Par studiju procesu un darba organizāciju Latvijas Kultūras koledžā

Sakarā ar ārkārtējās situācijas pārtraukšanu valstī un pamatojoties Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem no 2021. gada 7. aprīļa:

 1. līdz turpmākiem valdības lēmumiem studiju programmu nodarbību plānā iekļautās lekcijas un pārbaudījumus organizēt attālināti, nodrošinot nodarbību norisi tiešsaistē, studiju materiālu pieejamību Moodle e-studiju vidē, kā arī saziņu starp studējošajiem, docētājiem un Koledžas administratīvo personālu;
  • atļauts realizēt programmas praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, ja grupā ir ne vairāk kā pieci vienas grupas (kursa) izglītojamie;
  • aprīļa mēnesī prioritāri praktiskās daļas apguvi klātienē nodrošināt 2. kursa studentiem, lai varētu realizēt praksi saskaņā ar studiju grafiku;
  • maija mēnesī prioritāri praktiskās daļas apguvi klātienē nodrošināt 1. kursa studentiem, lai varētu realizēt praksi pēc plānoto studiju kursu lekciju īstenošanas;
 2. darba organizāciju nodrošināt pēc iespējas attālināti, saskaņojot ar tiešo vadītāju un organizējot darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā;
  • Studiju daļa, grāmatvedība un bibliotēka nodrošina darbu klātienē saskaņā ar mēneša sākumā sastādīto grafiku un informē ar to personāldaļas vadītāju Mairu Smilgdrīvu;
  • atļaut uzturēties Koledžas administratīvajās telpās ne vairāk kā divām personām, ievērojot visus ar Covid – 19 saistītos drošības pasākumus, t.sk., izmantojot sejas aizsargmasku vai sejas vairogu;
 3. amatiermākslas kolektīvs mēģinājumus īsteno attālināti vai klātienē ārtelpā – Koledžas pagalmā (ne vairāk kā 10 personām grupā);
 4. darbiniekiem un studējošajiem praktiskajās nodarbībās Koledžas telpās ievērot visas nepieciešamās epidemioloģiskās drošības prasības:
  • ievērot divu metru distanci starp cilvēkiem;
  • mazgāt un/ vai dezinficēt rokas pirms un pēc virsmu aizskaršanas Koledžas telpā (roku higiēnai nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola));
  • atrodoties koledžas telpās, obligāti lietot aizsargmasku vai aizsargvairogu;
  • regulāri vēdināt telpas;
  • nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 5. Koledžas bibliotēkas darbu organizēt gan attālināti gan klātienē, ar iespēju uzņemt individuālus apmeklētājus, ievērojot šādus ierobežojumus:

5.1. attiecīgajā vietā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;

5.2. apmeklētāji var ierasties tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;

5.3. var notikt tikai apmeklētāju vienvirziena plūsma.

Bibliotēkas darbu organizē Bibliotēkas un informācijas centra vadītāja Daina Valeine tel. 22019437, epasts: [email protected];

 1. studējošie par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski direktores vietnieci studiju darbā Ivetu Krastiņu (tel. 29382838) vai rakstiski [email protected], sniedzot nepieciešamo informāciju par gadījumu;
 2. darbinieki par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski vai rakstiski personāldaļas vadītāju Mairu Smilgdrīvu (tel. 20229970, [email protected]).