Mainās kvalifikācijas nosaukums! PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM! Full view

Mainās kvalifikācijas nosaukums!

Pamatojoties uz 2021. gada 27. oktobra Studiju kvalitātes komisijas lēmumu Nr. 2021/47-A un 2021. gada 10. novembra Studiju virziena akreditācijas lapas Nr. 2021/69 pielikumu, studiju programmai “Mākslas institūciju pārvaldība” mainīt kvalifikācijas nosaukumu no “Kultūras menedžeris” uz “Kultūras darba speciālists” (kvalifikācija atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu (atbilst piektajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)).

Saskaņā ar “Profesionālās izglītības likuma” 22. panta 2. daļu un 24. pantu profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.

Pielikums rikojumam Nr. 35