Studiju procesa un darba organizēšanu 2021./2022. studiju gadā PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM! Full view

Studiju procesa un darba organizēšanu 2021./2022. studiju gadā

STUDENTI ŠIS IR ĻOTI SVARĪGI! LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ JAUNO SITUĀCIJU!

Cienīsim viens otru un rūpēsimies gan par savu, gan par apkārtējo veselību.

RĪKOJUMS

Nr. 01-5/23

Sakarā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī un pamatojoties uz 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī ņemot vērā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas (turpmāk – Koledža) iekšējos noteikumus, no 2021. gada 11. oktobra noteikt sekojošus studiju procesu un darbu organizēšanas pamatprincipus:

 1. Koledžā studiju programmas īsteno epidemioloģiski drošā vidē, t.i., klātienes Koledžu izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 2. Koledža, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās;
 3. Studējošie, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta, tai skaitā studējošie ar medicīniskām kontrindikācijām pret Covid-19 vakcinēšanos, studiju procesu veic attālinātā režīmā līdz rudens semestra beigām, saskaņojot uzdevumus un darba formu ar katra studiju kursa docētāju;
 4. Koledžai, lai nodrošinātu darbības ilgtspēju vai publisko pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no studējošā, docētāja vai darbinieka informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas statusam;
 5. Studējošo pārbaudi par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam un uzskaiti organizē Koledžas Studiju daļa;
 6. Koledžas personāla atbilstību vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam pārbaudi un uzskaiti veic koledžas personāla vadītāja Maira Smilgdrīva;
 7. Docētājam, kurš realizē studiju kursu klātienē, pirms pirmās lekcijas jāuzrāda personāla vadītājai Mairai Smilgdrīvai sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, Koledžā 15. kabinetā;
 8. Dati par šā rīkojuma , 6. un 7. punkta informācijas apstrādi tiek saglabāti, līdz tie zaudē savu aktualitāti, un pēc pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt nodoti trešajām personām;
 9. Studējošajam, iegūstot vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusu pēc 11.10.2021., ir pienākums informēt Koledžas Studiju daļu, nosūtot informāciju uz e­ pastu: [email protected];
 10. Administratīvo struktūrvienību vadītāji, saskaņojot ar Koledžas direktori, nodrošina darbiniekiem savas nodaļas ietvaros attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;
 11. Atrodoties Koledžas telpās, studējošie, personāls un apmeklētāji ievēro visas ārējo normatīvo aktu un Koledžas iekšējo noteikumu prasības par mutes un deguna aizsegu lietošanu, distancēšanos un higiēnas prasībām. Izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas, izņemot dejas procesā;
 12. Studiju procesa īstenošanā tiek nodrošināts, ka dažādu kursu studējošo grupas vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī novēršot to nepārklāšanos ārtelpās starpbrīžos;
 13. Koledža apkopo informāciju par ārvalstu studējošo ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā, kā arī, ja iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju, ja ārvalsts studējošais ir informējis Koledžu par ierašanos Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē;
 14. Personām ar klausītāja statusu un ārvalstu studējošajiem ir saistoši visi šā rīkojuma nosacījumi;
 15. Docētāji nodarbību starplaikos organizē telpu vēdināšanu;
 16. Docētajiem ir pienākums veikt visu klātienes nodarbībās iesaistīto dalībnieku reģistrāciju. Dati tiek glabāti Koledžā ne ilgāk kā vienu mēnesi un pēc pieprasījuma var tikt nodoti Slimību profilakses un kontroles centram;
 17. Koledžas organizētajos pasākumos klātienē piedalās tikai vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas;
 18. Koledžas telpās aizliegts atrasties personām, kurām konstatēta COVID-19 infekcija, ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
 19. Koledžas Materiāli tehniskās nodaļas vadītājam kontrolēt dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pie visām nodarbību īstenošanas vietām;
 20. Turpmākais studiju process Koledžā var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskās situācijas radītajiem apstākļiem un ārējo normatīvo aktu sabiedriskās drošības prasībām.