Projekta DigiCult “Digital presentation and preservation of intangible cultural heritage’ ieviešanas aktualitātes

Projekta Digicult ietvaros 2020. gada perioda galvenie ieviešanas virzieni saistīti ar starptautisku izvērtējumu kultūras jomā strādājošo institūciju digitalizācijas prasmēm. Pirmajā projekta periodā dalībnieki analizēja Latvijā pieejamās izglītības un apmācību iespējas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un digitalizēšanā,  progresu ietekmējošos faktorus, kā arī guva ieskatu citu valstu pieredzē. Šobrīd starptautisku ekspertu vadībā turpinās darbs pie e-studiju moduļa nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas prasmju uzlabošanai satura izstrādes, kas tiks papildināts ar mācību materiāliem video prezentācijas formātā, ietverot  jaunākās tendences nemateriālā  kultūras mantojuma  digitalizēšanā un to izmantošanā studiju procesā, tādējādi veicinot  muzeju un citu kultūras iestāžu  darbinieku profesionālo konkurētspēju.

Projekta vadošais partneris: Burgas Free University ( Bulgārija)

Projekta darbības periods no 1/11/2019-31/10/2021

Projekts tiek īstenots ar EK programmas ERASMUS + atbalstu.