Mācības no 15. novembra – KLĀTIENĒ PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM! Full view

Mācības no 15. novembra – KLĀTIENĒ

 

RĪKOJUMS

 1. gada 12. novembrī Nr. 01-5/32

Par studiju procesa un darba organizēšanu

no 2021. gada 15. novembra

 Pamatojoties uz 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumiem un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī ņemot vērā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas (turpmāk – Koledža) iekšējos noteikumus, no 2021. gada 15. novembra līdz turpmākiem valdības lēmumiem noteikt sekojošus studiju procesu un darbu organizēšanas pamatprincipus:

 1. Koledžas darba laiks darba dienās ir no plkst. 8.00. līdz plkst. 20.00., sestdienās un svētdienās no plkst. 8.00. līdz plkst. 18.00;
 2. Koledžā studiju programmas īsteno epidemioloģiski drošā vidē, t.i., klātienes Koledžu izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 3. Katram apmeklētājam, ienākot Koledžā, pie dežuranta jāverificē savs sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta QR kods un jāuzrāda personas apliecinošs dokuments;
 4. Lekciju grafikā izmaiņas organizē Studiju daļas vadītāja Linda Rātfeldere-Rubeze;
 5. Koledža, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās;
 6. Studējošie, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta, tai skaitā studējošie ar medicīniskām kontrindikācijām pret Covid-19 vakcinēšanos, studiju procesu veic attālinātā režīmā līdz rudens semestra beigām, saskaņojot uzdevumus un darba formu ar katra studiju kursa docētāju;
 7. Koledža neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina studējošo un docētāju dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus Koledžas, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos Koledžas telpās. Koledžas amatierteātris nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citas grupas, kursa vai kolektīva;
 8. Koledžai, lai nodrošinātu darbības ilgtspēju vai publisko pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no studējošā, docētāja vai darbinieka informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas statusam;
 9. Koledžas Studiju daļa atbild par studējošo atbilstības vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam uzskaiti;
 10. Koledžas personāla vadītāja Maira Smilgdrīva atbild par personāla atbilstības vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam uzskaiti;
 11. Dati par šā rīkojuma un 10. punkta informācijas apstrādi tiek saglabāti, līdz tie zaudē savu aktualitāti, un pēc pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt nodoti trešajām personām;
 12. Studējošajam, iegūstot vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusu pēc 15.11.2021., ir pienākums informēt Koledžas Studiju daļu, nosūtot informāciju uz e­ pastu: [email protected];
 13. Koledžas bibliotēkas darbs tiek organizēts, ievērojot šādus pamatprincipus:

12.1. pakalpojumu sniedzējiem un apmeklētājiem jābūt ar Covid-19 pārslimošanas/ vakcinācijas sertifikātu;

12.2. jāievēro savstarpēja 2 m distance, lasītavā starp galdiem jābūt 2 m attālumam;

12.3. apmeklētāji un personāls lieto mutes un deguna aizsegus;

12.4. regulāri vēdina telpas, nodrošina virsmu un koplietošanas tehnisko ierīču dezinficēšanu;

12.5. bibliotēka turpina nodrošināt arī tiešsaistes pakalpojumus un konsultācijas.

Bibliotēkas darbu organizē Bibliotēkas un informācijas centra vadītāja Daina Valeine tel. 22019437, epasts: [email protected];

 1. studējošie par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski sekretariāta vadītāju Anitu Jēkabsoni (tel. 20208216) vai rakstiski [email protected], sniedzot nepieciešamo informāciju par gadījumu;
 2. darbinieki par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski vai rakstiski personāldaļas vadītāju Mairu Smilgdrīvu (tel. 20229970, [email protected]);
 3. Administratīvo struktūrvienību vadītāji, saskaņojot ar Koledžas direktori, nodrošina darbiniekiem savas nodaļas ietvaros attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;
 4. Atrodoties Koledžas telpās, studējošie, personāls un apmeklētāji ievēro visas ārējo normatīvo aktu un Koledžas iekšējo noteikumu prasības par mutes un deguna aizsegu lietošanu, distancēšanos un higiēnas prasībām. Izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas, izņemot aktiemeistarības un horeogrāfijas praktisko nodarbību laikā;
 5. visi darbinieki, kas strādā klātienē, ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu;
 6. Koledža apkopo informāciju par ārvalstu studējošo ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā, kā arī, ja iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju, ja ārvalsts studējošais ir informējis Koledžu par ierašanos Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē;
 7. Personām ar klausītāja statusu un ārvalstu studējošajiem ir saistoši visi šā rīkojuma nosacījumi;
 8. Docētāji nodarbību starplaikos organizē telpu vēdināšanu;
 9. Docētajiem ir pienākums veikt visu klātienes nodarbībās iesaistīto dalībnieku reģistrāciju. Reģistrācijas anketa tiek saņemta pirms lekcijas dežūrtelpā un nodota pēc lekcijas Koledžas dežurantam. Dati tiek glabāti Koledžā ne ilgāk kā vienu mēnesi un pēc pieprasījuma var tikt nodoti Slimību profilakses un kontroles centram;
 10. Koledžas telpās aizliegts atrasties personām, kurām konstatēta COVID-19 infekcija, ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
 11. Koledžas saimniecības pārzine kontrolē dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pie visām nodarbību īstenošanas vietām;
 12. Turpmākais studiju process Koledžā var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskās situācijas radītajiem apstākļiem un ārējo normatīvo aktu sabiedriskās drošības prasībām.