Latvijas Kultūras koledža uzsāk ERASMUS+ Stratēģisko partnerības projektu aktuālie proejkti Full view

Latvijas Kultūras koledža uzsāk ERASMUS+ Stratēģisko partnerības projektu

Latvijas Kultūras koledža uzsāk ERASMUS+ Stratēģisko partnerību projekta NATURE :  Serious Games for Natural Resource Management īstenošanu.

Ar tiešsaistes projekta darba sanāksmi ir uzsākta jauna projekta ”Serious Games for Natural Resource Management  ( ‘’ Lietišķās spēles atbildīgai  dabas resursu izmantošanai “)  Nr. 2021-1-LV01-KA220-HED-000032033, īstenošana, ko finansē  EK ERASMUS+ programma.

Projekta virsmērķis ir veicināt  prasmju attīstību studentiem, kas nepieciešamas videi ilgtspējīgus risinājumu izstrādāšanai.

Projekta mērķi:

– Attīstīt  studentos radošās  prasmes, kas veicina novatorisku domāšanas veidu, kas palīdz studentiem kļūt par rītdienas problēmu risinātājiem virzībā uz ilgtspējīgu dabas resursu saglabāšanas praksi kultūras pakalpojumu nozarē un sabiedrībā kopumā

– Apmācīt pasniedzējus dizaina un digitālo lietišķo spēļu integrēšanā esošajā studiju procesā, t.sk. izstrādājot rokasgrāmatu  dažādu apmācības scenāriju pielietošanā.

Projekta rezultāti:

– Interaktīva, uz lietišķajām spēlēm balstīta metodiskā mācību sistēma zināšanu palielināšanai par ūdens resursu apsaimniekošanu

-Digitālās lietišķās spēles un apmācību aktivitātes studentu izpratnes, “zaļo prasmju” un kompetenču veidošanai par atbildīgu dabas resursu pārvaldību

– Atbalsta metodika pasniedzējiem digitālo lietišķo spēļu integrācijai izglītības procesā.

Janvārī notika virtuāls  projekta atklāšanas pasākums, kurā partneri no Latvijas, Grieķijas, Itālijas, Igaunijas, Spānijas un Portugāles  vienojās par aktivitāšu sadalījumu  projekta rezultātu veiksmīgai sasniegšanai.

Tālākais projekta plāns paredz salīdzinošās analīzes veikšanu partnervalstīs metodiskā lietišķo spēļu ietvara izstrādei,  apmācības programmas testēšanu un rezultātu izplatīšanas pasākumus iesaistītajās partnervalstīs.

Projekta norises laiks: 1/11/2021-31/10/2023

Projekta vadošais partneris: Latvijas Kultūras koledža

Projekta dalībnieku institūcijas:

Tallinnas Universitāte ( EE)

University of Vigo  ( ES)

Virtual Campus Ltd( PT)

EU-Track ( IT)

Panepistimio Thessalias University ( GR)