KULTŪRAS MENEDŽERIS AR SPECIALIZĀCIJU RADOŠAJĀ FOTOGRĀFIJĀ

Specializācijas mērķis

Paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem humanitārajās zinātnēs un profesionālajām studijām menedžmentā studenti iegūst praktiskās iemaņas gan fotogrāfiskā attēla lietišķajā ražošanā, gan radošajā veidošanā. Kā nozīmīgākā prasība šajā programmā ir izvirzīta jēgpilnas un mērķtiecīgi veidotas vizuālas konstrukcijas jaunrades prasmes apgūšana, kas pieļauj patstāvīgu darbu foto-producenta amatā, bet izcilības gadījumā attīsta kompetences darbam ar citu autoru attēliem, kas atbilst foto redaktora un kuratora kompetences līmenim.

Studiju laikā tiek apgūta attēla veidošana ar digitālo un fizikāli-ķīmisko procesu, iemaņas darbam dabiskajā un mākslīgajā apgaismojumā, plašas digitālās apstrādes iemaņas. Prasmju slīpēšanai ārpuslekciju laikā pieejama labaratorija un foto studija. Izglītības procesā ir integrēta filmēšana un montāža, kā arī  mājaslapu konstruēšana. Jēgpilna vizuāla vēstījuma sagatavošanas prasmes tiek nodrošinātas ar plašu fotogrāfikās domāšanas attīstības kursu saturu. Tiek apskatītas gan pagātnē bijušās aktualitātes, gan ari mūsu laikmeta tendences un to atšķirības.

Liekot uzsvaru uz vizuālo pratību (visual literacy), studiju laikā tiek sagatavotas konkurētspējīgas personas, kur;am piemīt zinātniskā izpratība (scientific literacy), ekonomiskā izpratība (economic literacy), multikulturālā izpratība (multicultural literacy), tehnoloģiskā izpratība (technological literacy), informācijas izpratība (information literacy), globālā apzināšanās (global awareness), un tiek veicinātas tās iemaņas, kas  ir pieprasītas tirgū, kā arī attīsta kompetences, kuras nodrošina iespēju patstāvīgi attīstīties turpmākajās dzīves gaitās, kas apliecina specializācijas spēju sagatavot studējošos patstāvīgai dzīvei.

PROGRAMMAS SATURS

A daļa – vispārizglītojošie studiju kursi
Pasaules civilizācijas vēsture (2 KP)
Latvijas kultūras vēsture (2 KP)
Pētījumu metodoloģija (2 KP)
Pasaules mākslas vēsture (2 KP)
Profesionālā svešvaloda (4 KP)
Profesionālā svešvaloda 2 (2KP)
Darba drošība (1 KP)
Sociālā psiholoģija (2 KP)
Semiotika (1 KP)
Filozofija un kultūras teorija (2 KP)

B daļa – nozares studiju kursi
Kultūras menedžmenta pamati (2 KP)
Sabiedriskās attiecības (2 KP)
Kultūras politika (2 KP)
Projektu vadība (4 KP)
Personāla vadība (2 KP)
Tiesību pamati, autortiesības (2 KP)
Kultūras mārketings (3 KP)
Kultūrekonomika (2 KP)
Profesionālās valodas kultūra (2 KP)
Pasākumu organizācija un metodika (2 KP)
Retorika (1 KP)
Argumentācijas māksla (1 KP)
Praktikums lietišķajā saskarsmē (1 KP)
Ekonomikas pamati (1 KP)
Biznesa plāns (1 KP)
Profesionālā ētika (2 KP)

C daļa – specializācijas studiju kursi
Ievads fotogrāfijas vēsturē un teorijā (1 KP)
Fotogrāfijas pamati (4 KP)
Foto tehnika un tehnoloģijas (2 KP)
Fotogrāfija studijā (2 KP)
Fotogrāfiju datorapstrāde (3 KP)
Fotogrāfijas estētisko virzienu vēsture (2 KP)
Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā (1 KP)
Fotoizstāžu menedžments (1 KP)
Komunikācijas teorijas (1 KP)
Menedžments fotogrāfijas nozarē (1 KP)
Asociatīvā fotogrāfija (1 KP)
Dokumentālā fotogrāfija (1 KP)
Mājaslapu izveide (1 KP)
Filmēšana un montāža (2 KP)
Radošā fotogrāfija (2 KP)
Kursa darbs (1 KP)
Kvalifikācijas darbs (8 KP)

Prakses (2.-5. semestris) (16 KP)

 

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās.
Studiju programma ir būvēta tā, lai absolventi būtu spējīgi veikt patstāvīgi privātu uzņēmējdarbību; sniegt augstvētīgu pakalpojumu daudzpusīga vizuālā materiāla ražošanā; attīstīties kā radošas personas, veicot māksliniecisku jaunradi; iekļauties lielāku uzņēmmumu darbībā, strādājot ar citu fotogrāfu veidotu vizuālu materiālu fotoredaktora, kuratora vai reklāmas speciālista līmenī.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Pilna laika studiju programmā students tiek uzņemts konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā vērtējuma, kā arī papildus pārbaudījuma specialitātē  – pārrunas, kurās prezentē sagatavotu radošo darbu portfolio;

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

 

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 4 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– Valsts Latviešu valodas un literatūras vai Latviešu valodas

un svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valodas)

centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā – CE) rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– reflektantiem studijām programmā LAIKMETĪGĀ DEJA jāiesniedz medicīnas izziņa par vispārējo veselību;

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija;

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

 

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

 

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

 

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

 

ic  Uzņemšanas noteikumi 2016/2017

 

KONTAKTI

Radošās fotogrāfijas specializācijas vadītājs
Mārtiņš Vanags

Studiju daļa
facebook.com/LatvijasKulturasKoledza
Bruņinieku iela 57, 14. kabinets.
twitter.com/kulturaskoledza
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846237

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas (P) vai nepilna laika studijas (N)
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas 1. kursa pilna laika studentiem konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1200 par studiju gadu

ic  Studiju virziena akreditācijas lapa

ic  Akreditācija līdz 2019. gada 28. maijam