BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS AR SPECIALIZĀCIJU BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS

Specializācijas mērķis

Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm.

PROGRAMMAS SATURS

A daļa – vispārizglītojošie studiju kursi
Pasaules civilizācijas vēsture
Latvijas kultūras vēsture
Pasaules mākslas vēsture
Profesionālā svešvaloda (angļu)
Sociālā psiholoģija
Darba drošība
Autortiesības
Tiesību pamati
Projektu vadība

Ievads studijās un pētniecībā

B daļa – nozares studiju kursi

Grāmatniecības vēsture
Dokumentu pārvaldība
Praktikums lietišķajā saskarsmē
Informācijas sistēmas
Personālmenedžments
Runas māksla
Profesionālā ētika
Atmiņu institūciju sadarbība
Bibliogrāfijas teorija un metodika
Bibliogrāfiskais apraksts
Nacionālā bibliogrāfija
Klasificēšana un katalogu organizēšana

C daļa – specializācijas studiju kursi
Bibliotēka un sabiedrība
Krājumu pārvaldība
Informācijas pakalpojumi lietotāju grupām
Bērnu bibliotekārā apkalpošana
Bibliotēku vēsture
Novadpētniecības teorija un prakse
Kursa darbs specialitātē

Kvalifikācijas darbs

3 Darba prakses un kvalifikācijas prakse

Prakses (2.-5. semestris)

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Pilna laika studiju programmā students tiek uzņemts konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu latviešu valodā, angļu valodā (vai vācu, vai krievu, vai franču valodā) un matemātikā vērtējuma.

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopija, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija.

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

ic  Uzņemšanas noteikumi 2020/2021

KONTAKTI

Bibliotēku informācijas speciālista specializācijas vadītāja
Gita Komarova
gita.komarova@lkk.gov.lv

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 13. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
studinfo@lkk.gov.lv
67846237

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: nepilna laika studijas (N)
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: nav.
Studiju maksa: EUR 1400 par studiju gadu

Studējot nepilna laika studijās, interesentiem ir iespējams izvēlēties:

  • apgūt visu studiju programmu pilnībā un iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību;
  • studēt vairākus studiju kursus un saņemt apliecinājumu par studiju kursu pabeigšanu (kārtojot noslēguma pārbaudījumus) vai arī saņemt apliecinājumu par studiju kursu noklausīšanos (bez noslēguma pārbaudījumiem);
  • studēt vienu sev interesējošo studiju kursu, saņemot apliecinājumu par tā pabeigšanu vai noklausīšanos.

Mācības nepilna laika studijās specializācijā “Bibliotēku informācijas speciālists” notiek sestdienās.

ic Studiju virziena akreditācijas lapa

ic Akreditācija līdz 2019. gada 28. maijam

Saskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. punktu studiju virziena Informācijas un komunikācijas zinātnes” akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

PROGRAMMAS APGUVE AR 5 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU

Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 5 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1,5 gada laikā.

 

PROGRAMMAS APGUVE AR 10 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU

Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1 gada laikā.