BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS AR SPECIALIZĀCIJU BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS

Specializācijas mērķis

Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm.

PROGRAMMAS SATURS

A daļa – vispārizglītojošie studiju kursi
Pasaules civilizācijas vēsture (2 KP)
Latvijas kultūras vēsture (2 KP)
Pasaules mākslas vēsture (2 KP)
Profesionālā svešvaloda (angļu) (4 KP)
Sociālā psiholoģija (2 KP)
Darba drošība (1 KP)
Autortiesības (1 KP)
Tiesību pamati (1 KP)
Projektu vadība (2 KP)

Ievads studijās un pētniecībā (2 KP)

B daļa – nozares studiju kursi

Grāmatniecības vēsture (2 KP)
Dokumentu pārvaldība (2 KP)
Praktikums lietišķajā saskarsmē (2 KP)
Informācijas sistēmas (2 KP)
Personālmenedžments (2 KP)
Runas māksla (2 KP)
Profesionālā ētika (1 KP)
Atmiņu institūciju sadarbība (2 KP)
Bibliogrāfijas teorija un metodika (2 KP)
Bibliogrāfiskais apraksts (2 KP)
Nacionālā bibliogrāfija (2 KP)
Klasificēšana un katalogu organizēšana (1 KP)

C daļa – specializācijas studiju kursi
Bibliotēka un sabiedrība (3 KP)
Krājumu pārvaldība (2 KP)
Informācijas pakalpojumi lietotāju grupām (2 KP)
Bērnu bibliotekārā apkalpošana (1 KP)
Bibliotēku vēsture (2 KP)
Novadpētniecības teorija un prakse (2 KP)
Kursa darbs specialitātē

Kvalifikācijas darbs

3 Darba prakses un diplomprakse

Prakses (2.-5. semestris) (16 KP)

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Pilna laika studiju programmā students tiek uzņemts konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā vērtējuma, kā arī papildus pārbaudījuma specialitātē  – pārrunas;

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– Valsts Latviešu valodas un literatūras vai Latviešu valodas

un svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valodas)

centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā – CE) rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija.

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

ic  Uzņemšanas noteikumi 2019/2020

KONTAKTI

Bibliotēku informācijas nodaļas vadītāja
Gita Komarova
gita.komarova@lkk.gov.lv

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 13. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
studinfo@lkk.gov.lv
67846237

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: nepilna laika studijas (N)
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: nav.
Studiju maksa: EUR 1400 par studiju gadu

Studējot nepilna laika studijās, interesentiem ir iespējams izvēlēties:

  • apgūt visu studiju programmu pilnībā un iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību;
  • studēt vairākus studiju kursus un saņemt apliecinājumu par studiju kursu pabeigšanu (kārtojot noslēguma pārbaudījumus) vai arī saņemt apliecinājumu par studiju kursu noklausīšanos (bez noslēguma pārbaudījumiem);
  • studēt vienu sev interesējošo studiju kursu, saņemot apliecinājumu par tā pabeigšanu vai noklausīšanos.

Mācības nepilna laika studijās specializācijā “Bibliotēku informācijas speciālists” notiek sestdienās.

ic Studiju virziena akreditācijas lapa

ic Akreditācija līdz 2019. gada 28. maijam

Saskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. punktu studiju virziena Informācijas un komunikācijas zinātnes” akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

PROGRAMMAS APGUVE AR 5 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU

Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 5 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1,5 gada laikā.

 

PROGRAMMAS APGUVE AR 10 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU

Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1 gada laikā.