Rīkojums par studiju procesu līdz 30. novembrim

Rīkojums par studiju procesu

2020.gada 30. oktobrī Nr. 01-5/38

Pamatojoties uz LKA Latvijas Kultūras koledžas (turpmāk – Koledža) Pilna laika studiju programmas “Laikmetīgā deja” 1. kursa studentes Covid pozitīvu analīžu rezultātiem un kontaktpersonas statusu 3 studentēm un epidemioloģisko situāciju valstī saistībā ar Covid – 19 izplatību un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 2020. gada 2. novembra līdz 30. novembrim:

  1. turpināt Koledžā studiju procesa norisi attālināti, klātienē plānojot praktiskās nodarbības, ievērojot prioritātes:

1.1. studiju programmas ‘’Mākslas institūciju pārvaldība’’ 3. kursa visu specializāciju studentiem specializāciju studiju kursos un ar kvalifikācijas darbu izstrādi saistītos projektos;

1.2. studiju programmas ‘’Mākslas institūciju pārvaldība’’, ‘’Laikmetīgā deja’’ un ‘’Bibliotēkzinātne un informācija’’ 1. un 2. kursa studentiem, iepriekš docētājiem sazinoties ar studentiem un izvērtējot iespējamos riskus praktiskajām nodarbībām klātienē;

1.3. studentu radošo projektu darba grupām, ieteicams līdz 5 personām, bet ne vairāk kā 10 personas vienā telpā (nodrošinot divu metru distanci starp cilvēkiem);

1.4. individuālas docētāju un studentu nodarbības un konsultācijas.

  1. praktiskajās nodarbībās ievērot visas nepieciešamās epidemioloģiskās drošības prasības:

2.1. ievērot divu metru distanci starp cilvēkiem;

2.2. mazgāt un/ vai dezinficēt rokas pirms un pēc virsmu aizskaršanas Koledžas telpā (roku higiēnai nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola));

2.3. Koledžas telpās lietot aizsargmasku;

2.4. regulāri vēdināt telpas;

2.5. nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

  1. iepriekš sazinoties ar Studiju daļu (Anita Jēkabsone tel. 20208216, epasts: anita.jekabsone@lkk.gov.lv) vai bibliotēku (Daina Valeine tel. 22019437, epasts: daina.valeine@lkk.gov.lv) un uzrakstot iesniegumu, ir iespējams izmantot koledžas informatīvos un materiāltehniskos resursus, plānojot apmeklējuma laiku, ievērojot nepieciešamās epidemioloģiskās drošības prasības un veicot nepieciešamos pierakstus telpu apmeklējuma lapās;
  2. piedaloties praktiskajās nodarbībās vai individuālās studiju procesa apguves nodarbībās, jāreģistrējas telpu apmeklējuma lapās, ko kopā ar atslēgu saņem un nodod pie dežuranta.
  3. koledžas personāls plāno darbu pa sturktūrvienībām, iespēju robežās strādājot attālināti, bet nodrošinot viena struktūrvienības darbinieka strādāšanu klātienē saskaņā ar mēneša sākumā sastādīto grafiku un informējot personāldaļas vadītāju Mairu Smilgdrīvu.
  4. par saslimšanas gadījumiem un kontaktpersonas statusu informēt koledžu:

6.1. studējošie par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski direktores vietnieci studiju darbā Ivetu Krastiņu (tel. 29382838) vai rakstiski studinfo@lkk.gov.lv, sniedzot nepieciešamo informāciju par gadījumu;

6.2. darbinieki par saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktpersonas statusa piešķiršanu informē telefoniski vai rakstiski personāldaļas vadītāju Mairu Smilgdrīvu (tel. 20229970, maira.smilgdriva@lkk.gov.lv).