Jauni noteikumi, sākot ar 1. aprīli PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM! Full view

Jauni noteikumi, sākot ar 1. aprīli

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī ņemot vērā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas (turpmāk – Koledža) iekšējos noteikumus, no 2022. gada 1. aprīļa noteikt sekojošus studiju procesu un darbu organizēšanas pamatprincipus:

 1. akadēmiskais, administratīvais un tehniskais personāls piedalās studiju procesā vai tā nodrošināšanā saskarē ar studējošajiem tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Akadēmiskajam personālam, kas neierodas Latvijā, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts nav nepieciešams;
  • personāla speciālistei sagatavot rīkojumu par amatiem, kuriem obligāti nepieciešams sertifikāts, kas apliecina primārās vakcinācijas vai balstvakcinācijas faktu, vai pārslimošanas sertifikāts,
 2. Koledžas telpās var nelietot sejas maskas, bet direktors var pieņemt lēmumu par to lietošanas nepieciešamību. Telpās, kur atrodas vairāk kā 50 personu, rekomendējams lietot medicīniskās maskas vai FFP2 tipa respiratorus bez vārsta (turpmāk – FFP2 respiratori), kā arī pēc iespējas ievērot distancēšanās nosacījumus;
 3. darbinieki un studējošie, kuri ir identificēti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos studiju procesā. Iespēju robežās rekomendējams lietot medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus;
 4. Koledžas studiju process tiek organizēts klātienē;
 5. Koledžai, lai nodrošinātu darbības ilgtspēju vai publisko pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no docētāja vai darbinieka (kuram noteikts, ka nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts) informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas statusam;
 6. Koledžas personāla speciāliste atbild par personāla atbilstības vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam uzskaiti;
 7. dati par šā rīkojuma 5. un 6. punkta informācijas apstrādi tiek saglabāti, līdz tie zaudē savu aktualitāti, un pēc pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt nodoti trešajām personām;
 8. Koledžas bibliotēkas darbs tiek organizēts, ievērojot šādus pamatprincipus:
  • bibliotēku iekštelpās ne darbiniekiem, ne apmeklētājiem vairs nav jālieto sejas maskas;
  • bibliotēku apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  • apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) un darbiniekiem ieteicams savstarpēji ievērot 2 metru distanci;
  • nav ieteicama drūzmēšanās ne iekštelpās, ne ārtelpās, piemēram, pie ieejām vai izejām, pirms un pēc pasākuma un pasākumu pārtraukumos u.tml.;
  • bibliotēkas darbu organizē Bibliotēkas un informācijas centra vadītāja Daina Valeine tel. 22019437, epasts: [email protected];
 1. studējošie un darbinieki par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski sekretariāta vadītāju Anitu Jēkabsoni (tel. 67846238) vai rakstiski [email protected], sniedzot nepieciešamo informāciju par gadījumu;
 2. Koledža apkopo informāciju par ārvalstu studējošo ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā;
 3. personām ar klausītāja statusu un ārvalstu studējošajiem ir saistoši visi šā rīkojuma nosacījumi;
 4. docētāji nodarbību starplaikos organizē telpu vēdināšanu;
 5. docētajiem ir pienākums veikt visu klātienes nodarbībās iesaistīto dalībnieku reģistrāciju. Reģistrācijas anketa tiek saņemta pirms lekcijas dežūrtelpā un nodota pēc lekcijas Koledžas dežurantam. Dati tiek glabāti Koledžā ne ilgāk kā vienu mēnesi un pēc pieprasījuma var tikt nodoti Slimību profilakses un kontroles centram;
 6. Koledžas Materiāli tehniskās un saimniecības nodaļas vadītājam kontrolēt dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pie visām nodarbību īstenošanas vietām;
 7. turpmākais studiju process Koledžā var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskās situācijas radītajiem apstākļiem un ārējo normatīvo aktu sabiedriskās drošības prasībām.