Tālākizglītība

TĀLĀKIZGLĪTĪBA II LĪMEŅA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAI

PROFESIONĀLĀS MEISTARĪBAS PILNVEIDE

Šodienas mainīgā vide piedāvā gan jaunas iespējas, gan ir nemitīgs izaicinājums profesionālām spējām un prasmēm. Arvien būtiskāku lomu izglītības procesā iegūst īsākas, mērķorientētas formālās un neformālās izglītības programmas, kas spēj mainīties ne tikai līdzi jaunākajām zināšanām un tehnoloģijām, bet pieskaņoties katras grupas un katra kursanta profesionālajām vajadzībām un interesēm.

LKA Latvijas Kultūras koledžas tālākizglītību programmu mērķis – aktuālas zināšanas nozares profesionāļu vadībā, kas orientētas uz konkrētās grupas vajadzībām.

STUDIJU PROGRAMMA KULTŪRAS VADĪBAS PAMATI (185 STUNDAS)

Programma sniedz ieskatu kultūras vadības teorijā un praksē, aplūkojot tādas tēmas kā kultūras menedžmenta pamati, kultūras projektu vadība, sabiedriskās attiecības un mārketings, biznesa plāna izstrāde, mūzikas un izstāžu menedžments, personāla vadības pamati, ievadu sociālajā psiholoģijā, kultūras tiesisko regulējumu Latvijā, prezentācijas prasmes, kā arī etiķeti un uzvedības kultūru.

Uzsvars programmā likts uz praktisko prasmju attīstīšanu un ikdienas darbā nepieciešamu un pielietojamu zināšanu apguvi. Programmas absolventi var darboties jau esošās plaša spektra kultūras organizācijās kā dažāda līmeņa projekta vadītāji, kā arī veidot savas organizācijas – privātuzņēmumus, nevalstiskas organizācijas vai kļūt par pašnodarbinātiem speciālistiem.

Studiju maksa ir 355 EUR.

Strādājošiem ir iespēja pieteikties Nodarbinātības Valsts aģentūras mūžizglītības pasākumos, kas apmaksā programmas apguvi.

Ja plānojat apgūt šo programmu VNA kuponu sistēmas ietvaros, būsim pateicīgi, ja jau savlaicīgi informēsiet mūs par savu nodomu, jo procedūra NVA ir laikietilpīga un labāk zinot Jūsu nodomus, mēs veiksmīgāk varēsim plānot programmu norisi.

PROGRAMMAS SATURS

Kultūras menedžmenta pamatprincipi (20 stundas)
Projektu vadība (20 stundas)
Sabiedriskās attiecības (14 stundas)
Kultūras mārketings (14 stundas)
Biznesa plāna izstrāde (20 stundas)
Mūzikas menedžments (10 stundas)
Izstāžu menedžments (10 stundas)
Personālvadības pamati (16 stundas)
Tiesības un kultūra (12 stundas)
Etiķete un uzvedības kultūra (17 stundas)
Sociālā psiholoģija (14 stundas)
Prezentācijas prasmes un publiskā runa (16 stundas)