Rīkojums par studiju procesu līdz 11. janvārim

2020. gada 2.decembrī Nr. 01-5/43

Rīkojums par studiju procesu

Sakarā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī un pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumiem un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 2020. gada 3. decembra:

 1. Līdz 2021. gada 11. janvārim studiju programmu nodarbību plānā iekļautās lekcijas un pārbaudījumus organizēt attālināti, nodrošinot nodarbību norisi tiešsaistē, studiju materiālu pieejamību Moodle e-studiju vidē, kā arī saziņu starp studējošajiem, docētājiem un Koledžas administratīvo personālu;

  • studiju procesa nodrošināšanai praktiskās iemaņas un pārbaudījumus, kuras nav iespējams apgūt un realizēt attālināti, klātienē drīkst apgūt un realizēt tikai individuāli – viens docētājs ar vienu studējošo, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus;

 2. atļaut uzturēties Koledžas telpās ne vairāk kā divām personām, ievērojot visus ar Covid – 19 saistītos drošības pasākumus, t.sk., izmantojot sejas aizsargmasku vai sejas vairogu;

 3. darbiniekiem un studējošajiem praktiskajās nodarbībās Koledžas telpās ievērot visas nepieciešamās epidemioloģiskās drošības prasības:

  • ievērot divu metru distanci starp cilvēkiem;

  • mazgāt un/ vai dezinficēt rokas pirms un pēc virsmu aizskaršanas Koledžas telpā (roku higiēnai nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola));

  • atrodoties koledžas telpās, obligāti lietot aizsargmasku vai aizsargvairogu;

  • regulāri vēdināt telpas;

  • nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 4. studējošie par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski direktores vietnieci studiju darbā Ivetu Krastiņu (tel. 29382838) vai rakstiski [email protected], sniedzot nepieciešamo informāciju par gadījumu;
 5.  

  darbinieki par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski vai rakstiski personāldaļas vadītāju Mairu Smilgdrīvu (tel. 20229970, [email protected]).