti trešajām personām;
 9. studējošajam, iegūstot vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusu pēc 01.03.2022., ir pienākums informēt Koledžas Studiju daļu, nosūtot informāciju uz e­ pastu: [email protected];
 10. Koledžas bibliotēkas darbs tiek organizēts, ievērojot šādus pamatprincipus:
  • apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) un darbiniekiem savstarpēji jāievēro 2 metru distance;
  • jānovērš drūzmēšanās gan iekštelpās, gan ārtelpās, piemēram, pie ieejām vai izejām, pirms un pēc pasākuma un pasākumu pārtraukumos u.tml.;
  • bibliotēkas iekštelpās gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori, nosedzot muti un degunu;
  • bibliotēka nepieciešamības gadījumā var noteikt papildu stingrākas epidemioloģiskās prasības, ja šādu prasību noteikšana ir pamatota ar darba vides drošību vai pakalpojumu drošību pakalpojuma saņēmējiem;
  • bibliotēka turpina nodrošināt arī tiešsaistes pakalpojumus un konsultācijas;
  • bibliotēkas darbu organizē Bibliotēkas un informācijas centra vadītāja Daina Valeine tel. 22019437, epasts: [email protected];
 1. administratīvo struktūrvienību vadītāji, saskaņojot ar Koledžas direktori, nodrošina darbiniekiem savas nodaļas ietvaros attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;
 2. studējošie un darbinieki par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski sekretariāta vadītāju Anitu Jēkabsoni (tel. 67846238) vai rakstiski [email protected], sniedzot nepieciešamo informāciju par gadījumu;
 3. atrodoties Koledžas telpās, studējošie, personāls un apmeklētāji ievēro visas ārējo normatīvo aktu un Koledžas iekšējo noteikumu prasības par sejas masku lietošanu, distancēšanos un higiēnas prasībām. Izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas tikai medicīniskās sejas maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratori bez vārsta, izņemot aktiermeistarības un horeogrāfijas praktisko nodarbību laikā. Telpās kur atrodas vairāk kā 50 personas, rekomendācija lietot FFP2 respiratorus;
 4. Koledža apkopo informāciju par ārvalstu studējošo ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā;
 5. personām ar klausītāja statusu un ārvalstu studējošajiem ir saistoši visi šā rīkojuma nosacījumi;
 6. docētāji nodarbību starplaikos organizē telpu vēdināšanu;
 7. docētajiem ir pienākums veikt visu klātienes nodarbībās iesaistīto dalībnieku reģistrāciju. Reģistrācijas anketa tiek saņemta pirms lekcijas dežūrtelpā un nodota pēc lekcijas Koledžas dežurantam. Dati tiek glabāti Koledžā ne ilgāk kā vienu mēnesi un pēc pieprasījuma var tikt nodoti Slimību profilakses un kontroles centram;
 8. Koledžas organizētajos pasākumos klātienē piedalās tikai vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas;
 9. Koledžas telpās aizliegts atrasties personām, kurām konstatēta COVID-19 infekcija, ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
 10. Koledžas Materiāli tehniskās un saimniecības nodaļas vadītājam kontrolēt dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pie visām nodarbību īstenošanas vietām;
 11. turpmākais studiju process Koledžā var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskās situācijas radītajiem apstākļiem un ārējo normatīvo aktu sabiedriskās drošības prasībām.