Latvijas Kultūras koledža noslēdz līgumus par struktūrvienību un amatu funkciju un pārvaldības procesu ārējo auditu un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi

2019. gada 18. jūnijā projekta Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros ir noslēgts līgums ar SIA “CSE COE” par LKK vispārējo un administratīvo funkciju sniegšanas pārvaldības ārēju izvērtējumu (auditu). Atbilstoši audita rezultātiem, tiks sniegtas rekomendācijas, lai nodrošinātu efektīvu un uz attīstību vērstu LKK darbību un nodrošinātu iekšējās pārvaldības struktūras un organizatorisko procesu racionalizāciju un pilnveidi.

Vienlaicīgi ar ārējo auditu tiks veikta LKK kvalitātes vadības sistēmas pilnveide ar mērķi nodrošināt Latvijas Kultūras koledžas attīstības stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu izpildi, kvalitatīvu izglītības sniegšanu un snieguma orientācijas stiprināšanu, tai skaitā izstrādājot kvalitātes vadības sistēmas procesu karti. Šo pakalpojumu nodrošinās personu apvienība SIA Latvijas – Lielbritānijas kopuzņēmums “Zygon Baltic Consulting” un SIA “Latvija Excellence”.