PIETEIKŠANĀS ERASMUS+ STUDIJĀM, PRAKSĒM UN NESENO ABSOLVENTU PRAKSĒM LĪDZ 5. APRĪLIM erasmus-header-960_tcm44-94793 Full view

PIETEIKŠANĀS ERASMUS+ STUDIJĀM, PRAKSĒM UN NESENO ABSOLVENTU PRAKSĒM LĪDZ 5. APRĪLIM

Pieteikšanās Erasmus+ studijām, praksēm un neseno absolventu praksēm 2018./2019. studiju gada RUDENS semestrim LĪDZ 5.APRĪLIM!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Lai pieteiktos Erasmus+ studijām, praksēm un neseno absolventu praksēm, līdz 5. aprīlim, plkst. 9:00 jānosūta elektroniskais pieteikums uz e-pastu: [email protected]

Erasmus+ STUDIJAS

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

  • CV;
  • Motivācijas vēstule angļu valodā, adresēta LKA LKK Erasmus koordinatorei Kristiāna Tumenai;
  • Aizpildīta pieteikuma anketa studijām;
  • Papildus var iesniegt – rekomendācijas vēstuli no LKA LKK administratīvā personāla par aktīvu dalību LKA LKK pasākumos, Studentu pašpārvaldē un LKA LKK popularizēšanā un prestiža celšanā.

Studentam jāizvēlas studiju vieta ārzemēs un programma atbilstoši savam studiju virzienam. Studiju mobilitātes periodā studentam ir obligāti jāapgūst studiju kursi 30 ECTS apmērā (piedāvātos studiju kursus un to kredītpunktu apmēru atradīsi sadarbības augstskolas mājaslapās – šeit Studiju kursu un augstskolu saraksts).

Erasmus+ STUDIJĀM var pieteikties visi pirmo kursu pabeigušie studenti. Erasmus+ mobilitātē netiek laisti studenti ar studiju vai maksas parādiem (bet, ja tādi ir, tos var paspēt nokārtot pirms došanās apmaiņas studijās, tāpēc tam nevajadzētu būt šķērslim, lai pieteiktos)

Erasmus+ studijās students var doties uz kādu no sadarbības augstskolām, ar kuru LKA LKK ir noslēgusi sadarbības līgumu.

Erasmus+ mobilitātes semestra laikā students tiek nodrošināts ar stipendiju, kas daļēji sedz visas ar dzīvošanu un studēšanu saistītās izmaksas, kā arī ceļa izdevumus – studentiem jārēķinās, ka daļēji izmaksas jāspēj segt no pašu līdzekļiem. Erasmus+ stipendija tiek izmaksāta divos maksājumos – 90% pirms studiju uzsākšanas un 10% pēc studijām, kad iesniegtas visas atskaites LKA LKK Erasmus+ koordinatoram.

2017./2018. studiju gada stipendiju likmes

Ja students LKA LKK studē par maksu, Erasmus+ studiju perioda laikā ārvalstīs viņš netiek atbrīvots no maksas par studijām. Ja students ir LKA LKK studiju stipendijas ieguvējs, tad viņš ir tiesīgs to saņemt, esot Erasmus+ mobilitātē.

NB! Ja students vēlas doties studēt uz kādu no augstskolām, kurās mobilitāte viņa specialitātē nav paredzēta, vai arī uz kādu no augstskolām, kuras nav partneraugstskolu sarakstā, par to ir jānāk konsultēties ar Erasmus+ koordinatoru vismaz 2 mēnešus iepriekš pirms izsludinātā augstskolas iebraucošo studentu konkursa termiņu beigām.

Erasmus+ PRAKSES, NESENO ABSOLVENTU PRAKSES

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

  • CV;
  • Motivācijas vēstule angļu valodā, adresēta LKA LKK Erasmus+ koordinatorei;
  • Aizpildīta pieteikuma anketa praksēm;
  • Apstiprinājums no prakses vietas uzņemt studentu kā praktikantu – jābūt minētam studenta vārdam, uzvārdam un prakses periodam (skenēts dokuments vai pārsūtīts e-pasts);
  • Rekomendācijas vēstule (ja ir) no LKA LKK administratīvā personāla par aktīvu dalību LKA LKK pasākumos, Studentu pašpārvaldē un LKA LKK popularizēšanā un prestiža celšanā.

Svarīgi:

Erasmus+ NESENO ABSOLVENTU PRAKSEI var pieteikties pēdējā kursa studenti.

Prakses vieta – students var doties Erasmus+ praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana lielā mērā ir studenta atbildība un uzdevums – atbalstu, papildu informāciju un palīdzību var saņemt pie Erasmus+ koordinatora.

NB! Prakses vieta nedrīkst būt: ES institūcija vai ES iestāde; organizācija, kas administrē ES programmas; studenta pārstāvētās valsts diplomātiskā iestāde.

Erasmus+ mobilitātes semestra laikā students tiek nodrošināts ar stipendiju, kas daļēji sedz visas ar dzīvošanu un studēšanu saistītās izmaksas, kā arī ceļa izdevumus – studentiem jārēķinās, ka daļēji izmaksas jāspēj segt no pašu līdzekļiem.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, neatliec tos uz vēlāku laiku, bet: