Pieteikšanās ERASMUS+ studijām līdz 15.oktobrim erasmusplus_12 Full view

Pieteikšanās ERASMUS+ studijām līdz 15.oktobrim

Piesakies Erasmus+ studijām 2019./2020. studiju gada PAVASARA semestrim līdz 15.oktobrim!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Lai pieteiktos Erasmus+ studijām pavasara semestrī 2020 līdz 15. oktobrim plkst. 10:00 jānosūta elektroniskais pieteikums uz e-pastu: kristiana.tumena@lkk.gov.lv

Erasmus+ STUDIJAS

  • Erasmus+ studijām PAVASARA semestrī 2019./2020 var pieteikties visi 2. kursa studenti

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

  • CV (latviešu valodā);
  • Motivācijas vēstule (angļu valodā), adresēta LKA LKK Erasmus+ koordinatorei Kristiāna Tumenai;
  • Aizpildīta -> pieteikuma anketa studijām;
  • Papildus students var iesniegt – rekomendācijas vēstuli no LKK administratīvā personāla par aktīvu dalību LKK pasākumos, Studentu pašpārvaldē un LKK popularizēšanā un prestiža celšanā vai no bijušās darba vietas.

Studentam jāizvēlas studiju vieta ārzemēs un programma atbilstoši savam studiju virzienam. Studiju mobilitātes periodā studentam ir obligāti jāapgūst studiju kursi 30 ECTS apmērā (piedāvātos studiju kursus un to kredītpunktu apmēru atradīsi sadarbības augstskolas mājaslapās ->  studiju kursu un augstskolu saraksts.

Erasmus+ STUDIJĀM var pieteikties visi pirmo kursu pabeigušie studenti. Erasmus+ mobilitātē netiek laisti studenti ar studiju vai maksas parādiem (bet, ja tādi ir, tos var paspēt nokārtot pirms došanās apmaiņas studijās, tāpēc tam nevajadzētu būt šķērslim, lai pieteiktos)

Erasmus+ studijās students var doties uz kādu no sadarbības augstskolām, ar kuru LKK ir noslēgusi sadarbības līgumu.

Erasmus+ mobilitātes semestra laikā students tiek nodrošināts ar stipendiju, kas daļēji sedz visas ar dzīvošanu un studēšanu saistītās izmaksas, kā arī ceļa izdevumus – studentiem jārēķinās, ka daļēji izmaksas jāspēj segt no pašu līdzekļiem. Erasmus+ stipendija tiek izmaksāta divos maksājumos – 90% pirms studiju uzsākšanas un 10% pēc studijām, kad iesniegtas visas atskaites LKK Erasmus+ koordinatoram.

2019./2020. studiju gadā stipendiju likmes

Ja students LKK studē par maksu, Erasmus+ studiju perioda laikā ārvalstīs viņš netiek atbrīvots no maksas par studijām. Ja students ir LKK studiju stipendijas ieguvējs, tad viņš ir tiesīgs to saņemt, esot Erasmus+ mobilitātē.

NB! Ja students vēlas doties studēt uz kādu no augstskolām, kurās mobilitāte viņa specialitātē nav paredzēta, vai arī uz kādu no augstskolām, kuras nav partneraugstskolu sarakstā, par to ir jānāk konsultēties ar Erasmus+ koordinatoru vismaz 2 mēnešus iepriekš pirms izsludinātā augstskolas iebraucošo studentu konkursa termiņu beigām.

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, neatliec tos uz vēlāku laiku, bet: