Svarīga informācija par studiju procesu rīkošanu 2021./2022.mācību gadā PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM! Full view

Svarīga informācija par studiju procesu rīkošanu 2021./2022.mācību gadā

Straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads, tāpēc topošais un esošais student, lūgums izlasi zemāk esošo dokumentu, jo tas ir svarīgi.

Vēlamies Tevi iepazīstināt ar Latvijas Kultūras koledžas rīkojumu par studiju darba procesa organizēšanu 2021./2022. mācību gadā!

Lai organizētu Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas” (turpmāk tekstā – Koledža) studiju procesu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos, mazinot studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu un ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus, pamatojoties uz COVID – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 1. panta 3. daļu un 2. panta 2. punkta noteiktajiem principiem, Izglītības likuma 54. panta 6. daļu un Ministru kabineta 2020. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī ņemot vērā Koledžas iekšējos noteikumus, noteikt sekojošus studiju procesu organizēšanas pamatprincipus:

 1. /2022. studiju gadā, sākot ar 2021. gada 6. septembri, Koledžas studiju programmu īstenošanā un apguvē klātienē piedalās tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu;
 2. Koledža, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās;
 3. Līdz 2021. gada 10. oktobrim Koledžā studiju programmu īstenošanā un apguvē klātienē var piedalīties arī personas ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam;
 4. Studējošie, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta, tai skaitā studējošie ar medicīniskām kontrindikācijām pret Covid-19 vakcinēšanos, studiju procesu veic attālinātā režīmā līdz rudens semestra beigām, saskaņojot uzdevumus un darba formu ar katra studiju kursa docētāju;
 5. Koledžai, lai nodrošinātu darbības ilgtspēju vai publisko pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no studējošā, docētāja vai darbinieka informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas statusam;
 6. Studējošo pārbaudi par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam un uzskaiti organizē Koledžas Studiju daļa 09.2021. pirms 2021./2022. studiju gada atklāšanas pasākuma un atlikušo daļu – sākot ar 07.09.2021. pirms pirmās lekcijas katra kursa ietvaros;
 7. Koledžas personāla atbilstību vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam pārbaudi un uzskaiti veic koledžas personāla vadītāja Maira Smilgdrīva 30.08.2021. (izņemot docētāju pārbaudi minētajā datumā), Koledžā 15. kabinetā no plkst. 11:00 līdz 15:00;
 8. Docētājam, kurš realizē studiju kursu klātienē, pirms pirmās lekcijas jāuzrāda personāla vadītājai Mairai Smilgdrīvai sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, Koledžā 15. kabinetā;
 9. Dati par šā rīkojuma , 7. un 8. punkta informācijas apstrādi tiek saglabāti, līdz tie zaudē savu aktualitāti, un pēc pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt nodoti trešajām personām;
 10. Studējošajam, iegūstot vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusu pēc 06.09.2021., ir pienākums informēt Koledžas Studiju daļu, nosūtot informāciju uz e­ pastu: [email protected], Koledžas administrācijas darbiniekiem un akadēmiskajam personālam, iegūstot vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusu pēc 06.09.2021., ir pienākums informēt Koledžas personāla vadītāju Mairu Smilgdrīvu, nosūtot informāciju uz e­ pastu: [email protected];
 11. Administratīvo struktūrvienību vadītāji nodrošina visu struktūrvienībai deleģēto funkciju veikšanu, veicot darbu daļēji attālinātā režīmā, nesamazinot darba apjomu un kvalitāti;
 12. Atrodoties Koledžas telpās, studējošie, personāls un apmeklētāji ievēro visas ārējo normatīvo aktu un Koledžas iekšējo noteikumu prasības par mutes un deguna aizsegu lietošanu, distancēšanos un higiēnas prasībām. Koplietošanas telpās visām personām noteikta obligāta mutes un deguna aizsegu lietošana;
 13. Koledžas personāls, kuriem ir iegūts vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statuss, var pulcēties darba telpās, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru Uzturoties koplietošanas telpās (piemēram, Koledžas gaiteņos), kā arī ja darba telpā atrodas persona, kura neatbilst vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas statusam, jāievēro divu metru distance un jālieto mutes un deguna aizsegi;
 14. Personām ar klausītāja statusu ir saistoši visi šā rīkojuma nosacījumi;
 15. Docētāji nodarbību starplaikos organizē telpu vēdināšanu;
 16. Docētajiem ir pienākums veikt visu klātienes nodarbībās iesaistīto dalībnieku reģistrāciju. Dati tiek glabāti Koledžā ne ilgāk kā vienu mēnesi un pēc pieprasījuma var tikt nodoti Slimību profilakses un kontroles centram;
 17. Koledžas organizētajos pasākumos klātienē piedalās tikai vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas;
 18. Koledžas telpās aizliegts atrasties personām, kurām konstatēta COVID-19 infekcija, ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
 19. Uzdot Koledžas saimniecības pārzinei Nellijai Dūdai visas nodarbību īstenošanas vietas nodrošināt ar dezinfekcijas    līdzekļu pieejamību;
 20. Turpmākais studiju process Koledžā var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskās situācijas radītajiem apstākļiem un ārējo normatīvo aktu sabiedriskās drošības prasībām.

Dokuments atrodams arī šeit pdf failā:

Rikojums par studija procesa organizesanu 1lpp

Rikojums par studija procesa organizesanu 2lpp