Koledža iesaistās ERASMUS+ programmas projektā “DigiCult” eu_flag_co_funded_pos_rgb_left Full view

Koledža iesaistās ERASMUS+ programmas projektā “DigiCult”

2019.gada beigās Latvijas Kultūras koledža kopā ar izglītības iestādēm un kultūras nozares profesionālajiem partneriem no Bulgārijas, Itālijas un Grieķijas iesaistījās ERASMUS+ programmas projekta DigiCult , Nr. 2019-1-BG01-KA202-062231 īstenošanā. Līdzdalība projektā iekļaujas LKK stratēģiskās attīstības pētījumos par zinātnes tehnoloģiju un kultūrvides savstarpējo sinerģiju, kas tiešā veidā saistāma ar tehnoloģisko programmu attīstību koledžā. Projekta ietvaros tiks veikta pieredzes apmaiņa attiecībā uz  zināšanām un konkrētām prasmēm par nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas procesu, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabojot praktiskās iemaņas, kas muzeju darbiniekiem un citiem kultūras produktu  digitalizācijas procesā iesaistītajiem nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā.

Projekta  tēma skar jaunākās tendences nemateriālā  kultūras mantojuma  digitalizēšanā un to izmantošanā studiju procesā, tādējādi veicinot studiju programmu satura kvalitāti un augstākās izglītības iestāžu konkurētspēju.

Projekta rezultāti:

  • E-studiju modulis nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas prasmju uzlabošanai
  • DigiCult virtuālā vide apmācību īstenošanai;
  • Rekomendācijas nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas un mārketinga ieviešanas procesam;
  • Ieinteresēto pušu datu bāze pieredzes  apmaiņas un sadarbības veicināšanai.

Projekta vadošais partneris: Burgas Free University (Bulgārija)

Projekta darbības periods no 1/11/2019-31/10/2021

Projekts tiek īstenots ar EK programmas ERASMUS + atbalstu.