Latvijas Kultūras akadēmijas vadības personālam nodrošinātas kvalitātes vadības apmācības

Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros 10  LKA vadības pārstāvji piedalījās SIA Latvijas – Lielbritānijas kopuzņēmuma “Zygon Baltic Consulting” nodrošinātajās kvalitātes vadības apmācībās, apgūstot tādas tēmas kā ievads kvalitātes un procesu vadībā, līderība, korporatīvās pārvaldības principi (organizācijas kultūra, stratēģiskā un pārmaiņu vadība, procesu vadības kritēriji, risku vadība u.c.)  Apmācības notika 4 dienas (kopā 20 akadēmiskās stundas).

Apmācību rezultātā ir pilnveidota LKK Kvalitātes vadības rokasgrāmata, kas  palīdzēs uzlabot sadarbību starp LKK struktūrvienībām, uzlabot vispārējo kvalitātes vadību, kā arī iegūtās zināšanas sekmēs darbu pie LKK stratēģijas izstrādes nākamajam periodam.

10/07/2020