ERASMUS+ PROJEKTA ISTRA SANĀKSME RĪGĀ

2017. gada 30. maijā Rīgā notika Erasmus+ projekta “Apmācības par starptautiskajiem standartiem profesionālajā izglītībā tirgus prasībām atbilstošas izglītības veicināšanai” (ISTRA) sanāksme, kuru organizēja Latvijas Kultūras koledža un Standartizācijas birojs (Latvijas standarts, LVS).

Sanāksmē projekta partneri no Bulgārijas, Slovākijas, Rumānijas un Latvijas diskutēja par līdz šim paveikto projekta īstenošanā un par plānotajām aktivitātēm un nepieciešamajām turpmākajām darbībām. Sanāksmes dalībnieki apsprieda arī risinājumus izaicinājumiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu. 

Projekta mērķis ir izstrādāt un kopīgot inovatīvu praksi un veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu jauniešu izglītības jomā. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un izmēģinātu e-apmācību kursus par divām standartu grupām – ISO/IEC 27000 (informācijas drošības vadības sistēmas) un ISO 31000 (risku vadības sistēmas). Minēto standartu ieviešanas priekšrocību pārzināšana studentiem ir nepiecieciešama, lai nodrošinātu labāko praksi informācijas drošības vadībā un risku vadībā  kultūras menedžmenta projektos kā studiju procesa laikā tā tālākajā profesionālajā darbībā.

Projekta partneri: Burgas Brīvā universitāte (Bulgārija) , Bulgārijas Standartizācijas institūts, Georga Bibesku Tehnoloģiju augstskola (Rumānija) un Prešovas tehnikas un elektrotehnikas vidusskola (Slovākija), Standartizācijas birojs (Latvijas standarts, LVS) un Latvijas Kultūras koledža (Latvija).

Sīkāka informācija par projektu pieejama vietnē www.istraproject.eu.