Projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” tālākai virzībai noslēdz līgumu par starptautiska salīdzinoša izvērtējuma veikšanu

2020.gada augustā projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros ir noslēdzies iepirkums, kura mērķis bija iegādāties neatkarīgu ārvalstu ekspertu konsultāciju pakalpojumus, lai:

  1. izvērtētu SAM 8.2.3. ietvaros veikto aktivitāšu un plānoto pārmaiņu atbilstību LKA attīstības stratēģijai 2015-2020; LKK attīstības stratēģijai 2016-2021, Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014-2020 un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai;
  2. izvērtētu SAM 8.2.3. ietvaros veikto aktivitāšu un plānoto pārmaiņu atbilstību starptautiskajām attīstības tendencēm līdzīga profila ārvalstu augstākās izglītības iestādēs;
  3. izstrādātu rekomendācijas LKA un LKK turpmākai attīstībai un pārvaldības un studiju procesa pilnveidei.

Par šī pakalpojuma sniegšanu 22.09.2020. ir noslēgts līgums ar SIA SAFEGE Baltija un patlaban notiek aktīvs darbs, nodrošinot starptautiskos izvērtētājus ar viņiem nepieciešamo informāciju.

Publicēšanas datums 20.10.2020.