Latvijas Kultūras koledža uzsāk ERASMUS+ Stratēģisko partnerību projekta “Enhancing Entrepreneurial STEM Skills for New Digital Careers” īstenošanu.

LKK kopš 2020.gada 1.novembra īsteno projektu  ”Enhancing Entrepreneurial STEM Skills for New Digital Careers’’ (‘’Uzņēmējdarbības  un STEM prasmju uzlabošana digitālo karjeru veicināšanai’’)  Nr. 2020-1-LV01-KA201-077448, ko finansē  EK ERASMUS+ programma.

Projekta virsmērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un STEM prasmju attīstību, pielietojot dizaina domāšanas pieeju,

Janvāra sākumā notika projekta atklāšanas pasākums, kurā partneri no Latvijas, Grieķijas, Itālijas un Bulgārijas vienojās par aktivitāšu sadalījumu šādu projekta rezultātu sasniegšanai:

  • Salīdzinošās analīzes veikšana par labās prakses piemēriem un attīstības tendencēm tādu apmācības materiālu pielietošanā, kas izmanto dizaina domāšanu.
  • Ietvara izveide uzņēmējdarbības, STEM prasmju un dizaina domāšanas pieejas integrēšanai apmācības programmās
  • Apmācības programmas izstrāde uz EntreComp Framework un Eiropas digitālo kompetenču ietvara bāzes, iekļaujot 3D apmācības iespējas

Tālākais projekta plāns paredz apmācības programmas testēšanu un rezultātu izplatīšanas pasākumus iesaistītajās partnervalstīs.

Projekta norises laiks: 1/11/2020-31/10/2022

Projekta vadošais partneris: Latvijas Kultūras koledža

Projekta dalībnieku institūcijas:

ISMA vidusskola Premjers ( LV)

CERI institūts ( BG)

Targovska Gymnazia Burgas ( BG)

EU-Track ( IT)

I.T.S A.Bianchini ( IT)

Panepistimio Thessalias University ( GR)