Par studiju procesu Latvijas Kultūras koledžā līdz 2021. gada 11. janvārim

Sakarā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī un pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumiem (2020. gada 17. decembra rīkojums Nr. 777) un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim:

 1. studiju programmu nodarbību plānā iekļautās lekcijas un pārbaudījumus organizēt attālināti, nodrošinot nodarbību norisi tiešsaistē, studiju materiālu pieejamību Moodle e-studiju vidē, kā arī saziņu starp studējošajiem, docētājiem un Koledžas administratīvo personālu;
 2. darba organizāciju nodrošināt pēc iespējas attālināti, saskaņojot ar tiešo vadītāju un organizējot darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā;
 3. Koledžas bibliotēkas darbu organizēt attālināti, ar iespēju sazināties ar Bibliotēkas un informācijas centra vadītāju Dainu Valeini tel. 22019437, epasts: biblioteka@lkk.gov.lv), nodrošinot elektronisko resursu izmantošanu;
 4. studējošie par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski direktores vietnieci studiju darbā Ivetu Krastiņu (tel. 29382838) vai rakstiski studinfo@lkk.gov.lv, sniedzot nepieciešamo informāciju par gadījumu;
 5. darbinieki par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski vai rakstiski personāldaļas vadītāju Mairu Smilgdrīvu (tel. 20229970, maira.smilgdriva@lkk.gov.lv).
 6. darbiniekiem Koledžas telpās ievērot visas nepieciešamās epidemioloģiskās drošības prasības:
  • ievērot divu metru distanci starp cilvēkiem;
  • mazgāt un/ vai dezinficēt rokas pirms un pēc virsmu aizskaršanas Koledžas telpā (roku higiēnai nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola));
  • atrodoties koledžas telpās, obligāti lietot aizsargmasku vai aizsargvairogu;
  • regulāri vēdināt telpas;
  • nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.