Nepilns Laiks

Studējot nepilna laika studijās, interesentiem ir iespējams izvēlēties, vai apgūt:

 • visu studiju programmu pilnībā un iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību;
 • studēt vairākus studiju kursus un saņemt apliecinājumu par studiju kursu pabeigšanu (kārtojot noslēguma pārbaudījumus) vai arī saņemt apliecinājumu par studiju kursu noklausīšanos (bez noslēguma pārbaudījumiem);
 • studēt vienu sev interesējošo studiju kursu, saņemot apliecinājumu par tā pabeigšanu vai noklausīšanos.

 

NODARBĪBU LAIKI

Mācības nepilna laika studijās notiek:

 • specializācijās „Bibliotēku informācijas speciālists” un „Izglītības iestādes bibliotekārs” – sestdienās.
 • specializācijās „Izrāžu un sarīkojumu producēšana”, „Sarīkojumu veidošana un vadīšana”, „Reklāma un sabiedriskās attiecības”, „Mūzikas menedžments”, „Gaismas dizains”, „Radošā fotogrāfija”, „Dizaina menedžments”, „Izrāžu tehniskā apskaņošana” un „Kultūras tūrisms”
  • pirmdienās, kad tiek organizēta teorētisko studiju kursu apguve, kurus iespējams apgūt arī, sekojot līdzi lekcijām tiešsaistē vai ierakstā;
  • 2 nedēļu klātienes mācībās semestra laikā, kad tiek plānoti praktiskie studiju kursi un pārbaudes darbu kārtošana (novembra sākumā un maija vidū).

PROFESIONĀLĀS PIEREDZES ATZĪŠANA

Nozaru speciālistiem, kuriem ir vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredze izvēlētajā studiju programmā saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 pantu un „Nolikumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu LKA Latvijas Kultūras koledžā” Koledža piedāvā iespēju kārtot pārbaudījumu profesionālās pieredzes atzīšanai kopapjomā līdz 30% no visas studiju programmas.

 • Studiju programmā „Bibliotēkzinātne un informācija” specializācijās Bibliotēku informācijas speciālists” un „Izglītības iestādes bibliotekārs”
 • Studiju programmā „Mākslas institūciju pārvaldība” un tās specializācijās „Izrāžu un sarīkojumu producēšana”, „Sarīkojumu veidošana un vadīšana”, „Reklāma un sabiedriskās attiecības”, „Mūzikas menedžments”, „Gaismas dizains”, „Radošā fotogrāfija”, „Dizaina menedžments”, „Izrāžu tehniskā apskaņošana” un „Kultūras tūrisms”

Nokārtojot pārbaudījumu, interesentam proporcionāli samazinās kopējais apgūstamais studiju kursu skaits, studiju laiks un maksa par studijām.

KONTAKTI

Studiju daļa

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza
Bruņinieku iela 57, 14. kabinets.
twitter.com/kulturaskoledza
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]

20229975
67846237